Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ và sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính ở địa phương tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ và sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

1. Bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh, như sau:

1.1. Bãi bỏ:

a) Biên bản phúc tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vào năm thứ 3 (bản chính).

b) Tờ trình của Phòng Văn hóa - Thông tin gửi UBND cấp huyện đề nghị công nhận hoặc công nhận lại Làng văn hóa (bản chính).

Trong thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính:

- Công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khối phố văn hóa, số hồ sơ: T-HTI-138018-TT, thuộc lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động;

- Công nhận lại danh hiệu Làng văn hóa, Khối phố văn hóa, số hồ sơ: T-HTI-138015-TT, thuộc lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động;

1.2. Bãi bỏ các quy định thu phí, lệ phí về lĩnh vực đất đai trong Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh; mà việc thu phí, lệ phí về lĩnh vực đất đai vẫn áp dụng theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, miễn một số phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sửa đổi điểm d) khoản 2 Điều 10 của Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khối phố văn hóa” ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 08/01/2008 của UBND tỉnh, như sau:

d) Biên bản kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố, thị xã (vào năm thứ 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổ công tác ĐA 30 của TTg;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Trang Website Chính phủ, Website tỉnh;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT, Tổ 30 (68 b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2010
Ngày hiệu lực23/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu12/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýLê Văn Chất
     Ngày ban hành13/05/2010
     Ngày hiệu lực23/05/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính