Quyết định 1355/QĐ-UBND

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2015 về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

Căn cứ Thông báo số 1488-TB/TU ngày 10/7/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 170/HĐND-KTNS ngày 13/7/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 501/TTr-STC ngày 25/12/2014 và Báo cáo số 81/BC-STC ngày 15/6/2015 của Sở Tài chính về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Hệ số (K) bằng 1,0 (1 lần) để tính tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuê đất hàng năm có giá trị thửa đất thuê dưới 20 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

2. Không áp dụng hệ số (K) để xác định giá đất đối với: Các dự án thuê đất có giá trị thửa đất thuê từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định; các dự án thuê đất trả tiền một lần cho cả đời dự án; các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Giá đất được xác định theo các phương pháp quy định của Chính phủ về giá đất.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh căn cứ các quy định tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện.

Quy định này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THD.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Xuân Thơi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2015
Ngày hiệu lực 16/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Ngày ban hành 16/07/2015
Ngày hiệu lực 16/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất thu tiền sử dụng đất Hưng Yên