Quyết định 180/QĐ-UBND

Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009

Nội dung toàn văn Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/12/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-BCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 35 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009. (Có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông - Vận tải, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản đã bị bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

DANH SÁCH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/12/2009
(Kèm theo Quyết định số
180/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên gọi, thẩm quyền, trích yếu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

1.

Quyết định số 45/2003/QĐ-UB ngày 10/6/2003 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Giang.

2.

Quyết định số 84/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo quản, vẩn chuyển và sử dụng vật liệu  nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3.

Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4.

Quyết định số 108/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

5.

Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 05/3/2002 của UBND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng trường học

6.

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 27/1/2006 của UBND tỉnh về việc cấm công nông và xe có kết cấu tương tự hoạt động trên một số tuyến, đoạn tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

7.

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ đường GTNT tỉnh Bắc Giang

8.

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

9.

Quyết định số13/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

10.

Quyết định số 38 /2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh  Ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11.

Quyết định số 94/1998/QĐ-UB ngày 9/7/1998 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thi tuyển công chức

12.

Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 06/2/2001 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác lưu trữ ở địa phương

13.

Quyết định số 30/2001/QĐ-UB ngày 04/4/2001 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về hợp đồng lao động đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm

14.

Quyết định số 169/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng của UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh

15.

Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh Về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở

16.

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố

17.

Quyết định số 24/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

18.

Quyết định số 44/2005/QĐ-UB ngày 16/6/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số điểm của Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố

19.

Quyết định số 01/2006/QĐ-UB ngày 04/1/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng UBND tỉnh

20.

Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang

21.

Quyết định số 11/1998/QĐ-UB ngày 10/1/1998 của UBND tỉnh về việc quản lý giống cây trồng

22.

Quyết định số 04/2006/QĐ – UBND ngày 13/01/2006 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết  mổ, mua bán, sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

23.

Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 18/3/2004 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng sáng tạo  khoa học và công nghệ

24.

Quyết định số 23/2005/QĐ – UB ngày 11/4/2005 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ khuyến khích các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các doanh nghiệp đoạt giải thưởng chất lượng, các doanh nghiệp được chứng nhận chất lượng hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.

25.

Quyết định sô 135/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên  địa bàn tỉnh Bắc Giang

26.

Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tổ chức thực hiện các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

27.

Quyết định số 18/2001/QĐ-UB ngày 07/3/2001 của UBND tỉnh ban hành quy chế Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

28.

Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 11/05/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về  đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

29.

Quyết định số 144/1998/QĐ-UBND ngày 9/12/1998 của UBND tỉnh Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi học, chế độ thù lao cho giảng viên kiêm chức, báo cáo viên

30.

Quyết định số 232/QĐ-UB ngày  04/12/2002 của UBND tỉnh Vê việc bổ sung chế độ hỗ trợ đối với cán bộ y tế đi học chuyên khoa

31.

Quyết định số 87/2007/ QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh Về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

32.

Quyết định số 200/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Giải thưởng văn học nghệ thuật Sông Thương

33.

Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND tỉtnh Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tên miền và địa chỉ mạng của các cơ quan hành chính trong tỉnh tham gia hệ thống mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Bắc Giang, mạng tin học diện rộng của Chính phủ và mạng Internet.

34.

Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của  UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử các cơ quan hành chính Bắc Giang

35.

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Ban hành "Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; duy trì, phát triển cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2010
Ngày hiệu lực09/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu180/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Đăng Khoa
       Ngày ban hành09/11/2010
       Ngày hiệu lực09/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang

           • 09/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực