Quyết định 2239/QĐ-UBND

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 1355/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 698/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất K tính tiền thuê sử dụng đất Hưng Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1355/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: S76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Công văn số 328/HĐND-KTNS ngày 05/11/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (k) trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 376/TTLN-STC-STNMT-CT ngày 16/10/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

Điều chỉnh Khoản 1 từ: “Hệ số (K) bằng 1,0 (1 lần) để tính tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuê đất hàng năm có giá trị thửa đất thuê dưới 20 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định”

Thành: “Hệ số (K) bằng 1,0 (1 ln) để tính tiền thuê đất đối với các dự án đu tư thuê đất hàng năm có giá trị thửa đất thuê dưới 20 tỷ đồng tính theo bảng giá đt do UBND tỉnh quy định; xác định lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo khi hết thời gian ổn định 05 năm”.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Lưu: VT; CV: THC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2239/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2239/QĐ-UBND điều chỉnh 1355/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên 2015