Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 02 tháng 10 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch - đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;  
- Bộ Tư pháp;
- Cục TGPL;
- TTTU,TTHĐND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- CT,các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP;
- Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành02/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị