Quyết định 48/2017/QĐ-UBND

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2017/QĐ-UBND cấp quyền khai thác khoáng sản Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ NỞ RỜI ĐỂ QUY ĐỔI KHOÁNG SẢN Ở THỂ TỰ NHIÊN, ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI VÀ SAU CHẾ BIẾN ĐỂ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sn.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 571/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định theo hướng dẫn tại Công văn số 1014/ĐCKS-KTĐCKS ngày 05/7/2014 của Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam (có bảng hệ số quy đổi kèm theo).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Cục thuế tỉnh tiếp nhận, kiểm tra, xác định tính pháp lý, mức độ đầy đủ của các hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân nộp; tổ chức tính và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định hệ số quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản
QPPL;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đo
àn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP;
- TT Công báo
- Lưu: VT, K4, K6, K7, K
17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

BẢNG HỆ SỐ NỞ RỜI ĐỂ QUY ĐỔI KHOÁNG SẢN Ở THỂ TỰ NHIÊN, ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI VÀ SAU CHẾ BIẾN ĐỂ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

LOẠI KS

HỆ SỐ NỞ RỜI Knr

NGUYÊN KHAI VÀ SAU CH BIN

DIỄN GIẢI

I. KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

1. Đá granite (phục vụ chế biến ốp lát)

1

Đá khối block từ đá khối (nguyên khai)

1m3 đá địa chất khai thác thành 1m3 đá khối block (đã tính độ thu hồi)

1

Đá khối block từ đá lăn (nguyên khai)

1m3 đá địa chất khai thác thành 1m3 đá khối block (đã tính độ thu hồi)

0,033

Đá tấm p lát (sau chế biến)

0,033 m3 đá khối địa chất chế biến được 1 m2 đá tấm ốp lát

2. Đá bazan trụ (phục vụ chế biến ốp lát)

1

Đá khối block bazan trụ (nguyên khai)

1m3 đá địa chất khai thác thành 1m3 đá khối block

3. Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

1,2

Đá cubic, đá cây, bó vỉa, đá chẻ (sau chế biến)

1,2m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá cubic, đá cây, bó vỉa, đá chẻ

0,667

4 cm x 6cm (sau chế biến)

0,667m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá 4x6

0,667

2cm x 4cm (sau chế biến)

0,667m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá 2x4

0,690

1 cm x 2cm (sau chế biến)

0,690m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá 1x2

0,690

Đá mi, đá mạt < 1 cm (sau chế biến)

0,690m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá mi, đá mạt < 1 cm

0,690

Đá cấp phối (sau chế biến)

0,690m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá cấp phối

0,667

Đá lôca (nguyên khai)

0,667m3 đá địa chất khai thác và chế biến thành 1m3 đá lô ca

4. Cát, sỏi xây dựng các loại

1

Cát xây dựng sau khai thác

1m3 cát, sỏi cát địa chất khai thác thành 1 m3 cát, sỏi xây dựng các loại

5. Cát khuôn đúc

1

Cát khuôn đúc sau khai thác

1 m3 cát địa chất khai thác thành 1m3 cát (đã tính độ thu hồi)

6. Đất sét

1

Đất sét sau khai thác

1 m3 đất sét địa chất khai thác thành 1m3 đất sét

7. Đất san lấp

1

Đất san lấp công trình

1 m3 đất địa chất khai thác thành 1m3 đất san lấp

II. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

 

1. Titan sa khoáng

1,05

Tinh quặng titan (qua chế biến)

1,05 tấn khoáng vật quặng tại mỏ sẽ chế biến được 1 tấn tinh quặng titan.

0,8

Titan thô sau vít (nguyên khai)

0,8 tn khoáng vật quặng tại mỏ sẽ tuyển được 1 tấn quặng titan thô sau vít.

2. Vàng gốc

142.857

Vàng thành phẩm (qua chế biến)

142.857 tấn mạch quặng vàng địa chất sẽ chế biến thành 1 tấn vàng nguyên chất (hàm lượng quặng 7gram vàng/1 tấn quặng)

3. Bạc gốc

142.857

Bạc thành phẩm (qua chế biến)

142.857 tấn quặng bạc địa chất sẽ chế biến thành 1 tấn bạc nguyên chất (hàm lượng quặng 7gram bạc/1 tấn quặng)

3. Quặng sắt laterite

2,67

Quặng sắt (qua chế biến)

2,67 tấn quặng sắt laterite địa chất khai thác và chế biến thành 1 tấn quặng sắt.

* Trường hợp cần tính toán trữ lượng khoáng sản ở thể địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến thì áp dụng theo công thức:

Trữ lượng nguyên khai (sau chế biến) = Trữ lượng địa chất x (nhân) hệ s nở rời

** Trường hợp cần tính toán trữ lượng khoáng sản ở thể sản khoáng nguyên khai và sau chế biến về trữ lượng địa chất thì áp dụng theo công thức:

Trữ lượng địa chất = Trữ lượng nguyên khai (sau chế biến) : (chia) hệ số nở rời

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực19/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành07/08/2017
       Ngày hiệu lực19/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản nguyên khai chế biến tiền cấp quyền Bình Định