Quyết định 928/QĐ-KTNN

Quyết định 928/QĐ-KTNN năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp đã được thay thế bởi Quyết định 1302/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổng hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 928/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổng hợp;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-KTNN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp trực thuộc Vụ Tổng hợp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ Tổng hợp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch chiến lược kiểm toán của toàn ngành; tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; quản lý các hoạt động chung của Vụ; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổng hợp, xây dựng mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm của ngành; tham mưu việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn; thẩm định kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của các đơn vị trong ngành; chuẩn bị nội dung lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, xin ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước; tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và báo cáo Quốc hội, Chính phủ trước khi thực hiện.

2. Tham mưu việc phân giao nhiệm vụ kiểm toán cho các đơn vị theo kế hoạch đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán của toàn ngành; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Vụ phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của ngành.

3. Tham mưu việc phân giao nhiệm vụ kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Tham mưu việc kiểm toán theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo đề nghị của các đơn vị được quy định tại Khoản 12, Điều 63 Luật Kiểm toán nhà nước và các đơn vị không nằm trong kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.

5. Đề xuất việc thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô rộng cần có sự tham gia của toàn ngành hoặc của nhiều đơn vị kiểm toán trong toàn ngành.

6. Tham mưu việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Kiểm toán Nhà nước.

7. Tổng hợp số liệu kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm và báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

8. Là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Vụ kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán và việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc của Trưởng đoàn kiểm toán.

9. Tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

10. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

11. Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham mưu việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước.

13. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương để tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

14. Tổng hợp, lập kế hoạch công tác của Vụ; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất của Vụ.

15. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ của Vụ.

16. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Phòng Ngân sách trung ương có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; là đầu mối chủ trì việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Ngân sách trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách trung ương; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Vụ phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

2. Thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

3. Thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề xuất lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; trong trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

4. Tham mưu việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

5. Tổng hợp số liệu kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và lập báo cáo kết quả kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Vụ kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán và việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc của Trưởng đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

7. Tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

8. Tổng hợp các ý kiến của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực về dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các dự án trọng điểm quốc gia; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương.

9. Tổng hợp các ý kiến của các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực về báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các dự án đầu tư; là đầu mối chủ trì kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Kiểm toán nhà nước.

11. Tham mưu việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

13. Tham mưu việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 3. Phòng Ngân sách địa phương có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Ngân sách địa phương có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách địa phương; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Vụ phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

2. Đề xuất việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách mà trước đó chưa kiểm toán.

3. Thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

4. Thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; trong trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

5. Tham mưu việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

6. Tổng hợp số liệu kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và lập báo cáo kết quả kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

7. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Vụ kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán và việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc của Trưởng đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

8. Tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Kiểm toán nhà nước.

11. Tham mưu việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương để tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

13. Tham mưu việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 4. Phòng Đầu tư - Dự án có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Đầu tư - Dự án nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Vụ phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; trong trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo Vụ đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương và Phòng Ngân sách địa phương thẩm định nội dung chi đầu tư trong báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương.

6. Tổng hợp số liệu kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và lập báo cáo kết quả kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Vụ kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán và việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc của Trưởng đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

8. Tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Kiểm toán nhà nước.

11. Tham mưu việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương để tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

13. Tham mưu việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 5. Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức ngân hàng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Vụ phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

2. Thẩm định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

3. Thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ký công bố; đề nghị lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng; trong trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo Vụ xem xét, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước trưng cầu giám định chuyên môn đối với các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

4. Tham mưu việc uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

5. Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

6. Tổng hợp số liệu kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và lập báo cáo kết quả kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

7. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Vụ kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán và việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực hoặc Trưởng đoàn Kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức tài chính - ngân hàng.

8. Tham mưu xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

9. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

10. Quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Kiểm toán nhà nước.

11. Tham mưu việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước.

12. Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương để tham gia với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Bộ Tài chính trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

13. Tham mưu việc trả lời khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về những nội dung kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng.

14. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1572/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phòng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Điều 7. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 928/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu928/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2011
Ngày hiệu lực14/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 928/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu928/QĐ-KTNN
      Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
      Người kýVương Đình Huệ
      Ngày ban hành14/07/2011
      Ngày hiệu lực14/07/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2014
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 928/QĐ-KTNN chức năng nhiệm vụ quyền hạnphòng trực thuộc Vụ Tổng hợp