Quyết định 1302/QĐ-KTNN

Quyết định 1302/QĐ-KTNN năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-KTNN ngày 18/02/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (sau đây gọi là Vụ) xây dựng và điều phối kế hoạch công tác của Vụ, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch chiến lược kiểm toán của toàn ngành; tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước; quản lý các hoạt động chung của Vụ; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, xây dựng mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm của ngành; tham mưu việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn; thẩm định kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của các đơn vị trong ngành; chuẩn bị nội dung lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và báo cáo Quốc hội, Chính phủ trước khi thực hiện.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng phân giao nhiệm vụ kiểm toán cho các đơn vị theo kế hoạch đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán của toàn ngành; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của ngành.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc phân giao nhiệm vụ kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc kiểm toán theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo đề nghị của các đơn vị được quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước và các đơn vị không nằm trong kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.

5.Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất việc thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô rộng cần có sự tham gia của toàn ngành hoặc của nhiều đơn vị kiểm toán trong toàn ngành.

6. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp số liệu kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN hàng năm và báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán cho Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp công tác nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

14. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, lập kế hoạch công tác của Vụ; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất của Vụ.

15. Tham mưu giúp Vụ trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ của Vụ.

16. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 2. Phòng Phòng, chống tham nhũng có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của toàn ngành; tổng hợp lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Phòng Phòng, chống tham nhũng có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng đánh giá mức độ rủi ro trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng theo dõi, phân tích, đánh giá, tổng hợp các kết luận, kiến nghị kiểm toán có dấu hiệu tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định cung cấp hồ sơ, kết quả kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng của các đơn vị được kiểm toán; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

6. Là đầu mối tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán; trường hợp Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đồng thời thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị trong toàn ngành.

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị của các cuộc kiểm tra và báo cáo tổng hợp kiểm tra thực hiện kiến nghị của các đơn vị trong ngành trước khi thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra ký phát hành; đề xuất Vụ trưởng xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị của từng cuộc kiểm tra.

9. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; tổng hợp các kiến nghị kiểm toán (trừ kiến nghị xử lý tài chính) phục vụ công tác lập báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN hàng năm và báo cáo kiểm toán năm của KTNN.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hiện kiến nghị kiểm toán.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết đề nghị của cơ quan tố tụng liên quan đến hoạt động giám định tư pháp về lĩnh vực tài chính, kế toán.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận phản hồi việc xử lý vụ việc của cơ quan điều tra; trường hợp Kiểm toán Nhà nước không thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra đối với các vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán thì có nhiệm vụ tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước thông báo với Viện Kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra cấp trên.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác bảo mật thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, của ngành.

14. Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra thực hiện kiến nghị của các đơn vị trong ngành.

15. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Phòng Ngân sách trung ương có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; chủ trì việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Phòng Ngân sách trung ương có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách trung ương; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề xuất Vụ trưởng xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; trường hợp cần thiết, đề xuất Vụ trưởng xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng KTNN việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

6. Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp các ý kiến của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực về dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các dự án trọng điểm quốc gia; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương.

9. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp ý kiến của các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực về báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các dự án đầu tư; là đầu mối chủ trì kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

14. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

15. Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

16. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 4. Phòng Ngân sách địa phương có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Ngân sách địa phương có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách địa phương; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách mà trước đó chưa kiểm toán.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị Vụ trưởng xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; trường hợp cần thiết, đề xuất Vụ trưởng xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng KTNN việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

6. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương (kể cả chi ĐTXD).

7. Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

14. Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

15. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 5. Phòng Đầu tư - Dự án có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Đầu tư - Dự án có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị Vụ trưởng xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; trường hợp cần thiết, đề xuất Vụ trưởng đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng KTNN việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia và chi đầu tư xây dựng của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

6. Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

8. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

9. Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thuộc lĩnh vực kiểm toán kiểm toán đầu tư dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 6. Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị Vụ trưởng xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; trường hợp cần thiết, đề xuất Vụ trưởng xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng KTNN việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

6. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

7. Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thuộc lĩnh vực kiểm toán kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng.

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

13. Tham mưu giúp Vụ trưởng việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

14. Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

15. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 7. Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng chính sách, phát triển hệ thống và hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động; giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành.

Phòng Kiểm toán hoạt động có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành bổ sung và cụ thể hóa nội dung của Luật Kiểm toán nhà nước có liên quan đến kiểm toán hoạt động làm cơ sở pháp lý cho kiểm toán hoạt động;

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực; quy trình; sổ tay kiểm toán; mẫu biểu, hồ sơ và quy chế kiểm soát về kiểm toán hoạt động;

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành mục tiêu, chiến lược kế hoạch kiểm toán hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm;

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và triển khai thực hiện;

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức lập báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

6. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán hoạt động đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện;

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước các giải pháp đảm bảo cho các kiến nghị kiểm toán hoạt động được thực thi có hiệu quả;

9. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán hoạt động trong toàn ngành;

10. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng do Vụ trưởng quyết định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 928/QĐ-KTNN ngày 14/7/2011 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp. Công chức, người lao động Vụ Tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, VTH.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Đào Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1302/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1302/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1302/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1302/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýĐào Văn Dũng
       Ngày ban hành06/08/2014
       Ngày hiệu lực06/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước

           • 06/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực