Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2017/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản s 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Căn cứ Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên đ xác định giá tính tin cấp quyn khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định hệ số nở rời đ quy đi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 188/TTr-STNMT ngày 13 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định được áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật về Khoáng sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP;
- TT Công báo
- Lưu: VP, K4, K6, K7, K
17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2018
Ngày hiệu lực02/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành20/03/2018
       Ngày hiệu lực02/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định

           • 20/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực