Quyết định 12/2011/QĐ-UBND

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 30/6/2011 đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 301/STP-KTVBQPPL ngày 22 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2011 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Nghị quyết số 09/NQ

15/01/1994

Về để tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp phục vụ nhu cầu công ích của mỗi xã, phường, thị trấn

Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2004

02

Nghị quyết số 36/2002/NQ-HĐND-KXV

01/7/2002

Về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước khu chung cư đồi A phường Thọ Sơn - thành phố Việt Trì

Đã thực hiện xong

03

Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND-KXVI

31/01/2005

Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị với các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010

04

Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010; Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh Phú Thọ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ IX về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư

Hết thời hạn thực hiện văn bản

II. QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định số 1464/1999/QĐ-UBND

30/6/1999

Ban hành Quy định cụ thể một số vấn đề về quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Quyết định số 1975/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

02

Quyết định số 512/2001/QĐ-UBND

26/3/2001

Quy định thẩm quyền địa hạt cho hai Phòng Công chứng số I, số II

Thực hiện theo Luật Công chứng năm 2006 và Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009

03

Quyết định số 2073/2004/QĐ-UBND

08/7/2004

Duyệt giá thuê nhà T1+T2+T3+T4+T5+T6 khu chung cư 5 tầng Hòa Phong thuộc sở hữu Nhà nước

Thực hiện theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 14/8/2008

04

Quyết định số 3239/2004/QĐ-UBND

22/10/2004

Ban hành Quy định về phối hợp và trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 43/2010/QĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

05

Quyết định số 2386/2006/QĐ-UBND

29/8/2006

Ban hành quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

06

Quyết định số 1278/2008/QĐ-UBND

13/5/2008

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi đến 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

07

Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND

25/12/2008

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

Thay đổi bằng Quyết định số 1416/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

08

Quyết định số 1749/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

Về việc ban hành về đơn giá, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thực hiện theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

09

Quyết định số 1832/QĐ-UBND

08/7/2009

Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hướng về cội nguồn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 3114/2009/QĐ-UBND ngày 06/10/2009

10

Quyết định số 2723/QĐ-UBND

16/09/2009

Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Hùng Vương lần thứ VI - năm 2010 và giải thưởng 5 năm về văn học nghệ thuật (2005 - 2010)

Hết thời gian thực hiện văn bản

11

Quyết định số 2736/QĐ-UBND

16/09/2009

Về việc ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

12

Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND

20/11/2009

Về việc ban hành Quy chế về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

13

Nghị quyết số 4209/2009/QĐ-UBND

01/12/2009

Về việc sửa đổi điều 5, điều 6 Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

Thay thế bằng Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

14

Quyết định số 4722/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

Về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010

15

Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND

01/06/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

16

Quyết định số 1638/QĐ-UBND

08/06/2010

Về việc duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

17

Quyết định số 2155/QĐ-UBND

15/7/2010

Về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2011

18

Quyết định số 3241/2010/QĐ-UBND

13/10/2010

Về bổ sung Khoản 3 Điều 21 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

Thay thế bằng Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

III. CHỈ THỊ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Chỉ thị số 11/CT-UBND

20/6/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Đã thực hiện xong

02

Chỉ thị số 14/CT-UBND

20/8/2008

Về việc triển khai Thuế thu nhập cá nhân

Đã thực hiện xong

03

Chỉ thị số 01/CT-UBND

19/01/2010

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

04

Chỉ thị số 19/CT-UBND

22/12/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và Quý I năm 2011

Hết thời gian thực hiện văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Đình Cúc
       Ngày ban hành04/08/2011
       Ngày hiệu lực14/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ

           • 04/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực