Quyết định 1201/QĐ-TCT

Quyết định 1201/QĐ-TCT năm 2014 về Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Nội dung toàn văn Quyết định 1201/QĐ-TCT 2014 quản lý thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ THUẾ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/8/2014 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan;

Căn cứ Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế ngày 9/7/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế căn cứ vào các giải pháp, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/8/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đề ra là cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục về thuế, cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2014, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng cuối năm 2014 trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế khi đi công tác tại các địa phương.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp và Vụ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 4/8/2014 về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2014; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014; Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và những nhiệm vụ giao cụ thể trong kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung công việc được phân công, cụ thể hóa thành các đề án, nhiệm vụ, văn bản…để bổ sung vào chương trình công tác các tháng cuối năm 2014 để thực hiện kịp thời.

Ngoài các nội dung cụ thể tại Kế hoạch này, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các đơn vị, Bộ, ban ngành, địa phương, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Vụ trưởng các Vụ/Đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Tổng cục triển khai thực hiện.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các Vụ/Đơn vị, Cục Thuế các địa phương thực hiện giao ban, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, đồng thời gửi Văn phòng kết quả thực hiện trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tổng cục báo cáo Bộ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về báo cáo đột xuất, thường xuyên, các đơn vị thực hiện chuẩn bị báo cáo theo phân công của Tổng cục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Vụ trưởng các Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ THUẾ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

A

B

1

2

3

4

I

Giải pháp về sửa đổi, bổ sung chính sách thuế

1

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 219/2013/TT-BTC Thông tư 08/2013/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, Thông tư 85/2011/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC

Vụ CS

Các Vụ/đơn vị: CC, KK, PC, CNTT, HTQT và các đơn vị liên quan

Trước 31/8/2014

Thông tư

2

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số chính sách, thủ tục về thuế

Vụ CS

Các Vụ/Đơn vị

Sau 30 ngày kể từ ngày CP ban hành NĐ

Thông tư

3

Xây dựng Thông tư về quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế

Thanh tra TCT

Các đơn vị liên quan

Trước 31/12/2014

Thông tư

4

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 150/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT

Vụ KK

Vụ NSNN, Vụ CS, Vụ Pháp chế (BTC); KBNN; TCHQ; Vụ DTTT, Vụ CS, Vụ Pháp chế, CNTT, Thanh tra (TCT)

Hoàn thành 15/11/2014

Thông tư

5

Xây dựng Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Vụ KK

TCHQ; Vụ CS, PC, TCNH, Thanh tra (BTC); Vụ CS, PC, Thanh tra TCT, CNTT (TCT)

Hoàn thành 15/11/2014

Thông tư

6

Xây dựng Thông tư để đơn giản thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế; kê khai, mua hóa đơn, nộp thuế, quyết toán thuế cho đối tượng là cá nhân (không phải hộ kinh doanh) nộp thuế theo từng lần phát sinh đảm bảo đơn giản, nhanh và thuận lợi cho NNT.

Vụ TNCN

Bộ KH&ĐT; Cục CNTT, Vụ TNCN

Quý IV/2014 và năm 2015

Thông tư

II

Hiện đại hóa công tác thu nộp thuế

 

 

 

 

1

Phấn đấu 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng Internet (khai thuế điện tử)

Cục CNTT

Vụ KK, các Cục Thuế, các Chi cục Thuế;Cục THTK TC, Cục KHTC-Bộ TC

Trước 31/12/2014

 

1.1

Triển khai mở rộng về số lượng doanh nghiệp tại các cơ quan thuế quản lý đã triển khai khai thuế qua mạng

 

1.2

Triển khai mới khai thuế qua mạng cho các cơ quan thuế chưa triển khai bao gồm:

 

a

- Các chi cục thuộc cơ quan thuế triển khai hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) trong năm 2014

 

b

- Các chi cục đang triển khai theo mô hình (VAT)

 

2

Triển khai thực hiện đề án doanh nghiệp nộp thuế điện tử tại 18/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố

Cục CNTT

Vụ KK, Vụ TTHT, các Cục Thuế;Vụ TVQT, Cục THTK TC, Cục Kế hoạch tài chính-BTC

Trước 31/12/2014

 

2.1

Triển khai mở rộng hệ thống nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn 18 tỉnh.

 

2.2

Triển khai mở rộng hệ thống nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp với các Ngân hàng.

 

3

Triển khai nộp thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố

Cục CNTT

Vụ KK, các Cục Thuế

Trước 30/9/2015

 

4

Xây dựng đề án thí điểm kê khai qua mạng đối với cá nhân (không phải hộ kinh doanh) (Thuế TNCN, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế đối với cho thuê nhà,...)

Vụ TNCN

Cục CNTT, Vụ KK, các đơn vị, Cục Thuế liên quan

Trước 30/6/2015

Đề án

5

Xây dựng Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa TCHQ và Tổng cục Thuế nhằm thống nhất tiêu chuẩn, tiêu chí rủi ro giữa 02 Tổng cục; trao đổi thông tin và phối hợp trong các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, hoàn thuế của doanh nghiệp

Vụ KK

Tổng cục Hải quan; Thanh tra TCT, Cục CNTT

Trước 30/9/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa hai Tổng cục

6

Nghiên cứu, triển khai kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn (Thực hiện thí điểm trước tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng).

Cục CNTT

Cục Thuế các địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng

Trước 31/12/2014

Xây dựng Thông tư liên tịch

6.1

Xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai phối hợp

Trước 30/9/2014

Thông tư

6.2

Đề xuất giải pháp kỹ thuật kết nối, trao đổi thông tin; Triển khai áp dụng tại một số địa phương

Tháng 10- 12/2014

 

7

Xây dựng đề án nộp thuế điện tử, không dùng tiền mặt thông qua các NHTM, tổ chức tín dụng,.. .đối với các hộ kinh doanh; cá nhân (không kinh doanh)

Vụ KK

Cục CNTT, các Vụ/Đơn vị liên quan

 

 

7.1

Xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai

Trước 30/10/2014

Thông tư

7.2

Triển khai đề án tại các địa phương

Từ 1/11/2014 đến 30/9/2015

 

III

Nhóm xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình nghiệp vụ

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình Tổng cục ban hành quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế

Ban CC

Các Vụ/Đơn vị

Trước 31/8/2014

Ban hành quy trình

2

Xây dựng, trình Tổng cục ban hành Quy trình sửa đổi Quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Ban CC

Các Vụ/Đơn vị

Trước 31/8/2014

Ban hành quy trình

3

Ban hành Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân (không kinh doanh)

Vụ TNCN

Vụ CS, Vụ PC, Vụ KK, Cục CNTT, Ban CC

Trước 31/12/2014

Ban hành quy trình

4

Xây dựng, trình Tổng cục ban hành Quy trình bán hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân có nhà cho thuê

Vụ TVQT

Vụ TNCN

Trước 31/8/2014

Ban hành quy trình

5

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình kiểm tra nội bộ hệ thống thuế; Quy chế, quy trình tiếp công dân; quy chế, quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại; Quy chế, quy trình nhận và giải quyết đơn tố cáo; Xây dựng sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ công tác thuế (Sổ tay nghiệp vụ về kiểm tra công tác giải quyết đơn thư KNTC; Kiểm tra công tác thanh tra thuế; Kiểm tra công tác kiểm tra thuế; Kiểm tra công tác ấn định thuế; Kiểm tra công tác đăng ký cấp mã số thuế)

Vụ KTNB

Các Vụ/Đơn vị

Trước 30/9/2014

Ban hành quy trình

6

Ban hành quy trình kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị

Trước 15/9/2014

Ban hành quy trình

IV

Nhóm giải pháp về kiểm soát, công khai TTHC góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

 

1

Rà soát, hệ thống hóa các danh mục TTHC trong lĩnh vực thuế, trong đó thống kê theo từng năm (2010, 2011, 2012, 2013, 6 tháng 2014). Trên cơ sở đó, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị

Trước 31/8/2014

Báo cáo Bộ các phương án sửa đổi

2

Tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động rà soát TTHC theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị, các Cục Thuế

Thường xuyên

Định kỳ (tháng/quý/năm) báo cáo Bô về rà soát TTHC

3

Kiểm tra việc thực hiện công khai bộ TTHC tại cơ quan thuế theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, công văn 17508/BTC-VP 22/12/2010 của Bộ Tài chính và công văn 4364/TCT-CC ngày 5/12/2011 của Tổng cục Thuế

Vụ TTHT

Vụ PC, Ban CC, Các Cục Thuế

Thường xuyên

Báo cáo Bộ

4

Sửa đổi, bổ sung việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại Tổng cục Thuế

Văn phòng

 

Trước 31/12/2014

Giấy Chứng nhận ISO

5

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC theo Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 21/02/2014 của Bộ Tài chính về công tác cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị

Thường xuyên

Định kỳ (tháng/quý/năm) báo cáo Bô về cải cách

6

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 theo Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 06/01/2014

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị

Thường xuyên

Định kỳ (tháng/quý/năm) báo cáo Bộ về cải cách TTHC

7

Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-BTC ngày 8/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Vụ PC

Các Vụ/Đơn vị

Thường xuyên

Báo cáo định kỳ (tháng/ quý/năm)

V

Công tác quản lý cán bộ

 

 

 

 

1

Nghiên cứu, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức; Trên cơ sở đó, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức

Vụ TCCB

Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế

Trước 31/12/2014

Quyết định của BTC

2

Nghiên cứu, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho hộ kinh doanh; Trên cơ sở đó, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Vụ TCCB

Vụ TNCN, các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế

Trước 30/9/2014

Quyết định của BTC

3

Xây dựng Đề án quản trị công việc của cơ quan Tổng cục Thuế, sau đó công khai lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

VP

Cục CNTT, Vụ TTHT, Vụ PC

Trước 30/9/2014

Quyết định của TCT

4

Xây dựng đề án quản trị công việc của Cục Thuế, Chi cục Thuế

Các Cục Thuế

 

Trước 31/12/2014

Quyết định của TCT

5

Xây dựng Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, trong đó lưu ý một số tiêu thức như: mức độ hài lòng của NNT về chính sách thuế, mức độ hài lòng của NNT về thủ tục hành chính thuế, mức độ hài lòng của NNT về thái độ phục vụ của công chức thuế...

Ban CC

Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế

Trước 30/9/2014

Quyết định của BTC

6

Xây dựng và ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu (bao gồm lãnh đạo cấp Tổng cục, cấp Vụ/Đơn vị, Cục Thuế, cấp Phòng (thuộc Cục Thuế), cấp Chi cục Thuế, cấp Đội Thuế

Vụ TCCB

Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế

Trước 31/8/2014

Quyết định của BTC

7

Ban hành quy chế luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuế

Vụ TCCB

Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế

Trước 30/9/2014

Quyết định của BTC

8

Trình Bộ Tài chính phân cấp quản lý cán bộ cho Tổng cục Thuế

Vụ TCCB

Vụ TCCB-Bộ TC

Trước 30/9/2014

Quyết định của BTC

VI

Triển khai các đoàn công tác tại địa phương

 

 

 

 

1

Triển khai các đoàn công tác kiểm tra việc chấp hành chế độ công vụ trong công tác quản lý thuế thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có nhà, bất động sản cho thuê, việc cấp hóa đơn lẻ; Quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN; nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản; nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký sở hữu phương tiện giao thông; kiểm tra việc công khai thông tin hộ khoán lên trang điện tử, việc bố trí cán bộ tiếp xúc trực tiếp với NNT; nộp thuế môn bài; đơn giản hóa quyết toán thuế TNCN...

Vụ TNCN

Vụ KTNB, Vụ KK, Vụ CS, Ban CC Vụ TTr, Vụ TTHT, Các Cục Thuế: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai,...

Hoàn thành trước 15/9/2014

 

2

Thành lập đoàn kiểm tra các vấn đề bất thường trong công tác hoàn thuế tại 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Quảng Bình, Thái Bình, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Vụ Thanh tra

Vụ KTNB, Vụ KK, ....

Hoàn thành trước 30/9/2014

Báo cáo của các đoàn công tác

3

Bổ sung kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ tối thiểu đối với 6 Cục Thuế

Vụ KTNB

Các Cục Thuế

Trước 31/12/2014

Báo cáo của các đoàn công tác

4

Hướng dẫn, chỉ đạo 63 Cục Thuế bổ sung kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo mỗi Cục Thuế tối thiểu 25% số phòng chuyên môn, tối thiểu 25% số Chi cục Thuế trực thuộc.

Vụ KTNB

Cục Thuế các tỉnh thành phố

Báo cáo Tổng cục kết quả trước 31/12/2014

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục

5

Kiện toàn, rà soát hệ thống đường dây nóng (qua điện thoại và email) tại cơ quan thuế các cấp, để người dân và doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc liên quan đến công tác thuế, cán bộ thuế; Yêu cầu trả lời, phản hồi kịp thời vướng mắc do NNT phản ánh.

Vụ KTNB

Các Cục Thuế, Chi cục Thuế

Hoàn thành trước 15/8/2014

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục

6

Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT và đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho NNT

Vụ TCCB

Các Cục Thuế, Chi cục Thuế

Hoàn thành trước 15/8/2014

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục

VII

Nhóm giải pháp về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

 

 

 

 

1

Xây dựng và thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về thuế: Lược bỏ bớt các hình thức tuyên truyền lạc hậu, đơn điệu (chỉ đạo rà soát, bỏ các panô, áp phích không còn phù hợp); Thực hiện đối thoại định kỳ đối với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, thông tin đại chúng về cải cách hành chính thuế; Tiếp nhận các kiến nghị của DN, thông tin tuyên truyền về khiếu nại, vướng mắc và giải pháp giải quyết của cơ quan thuế; Thay đổi nội dung, hình thức, tờ rơi theo hướng tập trung tuyên truyền các quy trình, thủ tục hành chính thuế

Vụ TTHT

Các Cục Thuế

BC Tổng cục phương án trước 15/8/2014

Báo cáo Bộ

2

Làm việc với Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam bổ sung hoặc tăng thời lượng, tần suất phát sóng các vấn đề liên quan về thuế, trong đó tập trung: thuế GTGT, Hóa đơn, quyết toán toán thuế TNCN, TNDN,.. cảnh báo các sai phạm, gian lận nội dung liên quan đến chế độ, chính sách thuế, vướng mắc về thuế, hỏi đáp về thuế, trả lời bạn đọc, đặc biệt về thuế TNCN,...

Vụ TTHT

Các đơn vị liên quan

Liên hệ, làm việc trước 15/8/2014

Báo cáo Bộ

3

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho toàn hệ thống, đảm bảo theo một lộ trình, kế hoạch xuyên suốt, có kết hợp với các cơ quan báo chí trọng tâm, trọng điểm (đơn vị thường xuyên phối hợp). Việc tuyên truyền được chỉ đạo xuyên suốt bởi đơn vị tham mưu cấp Tổng cục, tạo điều kiện cho các Cục Thuế tập trung công tác hỗ trợ và thực hiện các chức năng quản lý thuế.

Vụ TTHT

Các đơn vị liên quan

Hoàn thành trước 15/8/2014 cho nhiệm vụ năm 2014; trước 1/1/2015 cho cả năm 2015

Kế hoạch tuyên truyền

4

Triển khai các biện pháp phát triển hệ thống đại lý thuế

Vụ TTHT

Trường NVT, Vụ TCCB, Vụ CS, Ban CC, ...

 

 

4.1

Trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 về hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Trình Bộ trước ngày 31/8/2014

Ban hành Thông tư

4.2

Xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và các đại lý thuế

Trước 31/8/2014

Ban hành Quy chế

5

Thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương, định hướng và những biện pháp chỉ đạo của Bộ, Tổng cục về quản lý thuế nói chung và cải cách TTHC thuế nói riêng trong đó tập trung các nội dung quản lý thuế hiện đại (khai, nộp thuế điện tử...), kết quả cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật nội ngành,,,.

Tạp chí Thuế

Các đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các tin, bài trên Tạp chí và các báo chí khác

6

Nâng cấp hệ thống Website Tổng cục Thuế (đảm bảo khoảng 500.000 người truy cập/giờ; bổ sung hệ thống dự phòng thảm hoạ để trang Web hoạt động liên tục; công khai thông tin lên trang Web)

Cục CNTT

Vụ TTHT, Vụ TVQT; Cục THTKTC, Cục KHTC (BTC).

Trước 15/9/2014

Website mới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1201/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1201/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1201/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1201/QĐ-TCT 2014 quản lý thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1201/QĐ-TCT 2014 quản lý thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nộp thuế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1201/QĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1201/QĐ-TCT 2014 quản lý thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nộp thuế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1201/QĐ-TCT 2014 quản lý thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nộp thuế

         • 06/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực