Quyết định 134/QĐ-UB

Quyết định 134/QĐ-UB năm 1981 ban hành tiêu chuẩn địa phương về thức ăn hỗn hợp cho gia súc (heo, gà) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc đã được thay thế bởi Quyết định 100/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 1976 đến1996 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 134/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GIA SÚC (HEO, GÀ)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962; .
- Căn cứ Nghị định số 123/CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp…;
- Căn cứ thông tư số 488/KHKT-TT ngày 5-6-1966 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc xây dựng, xét duyệt, ban hành, quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
- Xét yêu cầu cần thiết của công tác quản lý kỹ thuật ờ thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn địa phương: 53 TCV 37-80 “Thức ăn hỗn hợp cho gia súc (heo, gà) ”.

- Yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2. – Tiêu chuẩn này là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm trong phạm vi sản xuất (thuộc các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh, tập thể, cá thể) cũng như trong lưu thông phân phối.

- Các cơ sở sản xuất phải dựa vào các tiêu chuẩn này để tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật tốt nhằm đạt tiêu chuẩn quy định.

- Các cơ sở kinh doanh phải tổ chức thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn này trong khâu lưu thông phân phối.

Điều 3. – Các cơ quan quản lý phải đôn đốc theo dõi, kiểm tra để đề nghị khen thưởng những cơ sở thực hiện tốt tiêu chuẩn đã ban hành và xử lý nghiêm minh những cơ sở làm ăn gian dối, cố ý không thực hiện tiêu chuẩn.

Điều 4. – Tiêu chuẩn trên có hiệu lực kể từ ngày 01-8-1981 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong toàn thành phố.

Điều 5. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các cơ sở có liên quan đến sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc trong thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GIA SÚC (HEO, GÀ)

Yêu cầu kỹ thuật

53 TCV 37 - 81

Có hiệu lực từ 01-8-1981

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thức ăn hỗn hợp ở dạng bột dùng cho heo, gà, được sản xuất và tiêu dùng trong phạm vi thành phố Hồ Chí minh.

Trong tiêu chuẩn, thức ăn hỗn hợp cho gia súc được gọi tắt là thức ăn.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Yêu cầu về nguyên liệu và bán thành phẩm.

1.1.1. Các nguyên liệu và bán thành phẩm dùng để xay và pha trộn thức ăn, được lấy từ các nông, súc, hải sản… phải đạt yêu cầu quy định trong điều kiện hợp vệ sinh.

1.1.2. Qui trình chế biến, công thức pha trộn phải theo sự hướng dẫn kỹ thuật của Sở Nông nghiệp.

1.2. Yêu cầu về phân loại:

1.2.1.Thức ăn cho gà được chia làm 5 loại và ghi số như sau:

 Số 1: cho gà con giống từ bắt đầu ăn đến 6 tuần lễ

 Số 2: cho gà giò giống từ 6 tuần đến 22 tuần lễ

 Số 3: cho gà giống trên 22 tuần lễ, gà đẻ trứng

 Số 4: cho gà con nuôi thịt từ 0 tuần đến 6 tuần lễ

 Số 5: cho gà thịt giống từ 6 tuần đến khi xuất thịt

1.2.2.Thức ăn cho heo được chia làm 5 loại và ghi số như sau:

 Số 6: cho heo con từ khi cai sữa đến 20kg thể trọng

 Số 7: cho heo tơ từ 20kg đến 35kg thể trọng

 Số 8: cho heo lứa từ 35kg đến 60kg thể trọng

 Số 9: cho heo từ 60kg đến khi xuất thịt

 Số 10: cho heo nái, heo nọc.

1.3. Yêu cầu về chất lượng

1.3.1.Đặc tính và thành phần chất lượng thức ăn cho gà theo quy định trong bảng dưới đây.

1.3.2.Đặc tính và thành phần chất lượng thức ăn cho heo theo qui định trong bảng dưới đây.

TÊN CHỈ TIÊU

CHẦT LƯỢNG

Thức ăn hỗn hợp gà

Thức ăn hỗn hợp heo

Số 1

Số 2

Số 3

Số 4

Số 5

Số 6

Số 7

Số 8

Số 9

Số 10

1. Hàm lượng Protit thô tính theo % không được kém

18

16

15

19

17

18

16

15

13

14

2. Hàm lượng chất béo thô tính theo % không được quá

3

4

4

4

4

5

5

5

8

6

3. Hàm lượng xơ thô tính theo % không được quá

8

10

10

8

8

6

6

10

10

10

4. Hàm lượng can-xi (Ca) tính theo % vào khoảng

1,2

1

3

1,2

1

1

0,7

0,6

0,6

0,7

5. Hàm lượng phốt pho (P) tính theo % vào khoảng

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

6. Hàm lượng muối ăn (NaCl) tính theo % không được quá

0,3

0,8

7. Ẩm độ tính theo % không được quá

13

13

8. Các ngoại vật như cát tính theo % không được quá

0,3

0,3

0,7

9. Năng lượng biếm dưỡng tính theo Kcal/kg không được kém

2600

2400

2500

2600

2500

2600

2500

2500

2500

2500

CHÚ THÍCH:

1) Thức ăn cũng cần có đủ vitnmin cần thiết, cac1 khoáng vi lượng, các axit amin quantrọng.

2) Thức ăn tập ăn cho heo con do cơ sở chăn nuôi tự pha trộn.

1.4.1.Hình thái bên ngoài của các loại thức ăn cho heo và gà tuỳ thuộc thành phần nguyên liệu và bán thành phẩm pha trộn, nhưng chủ yếu thức ăn có màu sáng, có mùi thơm, không đóng cục, không có mùi ẩm mốc, hôi thúi, v.v…

1.4.2.Độ mịn: khi sàng thức ăn qua sàng có lỗ đường kính 3mm, phần còn lại trên sàng không quá 5% cho thức ăn số 1, số 4, số 6 và không quá 12% cho thức ăn của các số còn lại.

1.4.3.Số lượng sâu mọt tổng cộng trong 1kg thức ăn không quá 10 con.

1.4.4.Không được phép có các nấm mốc độc hại, các bào tử, vi khuẩn gây bệnh.

2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM

2.1. Phương pháp lấy mẫu: áp dụng tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho gia súc – phương pháp lấy mẫu: TCVN 1531-74.

2.2. Phương pháp thử: tiến hành thử theo TCVN 1532-74 đến 1516-7.

3. BAO BÌ, GHI NHÃN VÀ BẢO QUẢN

3.1. Bao bì

3.1.1.Thức ăn đựng trong bao bố hoặc bao sợi polyethylen (P.E) dệt; có thể đựng trong túi polyethylen và lớp ngoài là bao bố hoặc bao giấy, mỗi bao có trọng lượng tính là 20kg.

3.1.2.Sau khi vô bao phải ép hoặc may miệng bao vãi cho thật kín, chắc.

3.2. Ghi nhãn ngoài bao, in nhãn hiệu bằng sơn hoặc dính nhãn hiệu in sẳn. Nội dung ghi nhãn bao gồm:

- Tên cơ sở quản lý đơn vị sản xuất

- Tên cơ sở sản xuất

- Loại thức ăn, thí dụ: thức ăn hỗn hợp gà số 1

- Trọng lượng tính 20kg

- Lô hàng số… sản xuất ngày

- Ký hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm

3.3. Bảo quản

Các bao thành phẩm được sắp xếp thứ tự theo từng lô hàng, trên kệ gỗ, không dựa vào tường. Trong kho phải sạch sẽ, thoáng khí, không mưa dột, nắng dọi v.v…

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/1981
Ngày hiệu lực01/08/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu134/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành02/07/1981
        Ngày hiệu lực01/08/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương thức ăn hỗn hợp cho gia súc