Quyết định 12/2014/QĐ-UBND

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2011/QĐ-UBND về phong trào thi đua “thu, nộp ngân sách Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 7 VÀ ĐIỀU 8 CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2011/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 132/TTr-SNV ngày 02/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều 8 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “thu, nộp ngân sách Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 như sau:

“Điều 7. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau (chỉ xét cho tập thể có đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh).

1. Đối với đơn vị thu:

a) Tặng Cờ thi đua cho đơn vị thuộc Ngành Thuế tỉnh Lào Cai

- Tặng 02 Cờ thi đua cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố Lào Cai có số thu (thu thuế nội địa, không tính tiền sử dụng đất và thuế tài nguyên nước) vượt kế hoạch UBND tỉnh giao từ 20% trở lên. Trong đó 01 Cờ để tặng cho Chi cục Thuế của huyện Bắc Hà; Si Ma Cai; Mường Khương; Văn Bàn và Bảo Yên có số thu vượt cao nhất so với quy định; 01 Cờ để tặng cho Chi cục Thuế huyện Sa Pa; Bát Xát; Bảo Thắng và Thành phố Lào Cai có số thu vượt cao nhất so với quy định;

- Tặng Cờ Thi đua cho Cục Thuế tỉnh Lào Cai, khi số thu ngân sách toàn ngành Thuế thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch được UBND tỉnh giao từ 20% trở lên.

b) Tặng Cờ thi đua cho đơn vị thuộc Ngành Hải quan tỉnh Lào Cai (có số thu nộp ngân sách bao gồm các sắc thuế qua công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu).

- Tặng Cờ Thi đua cho một Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có số thu thực tế vượt chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cao nhất trong những đơn vị có số thu vượt kế hoạch từ 20% trở lên.

- Tặng Cờ Thi đua cho Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, khi số thu thực tế vượt mức kế hoạch được UBND tỉnh giao từ 20% trở lên.

(Riêng đối với Cục Thuế và Cục Hải quan phải có 100% đơn vị trực thuộc thu vượt kế hoạch được giao).

2. Đối với đơn vị nộp:

Tặng Cờ thi đua cho một đơn vị số nộp ngân sách lớn nhất (tính theo tỷ lệ %) trong năm theo các mức dưới đây và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Mức nộp từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 25% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 30% trở lên.

b) Mức nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 20% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 25% trở lên.

c) Mức nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 15% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 20% trở lên.

d) Mức nộp từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 10% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 15% trở lên.

đ) Mức nộp từ 30 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 10% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 15% trở lên.

e) Mức nộp từ 40 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải số nộp thực tế vượt từ 10% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 15% trở lên.

g) Mức nộp từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải có số nộp thực tế vượt từ 5% trở lên, đối với các đơn vị không được giao chỉ tiêu kế hoạch phải số nộp cao hơn năm trước 10% trở lên.

h) Tặng Cờ Thi đua cho những đơn vị mức nộp ngân sách hàng năm từ 100 tỷ đồng trở lên có số thực hiện nộp ngân sách năm sau phải cao hơn năm trước tối thiểu từ 1% trở lên.

(Đối với các đơn vị nộp ngân sách (thuế nội địa) tỷ lệ nợ đọng thuế không được vượt quá 5%; không bị quan Thuế xử vi phạm về lĩnh vực Thuế; Đối với các đơn vị nộp ngân sách (thuế xuất, nhập khẩu) không nợ quá hạn tính đến thời điểm xét khen thưởng, không bị quan Hải quan xử vi phạm Pháp luật về lĩnh vực Hải quan và các quy định khác của Nhà nước hoặc tính đến thời điểm xét khen thưởng các hình thức vi phạm đã được xóa theo quy định của Pháp luật).

Điều 8. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể nhân đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối với tập thể:

a) Đối với đơn vị thu: Có số thu ngân sách thực tế từ 5 tỷ đồng trở lên và mức thu vượt từ 20% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh giao. Riêng đối với Cục Thuế Cục Hải quan phải 100% các đơn vị trực thuộc số thu vượt kế hoạch được giao.

b) Đối với đơn vị nộp:

- Mức nộp từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải có số nộp thực tế vượt trên 25%, các đơn vị không được giao kế hoạch phải có số nộp cao hơn năm trước từ 30% trở lên.

- Mức nộp từ trên 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải có số nộp thực tế vượt trên 20%, các đơn vị không được giao kế hoạch phải có số nộp cao hơn năm trước từ 25% trở lên.

- Mức nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải có số nộp thực tế vượt trên 15%, các đơn vị không được giao kế hoạch phải có số nộp cao hơn năm trước từ 20% trở lên.

- Mức nộp từ trên 10 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm phải có số nộp thực tế vượt trên 10%, các đơn vị không được giao kế hoạch phải có số nộp cao hơn năm trước từ 15% trở lên.

2. Đối với nhân: Tặng cho nhân 02 lần được Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen trong phong trào thi đua này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục Trưởng Cục Thuế, Cục Trưởng cục Hải quan và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành09/05/2014
       Ngày hiệu lực19/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 45/2011/QĐ-UBND thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai