Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND

Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 481/QĐ-UBND chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH;
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai xây dựng và xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, chỉ đạo theo dõi và đánh giá cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình; phối hợp với Sở Nội vụ trong điều tra xã hội học; tiến hành chấm điểm kết quả cải cách hành chính hàng năm, tổng hợp số liệu báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

PHỤ LỤC I

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Ghi chú

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

19

 

1.1

Kế hoạch cải cách hành chính năm

4.5

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC kịp thời (trong Quý I của năm kế hoạch)

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành trong tháng 01: 02 điểm

 

 

 

Ban hành trong tháng 02: 1.5 điểm

 

 

 

Ban hành trong tháng 03: 01 điểm

 

 

 

Ban hành trong Quý II: 0.5 điểm

 

 

 

Ban hành sau Quý II: 0 đim

 

 

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh và bố trí kinh phí triển khai (có thực hiện 0.5 điểm/ không thực hiện: 0 điểm)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.1.3

Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, đơn vị (Đạt yêu cầu: 01 điểm /Không đạt yêu cầu: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.1.4

Mức độ triển khai thực hiện kế hoạch CCHC

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.2

Báo cáo cải cách hành chính

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.2.1

Số lượng báo cáo (báo cáo tháng, quý (02 b/c), 6 tháng, năm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đủ số lượng báo cáo: 01 điểm

 

 

 

Không đủ số lượng báo cáo: 0 điểm

 

 

1.2.2

Tất cả báo cáo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn (Đạt yêu cầu: 01 điểm /Không đạt yêu cầu: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.2.3

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đúng thời gian theo quy định: 01 điểm

 

 

 

Không đúng thời gian theo quy định: 0 điểm

 

 

1.3

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.3.1

Có kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong KH CCHC hàng năm nhưng nội dung phải đảm bảo đầy đủ, cụ thể)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch kiểm tra trên 60 % đơn vị trực thuộc, tổ chức ít nhất 2 đợt kiểm tra: 0.5 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra từ 50% - 60 % đơn vị trực thuộc: 0.25 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 50% đơn vị trực thuộc: 0 điểm

 

 

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0.25 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.3.3

Xử lý các vấn đề đặt ra sau kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% đến 99% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

2.5

 

1.4.1

Có kế hoạch tuyên truyền (có KH tuyên truyền CCHC riêng hoặc lồng ghép trong KH CCHC năm nhưng phải đảm bảo nội dung đầy đủ, cụ thể)

0,5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Không có kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.4.2

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 80% kế hoạch: 0,5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.4.3

Nội dung tuyên truyền CCHC kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan

 

Kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định: 0.5 điểm

 

 

 

Không kịp thời hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định: 0 điểm

 

 

1.4.4

Nhận thức của cán bộ, công chức Sở, ban ngành về CCHC

1

Qua khảo sát Kiến thức CCHC của Sở Nội vụ

 

Trên 90% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% - 90% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 0 điểm

 

 

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo điều hành CCHC

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng (Có thực hiện: 01 điểm/ Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.5.2

Sáng kiến trong triển khai CCHC (Có sáng kiến: 01 điểm/Không có sáng kiến: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.6

Kết quả chỉ đạo điều hành CCHC

5

Điều tra, khảo sát

1.6.1

Chất lượng văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.2

Tính kịp thời của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.3

Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính) cho công tác CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.4

Công tác chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.5

Chấp hành văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên

1

Điều tra, khảo sát

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

6

 

2.1

Mức độ tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng VB QPPL, văn bản quản lý điều hành hàng năm của tỉnh.

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện trên 90% Kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Thực hiện từ 80% -90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Thực hiện dưới 80% kế hoạch: 0 điểm

 

 

2.2

Tổ chức rà soát VB QPPL, văn bản quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị hằng năm

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

2.3

Đánh giá về VB QPPL và văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành do đơn vị ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2.3.1

Quy định rõ ràng, kịp thời, mang tính khả thi cao

1

 

2.3.2

Không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản khác

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2.4

Tính minh bạch của các VB QPPL, văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành do đơn vị ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Dễ tiếp cận, tìm hiểu văn bản: 01 điểm

 

 

 

Đầy đủ thông tin: 01 điểm

 

 

 

Khó tiếp cận, không đầy đủ thông tin: 0 điểm

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

16

 

3.1

Rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính

6

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.1.1

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

3.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0,5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

3.1.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 01 điểm

 

 

 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của Chính phủ: 01 điểm

 

 

3.1.4

Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của Chính phủ

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 01 điểm

 

 

 

Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 0 điểm

 

 

3.1.5

Thực hiện việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đầy đủ quy định của Chính phủ: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ: 0 điểm

 

 

3.1.6

Xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các phản ánh, đề nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% đến 99% các phản ánh, đề nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% các phản ảnh, đề nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

3.2

Công khai thủ tục hành chính

4

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.2.1

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, ban ngành

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có niêm yết công khai đầy đủ: 02 điểm

 

 

 

Có niêm yết công khai nhưng không đầy đủ: 01 điểm

 

 

 

Không niêm yết: 0 điểm

 

 

3.2.2

Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ trên website của Sở, ban, ngành

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt 100% s TTHC : 02 điểm

 

 

 

Đạt từ 80% - 99% số TTHC : 01 điểm

 

 

 

Dưới 80% số TTHC : 0 điểm

 

 

3.3

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính

6

Điều tra, khảo sát

3.3.1

Mức độ hài lòng của người dân đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính tại Sở, ban ngành

2

Điều tra, khảo sát

 

Trên 90% số người được hỏi hài lòng : 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 90% số người được hỏi hài lòng: 01 điểm

 

 

 

Dưới 80% số người được hỏi hài lòng: 0 điểm

 

 

3.3.2

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính tại Sở, ban ngành

2

Điều tra, khảo sát

 

Trên 90% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 90% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 01 điểm

 

 

 

Dưới 80% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 0 điểm

 

 

3.3.3

Mức độ hài lòng của các tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính tại Sở, ban ngành

2

Điều tra, khảo sát

 

Trên 90% số tổ chức được hỏi hài lòng: 02 điểm

 

 

 

Từ 70% - 90% số tổ chức được hỏi hài lòng: 01 điểm

 

 

 

Dưới 70% số tổ chức được hỏi hài lòng: 0 điểm

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

10

 

4.1

Tuân thủ các quy định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đầy đủ quy định về tổ chức bộ máy: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ theo quy định: 0 điểm

 

 

4.2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở, ban ngành

2

Điều tra, khảo sát

4.3

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.3.1

Có kế hoạch kiểm tra (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong văn bản khác nhưng phải đảm bảo nội dung được đầy đủ, cụ thể)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch kiểm tra từ trên 30% đơn vị: 01 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 30% đơn vị: 0.5 điểm

 

 

 

Không có kế hoạch kiểm tra: 0 điểm

 

 

4.3.2

Mức độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Thực hiện dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

4.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% đến 99% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

4.4

Thực hiện phân cấp quản lý

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.4.1

Thực hiện các quy định phân cấp quản lý

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0 điểm

 

 

4.4.2

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho các đơn vị trực thuộc

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

4.4.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% đến 99% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

4.5

Quy chế làm việc tại Sở, ban, ngành

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.5.1

Ban hành quy chế làm việc tại cơ quan

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có ban hành: 0.5 điểm

 

 

 

Không ban hành: 0 điểm

 

 

4.5.2

Tình hình thực hiện quy chế làm việc tại cơ quan

0.5

Điều tra, khảo sát

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

12

 

5.1

Sở, ban, ngành có thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt (có thực hiện: 01 điểm/ Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.2

Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.2.1

Sở, ban, ngành có thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đúng quy định: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm

 

 

5.2.2

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban ngành có thực hiện đúng theo quy định về tuyển dụng viên chức (sở, ngành không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc được tính 01 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đúng quy định: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm

 

 

5.2.3

Sở, ban, ngành có thực hiện bố trí công chức, viên chức đúng quy định của vị trí việc làm và ngạch công chức đối với công chức, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

5.3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.3.1

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan (có kế hoạch: 01 điểm/ Không có kế hoạch: 0 điểm)

1

 

5.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

5.4

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.4.1

Đánh giá công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (Có thực hiện: 01 điểm/ Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.4.2

Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo phòng ban và tương đương trở xuống (Có thực hiện: 01 điểm/ Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.5

Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

4

Điều tra, khảo sát

5.5.1

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.5.2

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.5.3

Thái độ phục vụ của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.5.4

Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của công chức

1

Điều tra, khảo sát

6

THỰC HIỆN CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

6

 

6.1

Có triển khai thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/CP: 01 điểm/ không thực hiện triển khai: 0 điểm

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

6.2

Có thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/CP: 01 điểm/ không thực hiện: 0 điểm

(sở, ngành nào không có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc vẫn được tính 01 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

6.3

Kết quả thực hiện cơ chế tài chính theo quy định trong năm

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có tăng thu nhập cho công chức, viên chức: 02 điểm

 

 

 

Không tăng thu nhập: 0 điểm

 

 

6.4

Thực hiện việc phân phối thu nhập tiết kiệm hiệu quả

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có ban hành các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 0.5 điểm/ Không có: 0 điểm

 

 

 

Có phân phối thu nhập tăng thêm dựa trên cơ sở phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 0.5 điểm/ Không có: 0 điểm

 

 

6.5

Thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống của công chức (Có thực hiện: 01 điểm/Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7

HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

15

 

7.1

Ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan

9

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.1.1

Có Kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở, ban ngành (ban hành riêng hoặc lồng ghép vào văn bản khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của UBND tỉnh)

1,5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành kịp thời: 1,5 điểm

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 1 điểm

 

 

 

Không ban hành: 0 điểm

 

 

7.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

7.1.3

Sở, ban ngành có triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có triển khai và sử dụng: 01 điểm

 

 

 

Chưa được triển khai: 0.5 điểm

 

 

 

Có triển khai nhưng không sử dụng: 0 điểm

 

 

7.1.4

Sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc (Có sử dụng: 01 điểm/ Không sử dụng: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.1.5

Tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử thuộc hệ thống thư điện tử của UBND tỉnh trong trao đổi công việc

1,5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt trên 80%: 1,5 điểm

 

 

 

Từ 60%-80%: 1 điểm

 

 

 

Dưới 60%: 0 điểm

 

 

7.1.6

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có từ 70% TTHC trong tổng số TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2: 01 điểm

 

 

 

Có từ 02 TTHC trở lên được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: 01 điểm

 

 

7.1.7

Đơn vị có trang thông tin điện tử: 01 điểm/ Chưa có trang tin điện tử: 0 điểm

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.2

Chất lượng cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

3

Điều tra, khảo sát

7.2.1

Thông tin kịp thời, được cập nhật thường xuyên

1

Điều tra, khảo sát

7.2.2

Thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan đảm bảo đầy đủ, chính xác

1

Điều tra, khảo sát

7.2.3

Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin

1

Điều tra, khảo sát

7.3

Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.3.1

Cơ quan được cấp Giấy chứng nhận thực hiện ISO

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đã được cấp giấy chứng nhận : 02 điểm

 

 

 

Chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có giải quyết công việc theo quy trình ISO: 01 điểm

 

 

 

Chưa được cấp giấy chứng nhận: 0 điểm

 

 

7.3.2

Cơ quan thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đúng quy định: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm

 

 

8

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

16

 

8.1

Cơ quan có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (có thực hiện: 01 điểm /Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.2

Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.2.1

Số lượng các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt 100% số lượng TTHC: 01 điểm

 

 

 

Đạt từ 80% đến dưới 100% số TTHC : 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 80% TTHC: 0 điểm

 

 

8.2.2

Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Từ 06 TTHC trở lên: 01 điểm

 

 

 

Từ 01- 05 TTHC: 0.5 điểm

 

 

 

Không có TTHC nào thực hiện: 0 điểm

 

 

8.3

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.3.1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của của UBND tỉnh

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt yêu cầu: 01 điểm

 

 

 

Chưa đạt theo yêu cầu: 0.5 điểm

 

 

8.3.2

Thực hiện mô hình một cửa hiện đại

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện và đạt yêu cầu: 01 điểm

 

 

 

Có thực hiện, không đạt yêu cầu: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

8.4

Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

4

Điều tra, khảo sát

8.4.1

Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân

1

Điều tra, khảo sát

8.4.2

Thái độ phục vụ của công chức

1

Điều tra, khảo sát

8.4.3

Thời gian giải quyết TTHC

1

Điều tra, khảo sát

8.4.4

Chất lượng giải quyết TTHC

1

Điều tra, khảo sát

8.5

Trình độ công chức tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

2

 

 

100% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ: 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 99% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn. nghiệp vụ: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% - dưới 80% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 điểm

 

 

8.6

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định (có thực hiện: 01 điểm/ không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.7

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND (không có vi phạm: 02 điểm/ Có vi phạm: 0 điểm)

4

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

TNG ĐIỂM

100

 

 

XẾP LOẠI:

Trên 90 điểm: Rất tốt

Từ 80 đến 90 điểm: Tốt

Từ 65 đến dưới 80 điểm: Khá

Từ 50 đến dưới 65 điểm: Trung bình

Dưới 50 điểm: Kém

* Ghi chú: Những nội dung không có (hoặc chưa có) thực hiện, coi như điểm bằng không.

 

PHỤ LỤC II

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Ghi chú

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

18.5

 

1.1

Kế hoạch cải cách hành chính năm

4

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC kịp thời (chậm nhất trong Quý I của năm kế hoạch)

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành trong tháng 01: 02 điểm

 

 

 

Ban hành trong tháng 02: 1.5 điểm

 

 

 

Ban hành trong tháng 03: 01 điểm

 

 

 

Ban hành trong Quý II: 0.5 điểm

 

 

 

Ban hành sau Quý II: 0 điểm

 

 

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh và bố trí kinh phí triển khai (có thực hiện 0.5 điểm/ không thực hiện: 0 điểm)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.1.3

Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, đơn vị (Đạt yêu cầu: 0.5 điểm/Không đạt yêu cầu: 0 điểm)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.1.4

Mức độ triển khai thực hiện kế hoạch CCHC

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.2

Báo cáo cải cách hành chính

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.2.1

Số lượng báo cáo (báo cáo quý (quý I, quý III), 6 tháng, năm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đủ số lượng báo cáo: 01 điểm

 

 

 

Không đủ số lượng báo cáo: 0 điểm

 

 

1.2.2

Tất cả báo cáo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn (Đạt yêu cầu: 01 điểm / Không đạt yêu cầu: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.2.3

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đúng thời gian theo quy định: 01 điểm

 

 

 

Không đúng thời gian theo quy định: 0 điểm

 

 

1.3

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

2.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.3.1

Có Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong KH CCHC hàng năm nhưng nội dung phải đảm bảo đầy đủ, cụ thể)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch kiểm tra trên 60 % đơn vị: 0.5 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra từ 40% - 60 % đơn vị: 0.25 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 40% đơn vị: 0 điểm

 

 

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0,5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.3.3

Xử lý các vấn đề đặt ra sau kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

2

 

1.4.1

Ban hành kế hoạch tuyên truyền (có KH tuyên truyền CCHC riêng hoặc được lồng ghép trong KH CCHC năm nhưng nội dung phải đảm bảo đầy đủ, cụ thể)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Không có kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.4.2

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 80% kế hoạch: 0,5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

1.4.3

Nhận thức của cán bộ, công chức về CCHC

1

Qua khảo sát Kiến thức CCHC của Sở Nội vụ

 

Trên 90% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% - 90% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% CBCC được hỏi am hiểu về CCHC: 0 điểm

 

 

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo điều hành CCHC

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

1.5.2

Sáng kiến trong triển khai CCHC

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có sáng kiến: 02 điểm

 

 

 

Không có sáng kiến: 0 điểm

 

 

1.6

Kết quả chỉ đạo điều hành CCHC

4

Điều tra, khảo sát

1.6.1

Tính kịp thời của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.2

Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính) cho công tác CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.3

Công tác chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC

1

Điều tra, khảo sát

1.6.4

Chấp hành văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên

1

Điều tra, khảo sát

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

8

 

2.1

Xây dựng và ban hành các VBQPPL, văn bản quản lý điều hành của địa phương

3.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2.1.1

Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL, văn bản quản lý điều hành hàng năm của huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Thực hiện dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

2.1.2

Thực hiện ban hành văn bản đúng quy trình thủ tục quy định

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đúng: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện đúng: 0

 

 

2.1.3

Tính khả thi của VB QPPL, văn bản quản lý điều hành do cấp huyện ban hành

1

Điều tra, khảo sát

2.1.4

Tính hiệu quả của VB QPPL, văn bản quản lý điều hành do cấp huyện ban hành

1

Điều tra, khảo sát

2.2

Công tác rà soát, hệ thống hóa VB QPPL

1.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2.2.1

Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VB QPPL

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành kịp thời: 0.5 điểm

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0.25 điểm

 

 

 

Không ban hành: 0 điểm

 

 

2.2.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Không hoàn thành kế hoạch: 0 điểm

 

 

2.2.3

Xử lý kết quả rà soát

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của ngành tư pháp: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của ngành tư pháp: 0 điểm

 

 

2.3

Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL, văn bản quản lý điều hành do cấp trên và do địa phương ban hành

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2.3.1

Tổ chức triển khai thực hiện các VBQPPL, văn bản quản lý điều hành do cấp trên và do địa phương ban hành

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 90% số văn bản được địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% - 90% so văn bản được địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định : 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% số văn bản được địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 0 điểm

 

 

2.3.2

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL, văn bản quản lý điều hành do cấp trên và do địa phương ban hành

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch kiểm tra (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong văn bản khác): 0.5 điểm

 

 

 

Không có kế hoạch: 0 điểm

 

 

2.3.3

Mức độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện trên 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 90% kế hoạch: 0.25 điểm

 

 

 

Thực hiện dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

2.3.4

Xử lý những vấn đề phát hiện

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

11.5

 

3.1

Rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính

4.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.1.1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính theo quy định

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành kịp thời: 0.5 điểm

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0.25 điểm

 

 

 

Không ban hành: 0 điểm

 

 

3.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0,5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

3.1.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát (nếu qua rà soát không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì vẫn được 01 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 0.5 điểm

 

 

 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của Chính phủ: 0.5 điểm

 

 

3.1.4

Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của Chính phủ

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 0.5 điểm

 

 

 

Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 0 điểm

 

 

3.1.5

Thực hiện việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đầy đủ quy định của Chính phủ: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ: 0 điểm

 

 

3.1.6

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

3.2

Công khai thủ tục hành chính

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.2.1

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có niêm yết công khai đầy đủ TTHC : 01 điểm

 

 

 

Có niêm yết công khai nhưng không đầy đủ TTHC : 0.5 điểm

 

 

 

Không niêm yết công khai TTHC : 0 điểm

 

 

3.2.2

Tỷ lệ UBND cấp xã công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% số đơn vị thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% tổng số đơn vị thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 80 %: 0 điểm

 

 

3.2.3

Tỷ lệ số lượng TTHC được công khai được công khai trên trên website của huyện, thị xã, thành phố

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt trên 100% số TTHC: 01 điểm

 

 

 

Đạt từ 70%- 99% số TTHC: 0.5 điểm

 

 

 

Đạt dưới 70% số TTHC: 0 điểm

 

 

3.3

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính

4

 

3.3.1

Mức độ hài lòng của người dân đối với địa điểm niêm yết các nội dung thủ tục hành chính được ban hành

2

Điều tra, khảo sát

 

Trên 90% số người được hỏi hài lòng: 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 90% số người được hỏi hài lòng: 01 điểm

 

 

 

Dưới 80% số người được hỏi hài lòng: 0 điểm

 

 

3.3.2

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với địa điểm niêm yết nội dung thủ tục hành chính được ban hành

2

Điều tra, khảo sát

 

Trên 90% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 90% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 01 điểm

 

 

 

Dưới 80% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng: 0 điểm

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

7

 

4.1

Tuân thủ các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đầy đủ quy định về tổ chức bộ máy: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ theo quy định: 0 điểm

 

 

4.2

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.2.1

Có kế hoạch kiểm tra (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong văn bản khác)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có kế hoạch kiểm tra từ trên 50% đơn vị: 01 điểm

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 50% đơn vị: 0.5 điểm

 

 

 

Không có kế hoạch kiểm tra: 0 điểm

 

 

4.2.2

Mức độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Thực hiện từ 70% - dưới 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Thực hiện dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

4.2.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm

 

 

4.3

Quy chế làm việc của UBND cấp huyện

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.31

Ban hành quy chế làm việc của cơ quan theo quy định của UBND tỉnh

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có ban hành theo quy định: 01 điểm

 

 

 

Không ban hành : 0 điểm

 

 

4.3.2

Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế làm việc của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thị xã, thành phố

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt trên 90% số cơ quan tự kiểm tra, đánh giá về thực hiện quy chế làm việc: 01 điểm

 

 

 

Đạt từ 70% - 90% số cơ quan tự kiểm tra, đánh giá về thực hiện quy chế làm việc: 0.5 điểm

 

 

 

Đạt dưới 70% số cơ quan tự kiểm tra, đánh giá về thực hiện quy chế làm việc: 0 điểm

 

 

4.3.3

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện thực hiện tốt quy chế làm việc

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt trên 90% số cơ quan: 01 điểm

 

 

 

Đạt từ 70% - 90% số cơ quan : 0.5 điểm

 

 

 

Đạt dưới 70% số cơ quan: 0 điểm

 

 

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

13

 

5.1

Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.1.1

UBND cấp huyện có thực hiện đúng theo quy định về tuyển dụng công chức

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

5.1.2

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có thực hiện đúng theo quy định về tuyển dụng viên chức

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 80% số đơn vị: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 80% số đơn vị:0

 

 

5.1.3

UBND cấp huyện có thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và ngạch công chức

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

5.1.4

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có bố trí viên chức theo quy định của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Không thực hiện: 0 điểm

 

 

5.2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

2.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.2.1

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cấp huyện (chậm nhất là tháng 02 hàng năm)

1.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành kế hoạch trong tháng 01: 1.5 điểm

 

 

 

Ban hành kế hoạch trong tháng 02: 01 điểm

 

 

 

Ban hành kế hoạch sau tháng 02: 0.5 điểm

 

 

 

Không ban hành kế hoạch : 0 điểm

 

 

5.2.2

Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 90% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 90% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm

 

 

5.3

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

1.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.3.1

Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (Có thực hiện: 0.5 điểm/Không thực hiện: 0 điểm)

0.5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.3.2

Chính sách thu hút người tài vào làm việc tại huyện, thị xã, thành phố (Có thực hiện: 01 điểm/ Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.4

Chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức

4

Điều tra, khảo sát

5.4.1

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.4.2

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.4.3

Thái độ phục vụ của công chức, viên chức

1

Điều tra, khảo sát

5.4.4

Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của công chức

1

Điều tra, khảo sát

5.5

Cán bộ, công chức cấp xã

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.5.1

Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 80% công chức cấp xã đạt chuẩn: 01 điểm

 

 

 

Từ 65% - 80% công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 65% công chức cấp xã đạt chuẩn: 0 điểm

 

 

5.5.2

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 70% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 01 điểm

 

 

 

Từ 55% - 70% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 55% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0 điểm

 

 

5.5.3

Tỷ lệ số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 70% số cán bộ, công chức cấp xã : 01 điểm

 

 

 

Từ 50% - 70% số cán bộ, công chức cấp xã: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 50% số cán bộ, công chức: 0 điểm

 

 

6

THỰC HIỆN CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

9

 

6.1

Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% phòng, ban, UBND cấp xã triển khai thực hiện: 01 điểm

 

 

 

Từ 80% đến dưới 100% phòng, ban, UBND cấp xã triển khai thực hiện: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 80% phòng, ban, UBND cấp xã triển khai thực hiện: 0 điểm

 

 

6.2

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 90% số đơn vị: 01 điểm

 

 

 

Từ 70% - 90% số đơn vị: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70% số đơn vị: 0 điểm

 

 

6.3

Chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công của địa phương

4

Điều tra, khảo sát

6.3.1

Năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức y tế tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.3.2

Kết quả khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.3.3

Thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức y tế tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.3.4

Các hiện tượng tiêu cực ở các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.4

Chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công của địa phương

3

Điều tra, khảo sát

6.4.1

Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên phổ thông tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.4.2

Chất lượng dạy và học của các trường phổ thông tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

6.4.3

Các hiện tượng tiêu cực ở các trường phổ thông tại địa phương

1

Điều tra, khảo sát

7

HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

15

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.1

Ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan

9

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.1.1

Có kế hoạch ứng dụng CNTT kịp thời (có thể lồng ghép trong kế hoạch CCHC năm hoặc ban hành riêng nhưng phải đảm bảo nội dung đầy đủ theo hướng dẫn của UBND thành phố)

1,5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Ban hành trong quý I: 1,5 điểm

 

 

 

Ban hành sau quý I: 1 điểm

 

 

 

Không ban hành: 0 điểm

 

 

7.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Hoàn thành trên 80% kế hoạch: 01 điểm

 

 

 

Hoàn thành từ 70% - 80% kế hoạch: 0.5 điểm

 

 

 

Hoàn thành dưới 70% so với kế hoạch: 0 điểm

 

 

7.1.3

Các phòng ban chuyên môn cấp huyện có triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 50% đơn vị có triển khai và sử dụng: 01 điểm

 

 

 

Từ 30% - 50% đơn vị có triển khai và sử dụng: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 30% đơn vị có triển khai và sử dụng: 0 điểm

 

 

7.1.4

Các phòng ban chuyên môn cấp huyện có sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc

1,5

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 80% đơn vị có triển khai và sử dụng: 1,5 điểm

 

 

 

Từ 60% - 80% đơn vị có triển khai và sử dụng: 1 điểm

 

 

 

Dưới 60% đơn vị có triển khai và sử dụng: 0 điểm

 

 

7.1.5

Tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử thuộc hệ thống thư điện tử của UBND tỉnh trong trao đổi công việc

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt trên 80%: 01 điểm

 

 

 

Từ 70%-80%: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 70%: 0 điểm

 

 

7.1.6

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có từ 70% TTHC trong tầng số TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2: 01 điểm

 

 

 

Có từ 01 TTHC trở lên được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: 01 điểm

 

 

7.1.7

Đơn vị có trang thông tin điện tử

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có trang thông tin điện tử: 01 điểm

 

 

 

Chưa có trang thông tin điện tử : 0 điểm

 

 

7.2

Chất lượng cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

3

Điều tra, khảo sát

7.2.1

Thông tin kịp thời, được cập nhật thường xuyên

1

Điều tra, khảo sát

7.2.2

Thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan đảm bảo đầy đủ, chính xác

1

Điều tra, khảo sát

7.2.3

Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin

1

Điều tra, khảo sát

7.3

Áp dụng ISO trong hoạt động các phòng ban cấp huyện và UBND cấp xã

3

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.3.1

UBND cấp huyện được cấp chứng chỉ ISO

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đã được cấp giấy chứng nhận : 01 điểm

 

 

 

Chưa được cấp giấy chứng nhận: 0 điểm

 

 

7.3.2

Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Thực hiện đúng quy định: 01 điểm

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm

 

 

7.3.3

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã được cấp chứng chỉ ISO

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Trên 50% số xã, phường, thị trấn: 01 điểm

 

 

 

Dưới 50% số xã, phường, thị trấn: 0.5 điểm

 

 

 

Không có xã, phường, thị trấn nào: 0 điểm

 

 

8

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

18

 

8.1

Cơ quan có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (có thực hiện: 01 điểm / Không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.2

Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.2.1

Số lượng các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt 100% số lượng TTHC: 01 điểm

 

 

 

Đạt từ 80% đến dưới 100% số TTHC : 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 80% TTHC: 0 điểm

 

 

8.2.2

Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

1

Đon vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Từ 05 TTHC trở lên: 01 điểm

 

 

 

Từ 01- 05 TTHC: 0.5 điểm

 

 

 

Không có TTHC nào thực hiện: 0 điểm

 

 

8.3

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.3.1

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của UBND tỉnh

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Đạt yêu cầu: 01 điểm

 

 

 

Chưa đạt theo yêu cầu: 0.5 điểm

 

 

8.3.2

Thực hiện mô hình một cửa hiện đại

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Có thực hiện và đạt yêu cầu: 01 điểm

 

 

 

Có thực hiện, không đạt yêu cầu: 0.5 điểm

 

 

8.4

Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

6

Điều tra, khảo sát

8.4.1

Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân

1.5

Điều tra, khảo sát

8.4.2

Thái độ phục vụ của công chức

1.5

Điều tra, khảo sát

8.4.3

Thời gian giải quyết TTHC

1.5

Điều tra, khảo sát

8.4.4

Chất lượng giải quyết TTHC

1.5

Điều tra, khảo sát

8.5

Trình độ công chức tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

2

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

100% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ: 02 điểm

 

 

 

Từ 80% - 99% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ: 01 điểm

 

 

 

Từ 60% - dưới 80% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ: 0.5 điểm

 

 

 

Dưới 60% công chức đạt chuẩn và được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 điểm

 

 

8.6

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định (có thực hiện: 01 điểm/ không thực hiện: 0 điểm)

1

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8.7

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND (không có vi phạm: 02 điểm/ Có vi phạm: 0 điểm)

4

Đơn vị báo cáo; kết hợp với theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

TỔNG ĐIỂM

100

 

 

XẾP LOẠI:

Trên 90 điểm: Rất tốt

Từ 80 đến 90 điểm: Tốt

Từ 65 đến dưới 80 điểm: Khá

Từ 50 đến dưới 65 điểm: Trung bình

Dưới 50 điểm: Kém

* Ghi chú: Những nội dung không có (hoặc chưa có) thực hiện, coi như điểm bằng không.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1105/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1105/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1105/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1105/QĐHC-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1105/QĐHC-CTUBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng