Quyết định 104/QĐ-UBND

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Chthị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10/TTr-STNMT ngày 03 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Xây dựng; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan: Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo tỉnh Hòa Bình, Đài phát thanh truyền hình Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Địa chất và KS Việt nam;
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường Trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NNTN (Hg39).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHƯƠNG ÁN

BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104/QĐ- UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình)

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Quan điểm

Khoáng sản là loại tài sản hữu hạn và hầu hết không tái tạo nên phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đạt hiệu quả kinh tế cao; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội và môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm và nâng cao đi sống nhân dân; tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

2. Mục tiêu

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; xử lý kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

3. Đối tượng tài nguyên khoáng sản chưa khai thác cần bảo vệ bao gm

Khoáng sản đã được điều tra, phát hiện; chưa được điều tra, phát hiện; chưa được cấp giấy phép khai thác, kể cả khoáng sn ở bãi thải của các mỏ đã đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH; CÔNG TÁC BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC; TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Công tác ban hành các văn bản

Căn cứ Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn Luật và điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/2/2011 về việc tăng cường công tác qun lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/4/2011 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 17/9/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trong thực hiện dự án sử dụng, khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 về việc ban hành Quy định về bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động khoáng sản.

Việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản đến chính quyền và nhân dân địa phương và đặc biệt là các đơn vị hoạt động khoáng sản đã được thực hiện thường xuyên, dưới các hình thức như: Hội nghị tập huấn triển khai các chuyên đề về khoáng sản, bảo vệ môi trường; đăng tải văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật đã được nâng cao đặc biệt là công tác bảo vệ nguồn khoáng sản chưa khai thác.

3. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Xây dựng, Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để phê duyệt cho từng loại, nhóm khoáng sản phù hợp với quy hoạch khoáng sản của cả nước và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn; bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu cho giai đoạn phát triển, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu sử dụng khoáng sản trong thời gian tới; bảo vệ được môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

4. Công tác khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được Chính phủ đồng ý phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt, công bố tại Văn bản số 1860/TTg-KTN của Thủ tướng chính phủ ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

5. Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả nhằm đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt, lâu dài và đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Do đó, việc xây dựng Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh là cần thiết, nhằm chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường; gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; làm tht thoát tài nguyên, mt đất sản xuất và thất thu cho ngân sách Nhà nước.

6. Thực trạng về khai thác, sử dụng một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Tất ccác mỏ khoáng sản được phép khai thác trên địa bàn tỉnh chủ yếu tiêu thụ tại địa phương và các tỉnh lân cận trong nước, không có khoáng sản làm hàng hóa xuất khẩu, cụ thể đối với từng loại như sau:

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng và xi măng có trữ lượng lớn, phân bố khá đồng đều trên địa bàn tnh, được khai thác và chế biến tại chỗ nên đã tạo thêm được công ăn việc làm cho lao động địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

- Các loại đất sét dùng để sản xuất gạch nung, gạch tuylen của tnh cũng có trữ lượng đáng kể và phân bố hầu hết các địa bàn trong tỉnh; đây là loại khoáng sản cần thiết để sản xuất gạch ngói phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại chỗ rất có hiệu quả.

- Các dự án khai thác than, chủ yếu thực hiện việc khai thác theo mùa vụ do các vỉa, ổ than không ổn định, sản lượng không đều, chất lượng không đồng bộ nên không có khách hàng tiêu thụ lớn. Sản phẩm chỉ bán cho các cơ sở sản xuất gạch, ngói hoặc các xưởng sản xuất than dân dụng phân tán trên địa bàn tnh; việc khai thác than theo mọi hình thức dễ dẫn đến tai nạn lao động do ngạt khí, sập hầm lò, cháy, nổ đã từng xảy ra. Do đó, hiệu quả của các dự án khai thác than còn hạn chế.

- Các dự án khai thác vàng, đồng, antimon, chì - kẽm, sắt gặp nhiều khó khăn do chất lượng quặng nghèo vì vậy các dự án khai thác loại khoáng sản này có hiệu quả kinh tế - xã hội không cao.

- Nước Khoáng - Nóng là tài nguyên mang tính đặc thù của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi này của Tỉnh sẽ góp phần vào sự thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nước khoáng Mớ Đá hay còn gọi là nước khoáng Kim Bôi là loại nước khoáng quen thuộc trên thị trường các tỉnh phía Bắc cần thiết phải được đầu tư một cách cơ bản, hợp lý nhằm khai thác triệt để nguồn nước đã xuất lộ và mở rộng ra các điểm nước khoáng liền kề để nâng cao hiệu quả sử dụng trong các lĩnh vực du lịch, chữa bệnh, giải khát.

7. Công tác khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn luật; Từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã khoanh định 193 điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm cơ sở cho việc cấp phép hoạt động khoáng sản (173 khu vực khoáng sản làm VLXDTT; 08 khu vực quặng vàng; 08 khu vực than; 01 khu vực kaolin; 01 khu vực quặng đồng; 01 khu vực quặng Antimon; 01 khu vực quặng st).

8. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác này được thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch từng loại, từng nhóm khoáng sản của tỉnh và của Trung ương.

(Chi tiết Giấy phép thăm dò khoáng sn đã cp tại phụ lục s01, Giấy phép khai thác khoáng sn đã cấp tại phụ lục s 02).

9. Công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khoáng sản

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong quản lý và hoạt động khoáng sản, từng bước đưa các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp đúng quy định và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.

10. Hiệu quả kinh tế từ hoạt động khoáng sản

Các dự án khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo thêm công việc làm cho người lao động (sử dụng khoảng hơn 2000 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 40.000.000/người/năm); hàng năm, thông qua các biện pháp thu thuế tài nguyên, thu phí bảo vệ môi trường, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng; mang lại hiệu quả cho phát triển kinh tế, góp phần đưa nghề khai khoáng trở thành một ngành công nghiệp tại địa phương. Các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản làm nguyên liu sản xuất Xi măng là nhóm dự án có hiệu quả nht.

11. Những tn tại, hạn chế và nguyên nhân

11.1. Những tồn tại, hạn chế

- Một số cơ quan, ban, ngành còn chưa thực sự nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình trong công tác phối hợp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

- Trách nhiệm quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở cấp cơ sở có nơi còn buông lỏng.

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra, chủ yếu là khoáng sản quặng vàng (huyện Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn) và cát, sỏi lòng sông (lòng sông Đà vùng hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình)

- Công tác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản:

+ Một số dự án khai thác khoáng sản, đặc biệt là quặng vàng, sắt chưa thực hiện nghiêm túc theo dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt gây ảnh hưởng đến môi trưng.

+ Việc thực hiện các chính sách về an sinh - xã hội, các loại bảo hiểm đối với lao động tại một số dự án khai thác khoáng sản còn hạn chế do chcó một số ít lao động kỹ thuật (thợ khoan, thợ máy xúc, lái xe, vận hành máy móc..) có thu nhập cao, ổn định, hợp đồng dài hạn có đóng bảo hiểm; còn lại đối với lao động phổ thông thì chỉ hợp đng lao động ngắn hạn (dưới ba tháng), còn mang tính chất thời vụ.

+ Một số dự án sử dụng các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, xe vận chuyển quá tải, quá khổ (đặc biệt là các xe chở đá làm vật liệu xây dựng thông thường) gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình và tài sản khác đối với địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

11.2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân khách quan

- Luật Khoáng sản và các Luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản như đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, thuế., thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn cho công tác qun lý, hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn kinh phí để đánh giá, điều tra, phát hiện khoáng sản dưới sâu; công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các địa phương, nhất là cấp huyện, cấp xã còn hạn hẹp.

- Tình hình suy thoái kinh tế; thị trường bất động sản trầm lắng và việc đình hoãn xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở làm ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng của các dự án khai thác khoáng sản.

b. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện triển khai các chính sách pháp luật về khoáng sản; Chthị, Nghị quyết và các bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, địa phương còn chưa thường xuyên, liên tục.

- Công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản còn hạn chế đôi khi còn chồng chéo, chưa xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật.

- Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác còn hạn chế do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về khoáng sản của một số chính quyền địa phương chưa được thường xuyên quan tâm. Trên địa bàn vẫn có tình trạng khai thác trái phép khoáng sản xảy ra như: cát lòng sông, vàng sa khoáng và các loại đất đá san, lấp mặt bằng xây dựng.

- Tổ chức bộ máy, năng lực quản lý nhà nước về khoáng sản ở cấp tnh còn hạn chế về số lượng, ở cấp huyện và cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về khoáng sản.

- Công tác điều tra, đánh giá khoáng sản do các đơn vị chuyên ngành địa chất thực hiện chưa đầy đủ, chi tiết, chưa sát thực tế, hiệu quả điều tra đánh giá chưa cao, chưa thông báo kết quả điều tra để các địa phương có biện pháp quản lý, bảo vệ.

- Do tình trạng khai thác trái phép các mỏ quặng diễn ra chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, hiểm trở. Thủ tục để cấp giấy phép khai thác mỏ quặng phức tạp, kéo dài và vốn đầu tư lớn dẫn đến một số đối tượng đã tiến hành khai thác trái phép đthu được lợi nhuận cao.

- Việc quản lý kiểm tra đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông còn gặp nhiều khó khăn tại các khu vực giáp ranh do đối tượng vi phạm d dàng ln trốn sang các địa bàn lân cận. Đặc biệt trên sông Đà khu vực hạ lưu Đập thủy điện Hòa Bình phạm vi giáp với tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

- Nguyên nhân từ phía các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản:

+ Năng lực về tài chính, kỹ thuật và pháp lý của nhà đầu tư còn hạn chế. Một số dự án khai thác, đặc biệt là khai thác quặng kim loại chưa được thăm dò, đánh giá và phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo đúng quy định.

+ Ý thức chấp hành của các doanh nghiệp khi khai thác khoáng sản, trong đó có cả ý thức chấp hành pháp luật và ý thức cộng đồng chưa cao.

+ Một số dự án khai thác không đúng kỹ thuật, không cắt tầng theo thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ đã được thẩm định; dùng máy móc thiết bị cũ, lạc hậu gây nguy cơ tai nạn lao động; vận chuyển quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng tới môi trường làm hư hng hạ tầng giao thông... ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác.

+ Vì lợi nhuận, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và không thực hiện nghiêm túc quy định của ngành luật khác có liên quan trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường nếu không được các cơ quan quản lý phát hiện, xử lý.

III. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ CÁC KHU VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC ĐANG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Khu vực thăm dò

Hiện nay trên địa bàn tnh không có khu vực thăm dò nào đang tiến hành hoạt động theo Giấy phép thăm dò đã cấp.

2. Khu vực khai thác khoáng sản

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 90 doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản với 94 dự án khai thác khoáng sản có giấy phép còn hiệu lực, cụ thể:

* Giấy phép khai thác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp: 06 Giấy phép khai thác khoáng sản:

- Đá vôi làm nguyên liệu xi măng: 03 mỏ; Đá sét làm xi măng: 03 mỏ

* Giấy phép khai thác do UBND tỉnh Hòa Bình cấp: 88 Giấy phép khai thác khoáng sản

- Đá làm vật liệu xây dựng: 78 mỏ

- Sét làm gạch ngói: 01 mỏ; Cát, sỏi lòng sông: 03 mỏ; Quặng sắt: 02 mỏ; Quặng Vàng: 01 mỏ; Quặng Đồng: 01 mỏ; Than: 01 mỏ; Quặng Antimon: 01 mỏ

(Chi tiết tại phụ lục s 03)

3. Ranh gii, diện tích có khoáng sản đã và đang được điều tra, đánh giá; khu vực dự trữ khoáng sản; các khu vực có khoáng sản đã được khoanh định và công bố phân tán, nhỏ lẻ; khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

3.1. Ranh gii, diện tích có khoáng sản đã được điều tra, đánh giá

Thông tin về ranh giới, diện tích khu vực có khoáng sản đã được điều tra đánh giá theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh, (chi tiết tại phụ lục số 04)

3.2. Khu vực dự trữ khoáng sản

Theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. (chi tiết tại phụ lục số 05)

3.3. Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được BTài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 khu vực khoáng sản được Bộ tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ:

- 03 khu vực mỏ than: 5,5 ha tại Đồi Hoa, xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy; 18,4 ha tại xóm Cỏ, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn; 29,3 ha tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyn Tân lạc.

- 01 khu vực quặng Antimon: 9,5 ha tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy.

- 01 khu vực quặng đồng: 21 ha tại Xóm Khánh, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong.

- 01 khu vực quặng Chì, kẽm: 30,2ha tại xóm Má, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong.

- 03 Khu vực Quặng vàng: 13,0 ha tại thôn Muộn, xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi; 19,0 ha tại Làng Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn; 17,0 ha tại Đồi Bặc Dặc, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn.

- 01 khu vực đá sét làm xi măng: 9,2 ha tại xóm Vé, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn.

- 01 khu vực đá vôi làm xi măng: 11,6 ha tại làng Rụt, xã Tân Vinh, huyện lương Sơn.

- 02 khu vực quặng Kaolin -Felspat: 11,95 ha tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

- 01 khu vực quặng sắt: 20,5 ha tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc

(chi tiết tại phụ lục số 06)

IV. THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN CHUNG CẢ NƯỚC ĐÃ PHÊ DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH; THÔNG TIN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Thông tin về quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các khu vực mỏ thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của cả nước được căn cứ theo các quy hoạch như sau:

- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden Việt nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/6/2008.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/8/2008; Điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngay 09/7/2010.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008; điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.

2. Thông tin quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh được căn cứ theo các quy hoạch sau:

- Khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường:

+ Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phê duyệt dự án quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2019, tm nhìn đến năm 2024.

+ Văn bản số 20/UBND-NNTN ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung 02 điểm mỏ sét tại xã Tân Minh và xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc vào Quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

- Khoáng sản nguyên liệu làm xi măng:

Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến năm 2020.

- Khoáng sản còn lại (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng)

+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ yếu (đng, st, chì kẽm, than đá) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2008-2010, có xét đến năm 2020.

+ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh bổ sung một số điểm mỏ vào Danh mục khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ yếu (đồng, chì, kẽm, than đá) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

+ Văn bản số 106/UBND-NNTN ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung 03 điểm mỏ vào Quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ yếu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010, có xét đến năm 2020.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp các thông tin, tài liệu về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, quy hoạch khoáng sản, khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản cho các đơn vị liên quan và các lực lượng chức năng để thực hiện công tác quản lý.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, giải quyết các tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật khoáng sản theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ trong Phương án này; định kỳ hàng năm, tổng hợp về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoáng sản; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Sở Công thương

- Triển khai thực hiện phát triển ngành công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để thực hiện công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ.

- Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hp pháp; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong phạm vi công trình hoặc hành lang an toàn bảo vệ công trình thuộc thẩm quyền quản lý như trạm xăng dầu, hành lang lưới điện thuộc ngành quản lý..; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng

- Tổ chức lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương về tài nguyên khoáng sản trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng đô thị, Quy hoạch xây dựng điểm dân cư tập trung, các quy hoạch khác và việc giới thiệu địa điểm đất các công trình, dự án trên địa bàn tnh để tránh chồng lấn lên khu vực có khoáng sản.

- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong các dự án đầu tư xây dựng công trình bng vn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phòng ngừa việc lợi dụng giải phóng mặt bng, xây dựng các công trình, dự án để khai thác khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, các đơn vị chrừng (các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Khu bảo tn thiên nhiên,...) ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao về bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ tại các khu vực được giao quản lý.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

5. Sở Giao thông vận tải

- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong công trình kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang giao thông; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh có biện pháp quản lý các phương tiện khai thác cát trên sông theo quy định của pháp luật (về an toàn vận tải đường thủy nội địa; việc đăng ký, đăng kim phương tiện khai thác, vận chuyển cát trên lòng sông; việc đăng ký slượng, chủng loại, gắn biển hiệu các phương tiện khai thác cát...).

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa; Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản; Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

7. SThông tin và Truyền thông

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực thuộc hành lang bảo vệ các công trình thông tin liên lạc, viễn thông; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

8. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan xác định giá phát mại tang vật, phương tiện được sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

9. Công an tnh

- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực dành cho mục đích an ninh, thuộc quy hoạch đất an ninh.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường đấu tranh và ngăn chặn các loại tội phạm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại khoáng sản; mở các đợt cao điểm truy quét, giải tỏa và ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp vi phạm phải kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra địa bàn có hoạt động khoáng sản, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp, phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải, gây hư hỏng hạ tầng giao thông và các trường hợp khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực đất quốc phòng và các khu vực thuộc quy hoạch đất quốc phòng. Kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực đất quân sự, quốc phòng.

11. Cục thuế tỉnh

Truy thu các nghĩa vụ tài chính đối với sản lượng khoáng sản khai thác trái phép; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Thuế.

12. Báo Hòa Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình

- Thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Đăng tải thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản; hoạt động khai thai thác khoáng sản trái phép và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ti theo quy định của pháp luật.

13. Các sở, ngành khác.

Các sở, ban, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp trong việc quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản, xây dựng các chính sách về tài nguyên khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG VIỆC BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC; HÌNH THỨC XỬ LÝ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP; TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ, BẢN( GỌI CHUNG LÀ TRƯỞNG THÔN) TRONG VIỆC THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng của huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và và triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý để tiến hành ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với Ủy ban nhân dân cấp xã. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xy ra hoạt động khoáng sản trái phép.

- Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo về tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn/bản/xóm; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyn khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

- Phát hiện và thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện; tờng hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo công tác giải tỏa.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Hình thức xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải kiểm điểm làm rõ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm điểm làm rõ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý kịp thời hoặc để diễn ra kéo dài. Trường hợp phát hiện có cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phải kiểm điểm, kỷ luật, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Trưởng thôn/bản/xóm

Khi phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn thì trưởng thôn có trách nhiệm thông tin kịp thời cho chính quyn cấp xã để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp cố tình bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thì phải kiểm điểm, kỷ luật, xử lý theo quy định của pháp luật.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC

1. Đối với tổ chức cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản

- Đbảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản trong khu vực được phép hoạt động, tổ chức, cá nhân phải cắm mốc các điểm khép góc khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Sau khi hoàn thành việc cm mốc, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản thông báo bằng văn bản để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, xã nơi có khoáng sản được khai thác bàn giao mốc tại thực địa. Trường hợp khai thác khoáng sản theo Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phải có đại diện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực được phép hoạt động khoáng sản. Khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở ngoài ranh giới khu vực được phép hoạt động khoáng sản phải báo báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã để xử lý.

- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng loại mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; có trách nhiệm lưu giữ, bảo vệ khoáng sản đã khai thác nhưng chưa sử dụng; khoáng sản tại bãi thải hoặc khoáng sản đi kèm nhưng chưa thu hồi trong quá trình khai thác. Nếu phát hiện có khoáng sản khác phải báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất

Có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 của Luật Khoáng sản.

VIII. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN; CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRONG VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ GIẢI TỎA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, số liệu về tiềm năng các loại khoáng sản chưa khai thác cho Ủy ban nhân dân cấp huyện khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết đối với đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

2. Khi phát hiện việc khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra cụ thể, ngăn chặn kịp thời các hành vi trái phép; báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu vụ việc xảy ra vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải có đề xuất, kiến nghị.

3. Khi nhận được thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp xã về việc khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép; Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chỉ đạo và cử lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp các hành vi vi phạm có tính chất phức tạp, xảy ra trên quy mô rộng, vượt quá thẩm quyền giải quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan, kèm theo đề xuất, kiến nghị cụ th.

4. Các Sở, ngành có liên quan cử cán bộ, công chức có trách nhiệm, đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để xử lý, giải quyết, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản. Kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

IX. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN; DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kế hoạch và các giải pháp thực hiện

1.1 Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chủ động lập kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hàng năm và tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện hoạt động khoáng sản trái pháp luật phải chủ động tổ chức, huy động lực lượng để ngăn chặn kịp thời; lập biên bản hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân; xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật tại vùng giáp ranh các địa phương lân cận, thì báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định.

- Đối với các trường hợp phức tạp, nằm ngoài tầm kiểm soát, đã tổ chức lực lượng và có các biện pháp xử lý nhưng vẫn không thể giải quyết, phải kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên. Các trường hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, sau đó phải có văn bản báo cáo cụ thể.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trưng

- Tổ chức triển khai công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo Phương án đã được phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tnh. Thực hiện báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản hàng năm theo quy định.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hòm thư điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử tnh Hòa Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đcác tổ chức, cá nhân biết và kịp thời phản ánh những thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản.

Số điện thoại đường dây nóng: 0888.363.866

Email: [email protected]

2. Kinh phí thực hiện

Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm (cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước), các cơ quan, gồm:

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp phê duyệt; đồng thời gi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và nguồn thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm kế hoạch được hưởng theo phân cấp, cơ quan Tài chính trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp dự toán chi nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các quận, huyện, thị xã, gi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2.3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán chi nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp từ Ủy ban nhân dân cấp huyện; căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và dự toán thu từ nguồn thu tiền cp quyền khai thác khoáng sản năm kế hoạch được hưởng theo phân cấp; tổ chức tổng hợp, thẩm định phương án phân bchi ngân sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo Luật Ngân sách.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản; các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các Sở ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình

         • 17/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực