Quyết định 1219/QĐ-UB

Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 quy định chế độ đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2509/QĐ-UBND 2009 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-UB

Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ NGHỀ NGHIỆP CHO CÁN BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BCTCCBCP ngày 06/02/2002 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh địa phương;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại tờ trình số 1105/TC-HCSN ngày 29 tháng 4 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Qui định chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội như sau:

- Số định suất được hưởng: 07 (Bảy) định suất

- Mức phụ cấp: 300.000đ/định suất/tháng/ (Ba trăm ngàn đồng)

- Cán bộ chuyên ngành Y tế của Trung tâm được hưởng thêm các phục cấp: Phụ cấp thường trực, phụ cấp điều trị cắt cơn, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp được qui định tại phần II của Thông tư Liên tịch số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BCT ngày 12/7/2002.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xác nhận danh sách cụ thể những cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội được hưởng các khoản phụ cấp nói trên.

- Kinh phí thực hiện: Trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT , các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ và các CV: TC, VX, TH;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2004
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Viết Xê
        Ngày ban hành06/05/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐ-UB năm 2004 chế độ đặc thù nghề nghiệp cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Huế