Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 172/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2009 - 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 16/BC-STP ngày 18/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013 do không còn đối tượng điều chỉnh hoặc văn bản pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành đã thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp gồm:

1. Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu đăng ký thuế theo cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

2. Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang;

3. Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày hiệu lực 25/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 172/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 172/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày hiệu lực 25/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 172/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 172/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013

  • 25/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực