Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2018 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Mu số 03.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC NỘI V

01

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND 08/4/2008

Về ban hành chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2010, chiến lược đến năm 2020

Do Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030 thay thế

28/7/2018

02

Quyết định

73/2006/-UBND; 01/9/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đng kluật cán bộ công chức xã, phường, thị trn

Do Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bcông chức xã, phường, thtrấn bãi bỏ

22/9/2018

03

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND; 11/01/2007

Về việc ủy quyền giải quyết một số  công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Do Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số  01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo bãi bỏ

10/10/2018

04

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND; 18/7/2012

Ban hanh Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định tạm thời về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/10/2018

05

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND; 29/10/2013

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Do Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị thay thế

01/12/2018

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

06

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND; 20/4/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

07

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

01/01/2019

08

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND; 10/12/2014

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định phân cấp, quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Qung Trị thay thế

18/12/2018

09

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh

Đã thực hiện xong

01/01/2018

10

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND; ngày 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

Đã thực hiện xong

01/01/2018

11

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND, ngày 13/5/2016

Về việc ban hành Quy chế to lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh bãi bỏ

22/01/2018

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, UBND

12

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND; 29/12/2006

Ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng

07/9/2018

13

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND, 27/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/8/2018

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

14

Nghị quyết

28/2017/NQ-ND; 14/12/2017

Chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018

Đã thc hiện xong

01/01/2019

15

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND; 26/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

01/01/2019

16

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND; ngày 12/9/2014

Về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền cơ sở dữ liệu địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bằng các Quyết định: Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập  hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2018

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

17

Quyết định

199/QĐ-UBND; ngày 04/02/2015

Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

28/5/2018

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

18

Nghị Quyết

02/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

19

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND; 21/11/2011

Về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi b

10/12/2018

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

20

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND, 02/10/2007

Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi b bng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

09/12/2018

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

21

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND; 20/6/2013

Ban hành Quy chế qun lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối thoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/9/2018

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

22

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND; 02/6/2006

Ban hành Đề án Tăng cường cán bộ làm công tác Xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 v/v Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

1/7/2018

23

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND; 22/11/2010

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bị bãi bbởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đi với các đối tưng bo tr xã hi trên địa bàn tỉnh Quảng Tr

1/7/2018

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

24

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND; 29/10/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Qung Trị

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 18/01/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

29/01/2018

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

25

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

26

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

27

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

28

Quyết định

27/2011/-UBND; 19/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/10/2018

29

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND; 11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2018

Tổng số (1): 29 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi ca văn bn

Lý do hết hiệu lc, ngưng hiệu lc

Ngày hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút,  đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Qung Trị vviệc quy định một số chính sách đào to, bồi dưng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lưng của tỉnh Qung Trị giai đoạn 2013 - 2020

10/6/2013

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

02

Nghị quyết

76/2006/NQ- HĐND; 22/7/2006

Về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh

Do Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/01/2015

03

Quyết định

852/2004/QĐ-UB; 31/3/2004

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

Đã thực hin xong

01/01/2007

04

Quyết định

71/2006/QĐ-UBND; 17/8/2006

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

03/01/2015

05

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND; 16/02/2011

Phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa thẩm quyền quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

03/01/2015

06

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND; 24/01/2014

Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT)chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

Do Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định doanh thu ti thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phi nộp thay thế

26/6/2015

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

08

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

Nghị quyết về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Tr

Do Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tnh Quảng Trị

01/01/2017

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

09

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND; 12/6/2006

Ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vỉa hè và qun lý, sử dụng va hè vào mục đích dân sinh

Đã được thay thế bằng Quyết định s24/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thĐông Hà và th xã Qung Tr

17/12/2007

TỔNG SỐ (1): 09 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không Có

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018
(Bàn hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

01

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định lại điểm 5 khoản A, điểm 6 khoản B tiểu mục III mục B của phụ lục 1

Do Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch bãi bỏ

15/9/2018

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

02

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Khoản 3, Điều 12 Điểm b, Khoản 1 Điều 13

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND , ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/9/2018

LĨNH VC TƯ PHÁP

03

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

Phụ lục I mức chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 07/2018 ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/8/2018

04

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Mục 14 về chi hoạt động của Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ở Phụ lục Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ- HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh bãi bỏ

01/8/2018

05

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại điểm 5 khoản A, điểm 6 khoản B tiểu mục III mục B của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND

Do Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

28/7/2018

06

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND

Do Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND 11/10/2018 về việc bãi bỏ Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định Mức chi công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

22/10/2018

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

07

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

Điểm a Khoản 1 Điều 3

Điểm a Khoản 1 Điều 6

Tiết 1 Điểm a Khon 2 Điều 6

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND , ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

16/4/2018

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

08

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2;

- Bỏ nội dung “Tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất, giao nhà phải ký bản cam kết với UBND huyện Đảo Cồn Cỏ trong đó không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở trong thời gian 30 năm kể từ ngày giao đất, giao nhà” tại Điều 3.

- Thay thế cụm từ “30 kg gạo/người/tháng” thành cụm từ “30 kg gạo/nhân khẩu/tháng” và bỏ cụm từ “đối với lao động” tại Điều 5

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ- UBND ngày 25/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

05/6/2018

TỔNG SỐ: 08 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NGƯNG HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01

Quyết định

209/1999/QĐ-UB ngày 12/2/1999 về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ Quy định về trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về trao Giải thưng Văn học nghệ thuật tại Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 12/02/1999 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sáng tạo tỉnh Quảng Trị.

24/6/2013

LĨNH VỰC Y TẾ

02

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 8/4/2008 Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

Điểm a, mục 4.2, khon 4, Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 Sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V

02/8/2010

Tổng số (1): 02 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2019
Ngày hiệu lực17/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 120/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu120/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành17/01/2019
       Ngày hiệu lực17/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị

           • 17/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực