Quyết định 45/2011/QĐ-UBND

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2011/QĐ-UBND

o Cai, ngày 23 tháng 11 m 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015".

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn (2007 - 2010) trên địa bàn tỉnh Lào Cai"./.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015"
(Kèm theo Quyết định số: 45/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định v phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015", bao gm: Đi tượng thi đua, mục tiêu thi đua, nội dung thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, đăng ký thi đua, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, tng kết và khen thưởng, trách nhiệm, quyền hạn của các cp, các ngành.

Điu 2. Đi tượng thi đua

1. Các đơn vị thu ngân sách: Cục Thuế, Cục Hi quan, các Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan và các đơn vị có nghĩa vụ thu ngân sách.

2. Các đơn vị nộp ngân sách: Các doanh nghiệp, tchức, đơn vị, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai hàng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao và tăng từ 15% trơ lên so với năm trước lin k. Phn đu đến năm 2015 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt ti thiu 3.500 t đng.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Phong trào "Thi đua thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015" là phong trào thi đua trọng tâm của các đơn vị, tchức có trách nhiệm và nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; huy động ti đa các nguồn thu theo quy định của pháp luật cho ngân sách của tỉnh hàng năm.

3. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, khen thưởng, ghi nhận kịp thời, tuyên truyn, ph biến nhân rộng các đin hình tiên tiến xut sc trong phong trào thi đua thu, nộp ngân sách nhà nước hàng năm trong các cơ quan thu ngân sách và các doanh nghiệp, tchức, cá nhân sản xut, kinh doanh trên địa bàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điu 5. Tiêu chun khen thưởng chung

1. Đi với các đơn vị thu: Có s thu ngân sách năm xét thi đua vượt kế hoạch giao và cao hơn số thu năm trước 20% trở lên (không tính thu tiền sử dụng đất);

2. Đi với các đơn vị nộp: Có snộp năm xét thi đua vượt kế hoạch giao và cao hơn năm trước và phải nộp đủ 100% số phát sinh (số phát sinh phải nộp cả năm xác định trên cơ sở tờ khai thuế của đơn vị);

3. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

4. Tchức Đng và các đoàn thtrong sạch, vững mạnh;

5. Trong năm nếu HĐND, UBND tnh điu chnh kế hoạch thu, nộp ngân sách thì kế hoạch điều chỉnh sẽ là căn cứ xét khen thưởng.

Điều 6. Các hình thức khen thưởng của Nhà nước (kể cả đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh)

1. Đ nghtặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập th có thành tích xut sc khi tng kết phong trào thi đua và đạt các tiêu chun sau:

a) Có 5 năm liên tục được công nhận Tập thLao động xut sc.

b) Có 02 năm liên tục được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

c) Được công nhận kỷ lục thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước.

2. Đnghị tặng Bng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập th có thành tích xut sc tiêu biu đạt các tiêu chun sau:

a) Có 3 năm liên tục được công nhận Tập thLao động xut sc.

b) Có ít nhất 01 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 7. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau (chỉ xét tặng cho tập thể có đăng ký cờ thi đua của UBND tỉnh)

1. Đi với đơn vị thu: Tặng cho đơn vị có sthu thực tế từ 10 tỷ đng trlên và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao 20% trở lên. Riêng đối với Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh Lào Cai phải có 100% đơn vị trực thuộc thu vượt kế hoạch được giao.

2. Đi với đơn vị nộp:

a) Mức nộp từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có sô nộp thực tế vượt trên 25%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 30% trở lên.

b) Mức nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 20%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 25% trở lên.

c) Mức nộp từ 10 tỷ đồng trở lên: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 15%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 20% trở lên.

Điều 8. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đi với tập th:

a) Đi với đơn vị thu: Có sthu thực tế từ 01 tỷ đng tr lên đến dưới 10 tỷ đng và thu vượt kế hoạch UBND tỉnh giao 20% trở lên. Riêng đối với đơn vị Hải quan và Thuế phi có 100% đơn vị trực thuộc thu vượt kế hoạch được giao.

b) Đi với đơn vị nộp:

Mức nộp từ 300 triệu đng đến dưới 01 tỷ đng: Các đơn vị thực hiện theo chtiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 25%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 30% trở lên.

- Mức nộp từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 20%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 25% trở lên.

- Mức nộp từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 15%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 20% trở lên.

- Mức nộp từ 10 tỷ đồng trở lên: Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh giao phi có snộp thực tế vượt trên 10%, các đơn vị khác phi có snộp cao hơn năm trước 15% trở lên.

2. Đi với cá nhân tặng cho cá nhân có 02 ln được Chtịch UBND huyện tặng thưởng Giấy khen trong phong trào thi đua này.

Điều 9. Giấy khen của Cc Thuế, Cc Hải quan, Chủ tch UBND các huyn, thành phố

1. Giấy khen của Cục Thuế, Cục Hải quan thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Tặng cho các đơn vị không được tỉnh khen thưởng, có số thu, hoặc nộp ngân sách trên 100 triệu đng và vượt kế hoạch giao hoặc cao hơn sthu, nộp năm trước từ 20% trở lên.

b) Cá nhân nộp 50 triệu đồng trở lên và vượt so năm trước trên 15%.

Điều 10. Đăng ký thi đua, hồ sơ khen thưởng, mức tiền thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giao Sở Tài chính là cơ quan Thường trực phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015", chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) và UBND các huyện, thành phhướng dn, tchức, kim tra, chđạo đim, phát hiện, bi dưỡng, xây dựng đin hình tiên tiến các cp trong phong trào thi đua này. Báo cáo đánh giá tng kết hàng năm gửi UBND tỉnh cùng với đề nghị UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng (qua Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) trong phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 -2015".

Điu 12. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, sáng tạo trong tchức thực hiện, kịp thời phát hiện, đánh giá, xây dựng và lựa chọn đin hình tiên tiến, sơ kết, tng kết trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình, lựa chọn các tập th tiêu biu xut sc đ khen thưng và đnghị cp trên khen thương theo quy định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/11/2011
Ngày hiệu lực 03/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 23/11/2011
Ngày hiệu lực 03/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua thu nộp ngân sách Nhà nước Lào Cai