Quyết định 1212/QĐ-UBND

Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 3338/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1212/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị đnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sbảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Căn cứ Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật, phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa; Quyết định s 2785/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 08/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính ban hành mới, 09 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT; Phòng KSTTHC.HL

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Chiến Thắng

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. Ban hành mi

I. Lĩnh vc bảo tr xã hi

1

Công nhận cơ ssản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

2

Gia hạn Quyết định Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

II. Lĩnh vực người có công

1

Gii quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975

B. Bãi bỏ

1

Cho phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi tỉnh

2

Cho phép thay đổi giám đốc cơ sở bo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi tỉnh

3

Cho phép thay đổi tên cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi tỉnh

4

Cho phép thay đổi quy chế hoạt động cơ sbảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi tnh

5

Cho phép thay đổi trụ s cơ sbảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi tnh

6

Đưa người sau cai nghiện ma túy không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm

7

Hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao

8

Miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao

9

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Thủ tục công nhận sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gửi (trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 4 - Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và quyết định công nhận cơ sở sn xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng slao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ s sn xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động ca cơ sở;

- Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đnh.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SLao động - Thương binh và Xã hội.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp nhận): Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu của thủ tục hành chính: Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

 

2. Thủ tục gia hạn Quyết đnh Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

a) Trình tự thực hiện:

- Trong thời gian 01 (một) tháng trước khi hết thời hạn của Quyết đnh công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật đã được cp (sau đây gọi tt là Quyết định công nhận); Tchức, cá nhân có nhu cu chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gửi (trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 4 - Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và quyết định gia hạn Quyết định công nhận hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để gia hạn Quyết định công nhận.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định công nhận đã được cấp (bản photocopy);

(2) Văn bản đề nghị gia hạn, trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có của Cơ sở, slượng lao động là người khuyết tật; kèm theo Danh sách lao động là người khuyết tật, có ghi chú rõ về những trường hợp là người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có);

(3) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật và Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyn dụng của những người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở ktừ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể tngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp nhận): Quyết định về việc gia hạn công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, thời gian gia hạn là 24 tháng của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời gian 01 (một) tháng trước khi hết thời hạn của Quyết định công nhận.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu của thủ tục hành chính: Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

 

II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đi với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tquốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975

a) Trình tự thực hiện:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cp xã, kim tra, chuyn hsơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt danh sách, sau đó gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí.

- Khi Bộ Tài chính cấp kinh phí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa ban hành quyết định trợ cấp và chuyển kết quả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện chi trả.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, slượng hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị (mẫu 3 A); Danh sách đối tượng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn (mẫu 2)

- Hồ sơ của người có công, bao gồm:

+ Bản khai cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (mẫu đính kèm);

+ Một giấy chng tử hoặc giấy báo tử sĩ (đối với đối tượng đã từ trần)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Chưa xác định được do phụ thuộc vào thời gian thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai cá nhân.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết đnh hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các đối tượng được hưởng chế độ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tnh:

- Cán bộ, công nhân viên chức trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau 30/4/1975 đã thôi việc trước ngày 01/01/1995.

- Cán bộ xã, phường, thị trn trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau 30/4/1975 đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưng chế độ hưu trí, chế độ mt sức lao động hàng tháng.

- Thanh niên xung phong tập trung sau 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Thông tư số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đi với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cp hàng tháng.

 

Mẫu 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: .....................................  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng (quân nhân, cơ yếu): ..................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../………….. Số CMND: ...........................................

Quê quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

................................................................................................................................

Vào Đảng: ……………………… Chính thức: .........................................................

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày … tháng ….. năm …. Đơn vị, cơ quan khi nhập ngũ, tuyển dụng (c, d, e, f):    

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành; thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ...............

Tái ngũ: Ngày …… tháng ….. năm ….., đơn vị (c, d, e, f …) .................................

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ......................................................

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc: Xã ……………. huyện …………. tỉnh .............

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc: .............................................

Hiện nay đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì: ..................................................................................................................................

Đã thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa? ...............................

Các giấy tờ còn lưu giữ: ..........................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chuyển ngành)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, cơ yếu là ………. năm ……… tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: .........................................  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng (quân nhân; cơ yếu; công nhân, viên chức; chuyên gia; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã): ................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../………….. Số CMND: ..............................................

Quê quán: .................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

...................................................................................................................................

Vào Đảng: ……………………… Chính thức: ............................................................

Ngày nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức : Ngày … tháng ….. năm …............

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng, tổ chức quản lý: .............

....................................................................................................................................

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Ngày ….. tháng ….. năm ............

Tái ngũ: Ngày …… tháng ….. năm ….., đơn vị (c, d, e, f …) ....................................

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm .........................................................

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Xã ……………. huyện …………. tỉnh .........

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: ...................

....................................................................................................................................

Hiện nay đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì: ....................................................................................................................................

Đã thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa? .................................

Các giấy tờ còn lưu giữ: ............................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức đến khi về địa phương)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh

Đơn vị (c, d, e, f); tên cơ quan, tổ chức

Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế là ……….. năm …….. tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế là: ……. năm ……… tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đối tượng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: ..........................................  Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………….. Số CMND: .....................................

Quê quán: .................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay: ..........................................................................

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là ...................................................................

2. Phần khai về đối tượng

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: ............................................  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng (quân nhân; cơ yếu, công nhân, viên chức; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã): .................................................................................................................................

Năm sinh: ....................................................................................................................

Quê quán: ...................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Từ trần: Ngày ….. tháng ….. năm ……… tại: .............................................................

.....................................................................................................................................

Ngày nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức: Ngày …… tháng ….. năm .............

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng, tổ chức quản lý ................

......................................................................................................................................

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ:  Ngày … tháng … năm .................

Tái ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……., đơn vị (c, d, e, f …) .....................................

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ...........................................................

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Xã ........................................................... huyện …………………. tỉnh ............................................................

Tổng thời gian công tác trong quân đội, cơ yếu hoặc tham gia các tổ chức: ….. năm …… tháng.

Trong đó thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế: ….. năm ….. tháng (Từ tháng ….. năm ….. đến ….. tháng ….. năm ……….)

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: .....................

.....................................................................................................................................

Đã được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì:

Các giấy tờ còn lưu giữ: .............................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức đến khi về địa phương)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh

Đơn vị (c, d, e, f); tên cơ quan, tổ chức

Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế là ……….. năm …….. tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế là: ……. năm ……… tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI (NẾU CÓ)

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ

Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày …….. tháng ……… năm 20 …..

Hội đồng chính sách xã (phường) .........................................................................

huyện (quận) …………………… tỉnh (thành phố) .................................................

Chúng tôi gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng chính sách xã: …………………………… Chức vụ ................

2. Đại diện cán bộ quân sự: .................................................... Chức vụ .………….

3. Đại diện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: ………. Chức vụ ...............

4. Đại diện Đảng ủy xã (chi bộ): ………………………………… Chức vụ ...............

5. Đại diện Hội Cựu chiến binh xã: …………………………….. Chức vụ .................

6. Đại diện Hội Cựu TNXP: ………………………………………. Chức vụ ...............

7. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã: ………………………………… Chức vụ ...............

8. Trưởng thôn: .......................................................................................................

Thành phần khác được mời:

1. Đại diện chi Hội Cựu chiến binh ..........................................................................

2. Đại diện ...............................................................................................................

3. .............................................................................................................................

4. .............................................................................................................................

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí đề nghị:

Ông (bà): ………………………… Bí danh: ………………………......... sống (chết).

Sinh năm: ………………………. Từ trần ngày …… tháng ….. năm .......................

Quê quán: ...............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Là đối tượng tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế, thuộc đối tượng (quân nhân; cơ yếu; công nhân, viên chức; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã) .........................................

Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức: Ngày ….. tháng ….. năm ......................

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Ngày ….. tháng ….. năm ................................

Tổng thời gian công tác: ….. năm ….. tháng.

Trong đó, thời gian được tính hưởng theo quy định: ……….. năm ….. tháng.

Hiện đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ....................................................................................................................................

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ: .....................................................................

....................................................................................................................................

Đề nghị cấp trên cung cấp và giải quyết chế độ (1) ……………………….. cho Ông (Bà) ………. hoặc thân nhân của đối tượng là Ông (Bà) ........................................................... được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành ………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:

 

Đại diện
Đảng ủy xã
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện
Cán bộ ngành LĐTBXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xã đội trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch
Hội đồng chính sách
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Hội Cựu TNXP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Hội Cựu chiến binh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Mặt trận Tồ quốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

 

Mẫu 3A

……………………………
………………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../………

V/v đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

……….., ngày …….. tháng ….. năm 20…….

 

Kính gửi: ……………………………………………………..

……………………………………………….(2)

 

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng và đề nghị của ......................................................................

………………………………. (1) đề nghị ……………………………………………………………. (2) giải quyết chế độ ……………………………… (3) cho .................................................................... đối tượng.

(có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ............................................................................................... (2) xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- ………….
- ………….
- ………….
- Lưu: ……

………………. (4)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho cấp xã (phường) trở lên;

- (1) Cấp đề nghị;

- (2) Cấp trên trực tiếp;

- (3) Chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần;

- (4) Chức vụ người ký.


Mẫu 3B

……………………….
…………………... (1)
---------------

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. của ………………….)

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số năm được hưởng

Mức trợ cấp (đồng/tháng)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số đối tượng: ………………………..

- Tổng số tiền: ………………. đồng/tháng.

………., ngày ……… tháng ….. năm ………..

………………………………………………. (2)
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

 

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

- (1) Cấp đề nghị.

- (2) Chức vụ người ký.

 

Mẫu 3C

……………………….
…………………... (1)
---------------

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. của ………………….)

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Sống hay chết

Số năm được hưởng

Mức trợ cấp (đồng)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số đối tượng: ……………………………..

- Tổng số tiền: …………………………..............

………., ngày ……… tháng ….. năm ………..

………………………………………………… (2)
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

 

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

- (1) Cấp đề nghị.

- (2) Chức vụ người ký.

- Số năm được hưởng từ 2 năm trở xuống ghi bằng 2 năm.

 

Mẫu 4

……………………………
………………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../………

V/v xét duyệt và đề nghị đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

…………., ngày …… tháng ….. năm 20……..

 

Kính gửi: …………………………………………………….. (2)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Căn cứ hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của các cấp,

........................................................................................  (1) đã tổ chức xét duyệt và đề nghị:

Ông (Bà): ………………………………. Bí danh: .......................................................................

Là đối tượng (quân nhân, cơ yếu): .........................................................................................

Sinh ngày ……….. tháng ……. năm …………….

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Thuộc đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày …….. tháng ……. năm ………; Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ………..

Tái ngũ: Ngày …….. tháng ……. năm ……..; Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm .......

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ là ………. năm ………. tháng.

Số tiền trợ cấp là: ……………………….. đồng/tháng.

(Bằng chữ: .......................................................................................................................... )

(có hồ sơ kèm theo).

……………………………… (1) xét duyệt chế độ, mức hưởng nêu trên của đối tượng là đúng và chịu trách nhiệm về sự xác nhận này. Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- ………….
- Lưu: ……

………………. (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (TP) và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- (1) Đơn vị cấp đề nghị;

- (2) Cấp thẩm định, ra quyết định.

- (3) Chức vụ người ký.

 

Mẫu 5

……………………………
………………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-………

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

……………………………………. (1)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của .............................................................................................................  (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho: .................................................  đối tượng,

Là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần).

Với số tiền là ……………………….. đồng.

(Bằng chữ: ......................................................................................................................... ).

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. ………………………………. (2) và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- ………….
- ………….
- ………….
- Lưu: VT……

………………. (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc UBND tỉnh (thành phố).

(2) Chủ nhiệm chính trị quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc Sở LĐTBXH tỉnh (thành phố).

(3) Chức vụ người ký.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Khánh Hòa