Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2016 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐTÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đt đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy đnh về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn c các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Ngh định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Công văn số 87/CV-HĐND ngày 30/3/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đt trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Căn cứ Kết luận ca Ch tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh ngày 14/3/2016

Xét đề nghị của STài chính tại Tờ trình s 38/TTr-STC ngày 02/02/2016 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) đ tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đt, tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016 như sau:

1. Hệ số điều chnh giá đất (K) bằng 1,0 (một lần) để tính tin thuê đất ca các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân thuê đt trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp sau:

a) Dự án thuê đt lần đầu theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có giá trị thửa đất thuê dưới 20 tỷ đồng tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

b) Các dự án thuê đất hết thời gian n định phải xác định lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ n định tiếp theo.

2. Các dự án thuê đất trả tiền thuê đt một lần cho cthời gian thuê; dự án thuê đất ln đầu trả tiền thuê đất hàng năm có giá trị thửa đất thuê từ 20 tỷ đồng trở lên; giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyn mục đích sử dụng đất thì giá đất được xác định theo các phương pháp quy định của Chính phvề giá đất.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi giá đất có biến động tăng (gim) trên 20% tại một số tuyến đường, khu vực mà giá đất áp dụng theo hệ s(K) không phù hợp thì Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan đxuất điều chnh hệ s(K) cho phù hợp, trình UBND tỉnh quyết định ban hành sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Điều 1 Quyết định này tchức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2016, thay thế Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 và Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 ca UBND tỉnh Hưng Yên. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Gm đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phvà thủ trưng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND t
ỉnh;
- Chủ t
ch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Lưu: VT; CV: THC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016

  • 07/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực