Quyết định 1116/QĐ-UBND

Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 155/TTr-STNMT ngày 16 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1116/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

45 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

35 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

45 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

35 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.

45 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.

35 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động khác.

45 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động khác.

35 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa

21 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa

16 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11

Điu chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

20 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Không

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

30 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

Không

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

11 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Theo quy định hiện hành

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

14

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

67 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Không

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

15

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

40 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Không

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/5/2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

16

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

20 ngày

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Không

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1116/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành21/05/2018
       Ngày hiệu lực21/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước An Giang

           • 21/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực