Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công, viên chức trong tỉnh Bắc Giang

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2005/TTLT-BNG-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2005 giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại ở địa phương;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 53/TTr-VP ngày 20 tháng 02 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hoá việc thực hiện các quy định của Chính phủ về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể nhân dân, các Hội nghề nghiệp trong tỉnh được cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi công tác của cơ quan, đơn vị;

2. Cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập); viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cử hoặc cho phép ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chương 2.

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

1. Nộp đầy đủ lệ phí cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu theo quy định của Bộ Tài chính;

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu phù hợp với tính chất công việc của mỗi chuyến đi ra nước ngoài;

3. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộ chiếu; không được tẩy xoá, viết thêm, sửa đổi những nội dung đã ghi trong hộ chiếu;

4. Không được tặng, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, cho người khác mượn, trao đổi hay mua bán hộ chiếu, sử dụng hộ chiếu trái với quy định của pháp luật;

5. Sau khi hết thời hạn ra nước ngoài về nước, trong thời gian 07 ngày làm việc(kể cả ngày nhập cảnh Việt Nam) phải nộp lại hộ chiếu cho Văn phòng UBND tỉnh ( Phòng Nội chính – Ngoại vụ ) cất giữ và quản lý theo quy định; khi được cử hoặc cho phép đi nước ngoài chuyến tiếp theo thì liên hệ với phòng Nội chính – Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh để nhận lại hộ chiếu theo quy định;

6. Trường hợp bị mất hộ chiếu ở trong nước, người có hộ chiếu bị mất phải khai báo ngay với cơ quan Công an nơi xảy ra sự việc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu hộ chiếu mất ở nước ngoài, thì phải khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại và với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam nơi gần nhất; khi về nước phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan cấp hộ chiếu;

7. Khi được điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài tỉnh mà hộ chiếu được cấp vẫn còn giá trị, thì phải làm thủ tục chuyển hộ chiếu sang cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ quản mới quản lý theo quy định;

8. Trường hợp hộ chiếu đã hết hạn hoặc thời gian sử dụng hộ chiếu còn dưới 6 tháng, phải làm thủ tục xin gia hạn hoặc cấp đổi hộ chiếu mới và giao nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan cấp hộ chiếu.

Điều 4. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

1. Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính – Ngoại vụ ) có trách nhiệm thu giữ và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức sau mỗi chuyến đi công tác nước ngoài theo quy định và tuyệt đối không được giao hộ chiếu cho những cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cử hoặc cho phép ra nước ngoài;

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ( nghỉ hưu, ra khỏi biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động, bị chết, bị mất tích…) mà hộ chiếu được cấp vẫn còn giá trị, thì Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ( Phòng Nội chính – Ngoại vụ) làm thủ tục thu hồi để nộp lại cho cơ quan cấp hộ chiếu theo quy định.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6.

Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan cấp hộ chiếu trong việc xử lý các trường hợp sử dụng hộ chiếu sai mục đích gây hậu quả về đối ngoại như: ở lại nước ngoài quá thời hạn cho phép, tự ý thay đổi mục đích chuyến đi trong thời gian ở nước ngoài và những trường hợp vi phạm khác theo yêu cầu của cơ quan cấp hộ chiếu hoặc của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 7.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ảnh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành28/02/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ cán bộ công viên chức Bắc Giang