Quyết định 1351/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1351/QĐ-BLĐTBXH năm 2015 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1351/QĐ-B LĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015


B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

B TRƯỞNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn c Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính ph quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 ca Chính ph v rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ v việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 ca Chính phủ v việc rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đ nghị ca Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhn:
- Như Điều 3;
-
Lãnh đạo Bộ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
S LĐTBXH các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Công báo;
-
Website Chính phủ;
-
Cng thông tin điện t Bộ TBXH;
-
Lưu: VT, PC.

KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quy
ết định số 1351/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1.

Thông tư

19/LĐ-TT; ngày 30/7/1960

Thông tư của Bộ Lao động hướng dn thi hành chế độ tiền lương ngày trong khu vực sản xuất

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

2.

Thông tư

04/LĐ-TT; ngày 16/4/1963

Thông tư của Bộ Lao động hướng dn việc giải quyết vấn đề tiền lương của quân nhân tình nguyện chuyn ngành sau 01/5/1960

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

3.

Thông tư

11/LĐ-TT; ngày 14/4/1963

Thông tư của Bộ Lao động quy định chế độ trả lương cho cán bộ, công nhân viên khi ngừng việc

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

4.

Thông tư

20/LĐ-TT; ngày 14/02/1963

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ trả lương trong trường hp làm ra hàng hỏng, hàng xu hoặc công trình sai phạm kỹ thuật

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

5.

Thông tư

13-LĐ/TT; ngày 01/7/1961

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn cp s lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

6.

Thông tư

17-LĐ-TT; ngày 9/11/1964

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành Thông tư số 88-TTg-CN ngày 01/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp thôi việc

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

7.

Thông tư

88/TTg-CP; ngày 01/10/1964

Quy định chế độ trợ cấp thôi việc

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

8.

Thông tư

02-LĐ/TT; ngày 30/01/1975

Thông tư của Bộ Lao động đi với người làm hợp đng có thời hn cho nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

9.

Thông tư

26/LĐ/TT; ngày 11/12/1985

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thực hiện một s chế độ phụ cấp đối với ngành giáo dục, dạy nghề

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn b

10.

Thông

07/LĐ/TT; ngày 17/7/1986

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn chế độ bi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân viên chức làm những công việc độc hại

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

11.

Thông tư

13/LĐ-TT; ngày 06/10/1986

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

12.

Thông tư

03/LĐ/TT; ngày 09/01/1987

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương đ lại cho gia đình của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

13.

Thông tư

07/LĐ-TT; ngày 06/02/1987

Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

14.

Thông tư

09/LĐTBXH/TT; ngày 14/10/1987

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với quan trắc viên khí tượng thủy văn

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

15.

Thông tư

11/LĐTBXH/TT: ngày 29/10/1987

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với các hoạt động văn hóa, thông tin

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

16.

Thông

12/LĐTBXH/TT; ngày 03/8/1988

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp phẫu thuật, thường trực, chế độ bi dưỡng trong thời gian chống dịch đối với cán bộ, viên chức ngành y tế

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

17.

Thông tư

19-LĐTBXH/TT; ngày 21/10/1989

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ thôi việc và chế độ trợ cấp tạm ngừng việc theo quyết định s 176-HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

18.

Thông tư

19-LĐTBXH/TT; ngày 31/12/1990

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành quy chế lao động đi với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

19.

Thông tư

11-LĐTBXH-TT; ngày 04/11/1991

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

20.

Thông tư

04/LĐTBXH; ngày 12/05/1993

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định s 327-CT ngày 15-09-1992 của Chủ tịch Hội đng Bộ trưởng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

21.

Thông tư

18/LĐTBXH-TT; ngày 02/6/1993

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

22.

Thông tư

18/LĐTBXH-TT; ngày 31/5/1994

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

23.

Thông tư

15/LĐTBXH-TT; ngày 10/4/1997

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sơng của doanh nghiệp nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

24.

Thông tư

02/LĐTBXH-TT; ngày 11/02/1998

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ nâng lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

25.

Thông tư

08/1998/TT-BLĐTBXH; ngày 07/5/1998

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

26.

Thông tư

12/1998/TT-BLĐTBXH; ngày 16/10/1998

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ đối với những người được cp xã hp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

27.

Thông tư

32/1999/TT-BLĐTBXH; ngày 23/12/1999

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

28.

Thông tư

19/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 07/8/2000

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

29.

Thông tư

22/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 28/9/2000

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

30.

Thông tư

23/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 28/9/2000

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng một số chế độ đi với người lao động làm việc trong các trang trại

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

31.

Thông tư

09/2002/TT-BLĐTBXH; ngày 01/6/2002

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nm 100% vốn điều l

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

32.

Thông tư

19/2004/TT-BLĐTBXH; ngày 22/11/2004

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

33.

Thông tư

06/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 05/01/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong cty NN theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

34.

Thông tư

12/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 28/01/2005

Thông tư ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính v hành vi vi phạm pháp luật lao động

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

35.

Thông tư

18/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 11/05/2005

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

36.

Thông tư

23/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 23/10/2007

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về t chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

37.

Thông tư

31/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 22/12/2008

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

38.

Thông tư

16/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 19/5/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

39.

Thông tư

25/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 26/9/2011

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

40.

Thông tư

20/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 27/8/2012

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người lao động tốt nghiệp cao đng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

41.

Thông tư

33/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 16/12/2013

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, t chức có thuê mướn lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

42.

Quyết định

490/LĐTBXH-QĐ; ngày 07/12/1991

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề công nhân

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn b

43.

Quyết định

385/LĐTBXH-QĐ; ngày 01/04/1996

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài và các cơ quan, t chức nước ngoài, t chức quốc tế tại Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

44.

Quyết định

238/LĐTBXH-QĐ; ngày 08/04/1997

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu s lương ca doanh nghiệp nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn b

45.

Quyết định

1069/1998/QĐ-LĐTBXH; ngày 14/10/1998

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

46.

Quyết định

708/1999/QĐ-BLĐTBXH; ngày 15/6/1999

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương ti thiu và tin lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

47.

Quyết định

821/1999/QĐ-LĐTBXH; ngày 19/7/1999

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cà phê

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

48.

Quyết định

1003/1999/QĐ-BLĐTBXH; ngày 28/8/1999

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức liền lương bình quân chung năm 1999 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

49.

Quyết định

1300/1999/QĐ-LĐTBXH; ngày 05/10/1999

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cao su

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

50.

Quyết định

861/2000/QĐ-BLĐTBXH; ngày 29/8/2000

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn gtiền lương

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

51.

Quyết định

1037/2000/QĐ-BLĐTBXH; ngày 09/10/2000

Quyết định ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng đối với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi b toàn bộ

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1.

Thông tư

18/LĐTBXH-TT; ngày 31/5/1994

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp s lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

2.

Thông tư

10/LĐTBXH-TT; ngày 22/5/1996

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp sổ lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

3.

Quyết định

533/LĐTBXH-QĐ; ngày 31/5/1994

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý s lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1351/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1351/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/09/2015
Ngày hiệu lực 21/09/2015
Ngày công báo 09/10/2015
Số công báo Từ số 1037 đến số 1038
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1351/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1351/QĐ-B LĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1351/QĐ-B LĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1351/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Minh Huân
Ngày ban hành 21/09/2015
Ngày hiệu lực 21/09/2015
Ngày công báo 09/10/2015
Số công báo Từ số 1037 đến số 1038
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1351/QĐ-B LĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1351/QĐ-B LĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015

 • 21/09/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/10/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/09/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực