Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 122/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 11/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục

1. Danh mục: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên năm 2017 (Có danh mục 01 kèm theo).

2. Danh mục: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên năm 2017 (Có danh mục 02 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải Quyết định này và 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hưng Yên và Trung tâm tin học và Công báo tỉnh.

2. Giao Sở Tư pháp tổ chức tạo lập bổ sung Hệ cơ sở dữ liệu điện tử văn bản phục vụ rà soát và thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản bằng hình thức văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

DANH MỤC 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh

V/v quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

Bị thay thế thế bởi Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

01/01/2013

TỔNG SỐ: 01 VĂN BẢN

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

01/8/2017

2

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh

Về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Nghị quyết số 112/NQ- HĐND ngày 21/7/2017

21/7/2017

3

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND tỉnh

Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập

Thay thế bởi Nghị quyết số 108/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

4

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

01/10/2017

5

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

01/10/2017

6

Nghị quyết

291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

Ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

01/8/2017

7

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng.

Thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

25/7/2017

8

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 12/04/2012 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bãi bỏ vì văn bản mâu thuẫn với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ là văn bản làm căn cứ rà soát

01/01/2018

9

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Quyết định sô 25/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

25/10/2017

10

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

10/12/2017

11

Quyết định

số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

Thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

15/12/2017

12

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

15/6/2017

13

Quyết định

121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/6/2017

14

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

15

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng yên

01/10/2017

16

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

01/10/2017

17

Quyết định

131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu tiền viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

01/10/2017

18

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh

01/11/2017

19

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2006

Về cho phép thành lập câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

Vì Nghị định số 88/2003/NĐ-CP là căn cứ ban hành Quyết định bị thay thế bởi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, đồng thời tỉnh đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

17/3/2017

20

Quyết định

số 08/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

V/v thành lập Trung tâm Quy hoạch, kiến trúc đô thị - nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng

Thay thế bởi Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh

16/5/2017

21

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

22

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

10/01/2017

23

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

10/01/2017

24

Quyết định

số 08/2015/QĐ-UBND ngày 13/03/2015 của UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách đối với huyện Mỹ Hào

Vì Quyết định là điều chỉnh quy định Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND nhưng cả hai Quyết định đó đều hết hiệu lực từ ngày 10/01/2017

10/01/2017

25

Quyết định

Số 1027/1998/QĐ-UBND ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh

Về việc thành lập Trường Nghiệp vụ thể dục - thể thao.

Thay thế bởi Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh

31/7/2017

26

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở Ban QLDA đê điều

Thay thế bởi Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh

29/9/2017

27

Quyết định

Số 2419/1999/QĐ-UBND ngày 02/12/1999 của UBND tỉnh

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng

Thay thế bởi Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

26/9/2017

28

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt quy hoạch các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Thay thế bởi Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 06/9/2017

06/9/2017

TỔNG SỐ: 28 VĂN BẢN

 

DANH MỤC 2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017: Không có văn bản nào

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/01/2018

2

Nghị quyết

Số 87/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 bởi Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/01/2018

3

Nghị quyết

Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Sửa Khoản 1, Mục II bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

01/8/2017

4

Nghị quyết

Số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa

Bãi bỏ Khoản 3, Mục I bởi Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

18/12/2017

5

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1; Khoản 1, Khoản 2, Điều 8; Điểm b, Khoản 2, Điều 9 bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

05/5/2017

6

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 3; Điểm b, Khoản 1, Khoản 2, Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, sửa đổi Khoản 4, Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, sửa đổi Khoản 3, Điều 8 bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

05/5/2017

7

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, sửa đổi Khoản 2, Điều 3; sửa đổi, bổ sung Điều 5, sửa đổi Điều 7; sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 9; Khoản 2, Điều 10; sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 11; Điều 12 bởi Quyết định số 504/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

05/5/2017

8

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh

V/v điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

Sửa đổi Điều 1 bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

25/9/2017

9

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Sửa đổi Điều 3; bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 4; sửa đổi Khoản 1, Điều 6 bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

29/5/2017

10

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi Khoản 2, Điều 6; sửa đổi tên Điều 9, Điểm b, Điểm c, Điểm e, Khoản 1, Điều 9; sửa đổi tên Điều 15, Khoản 4, Điều 15; sửa đổi Khoản 3, Điều 18 bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

10/9/2017

11

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Khoản 5, Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 10 bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

20/9/2017

12

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1; Khoản 2, Điều 3; Điều 10; bãi bỏ Điều 2 bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017

27/8/2017

13

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bãi bỏ Điều 22 bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017

20/9/2017

TỔNG SỐ: 13 VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 122/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 122/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu122/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Minh Quang
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực19/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 122/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hưng Yên

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực