Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các văn bản khác 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 13/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của Bộ năm 2016 cho các đơn vị tại Danh mục ban hanh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 13/06/2008 của Quốc hội và các văn bản có liên quan, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đăng ký.

Trong trường hợp đột xuất có sự thay đổi nội dung, tiến độ, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải trao đổi với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ để báo cáo Lãnh đo Bộ quyết định.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thtrưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VPC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

DANH MỤC

XÂY DỰNG VĂN BẢN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-LĐTBXH ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Phần I

DANH MỤC XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

TT

Tên văn bản

sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

Trình Chính phủ

Trình Quốc hội cho ý kiến

Trình Quốc hội thông qua

1

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 02/7/2014 về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

 

Cục BVCSTE

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Kỳ hợp thứ 11, QH khóa XIII (Tháng 3/2016)

- Đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII (tháng 10/2015).

- Sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII (tháng 03/2016)

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

 

 

Vụ Pháp chế

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

 

Công văn số 5293/LĐTBXH-PC ngày 24/12/2015 gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Phần II

DANH MỤC VĂN BẢN CẤP CHÍNH PHỦ (CHÍNH THỨC)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Trình CP/ TTgCP

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Ly ý kiến thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

I. Vụ Lao động - Tin lương

1

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động năm 2017

Bộ luật Lao động năm 2012

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động năm 2017

Vụ LĐTL

Bộ, ngành có liên liên quan

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

 

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp cho lực lượng tham gia công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền

Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 12/5/2015

Quy định về chế độ phụ cấp cho lực lượng tham gia công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền

Vụ LĐTL

Bộ, ngành có liên liên quan

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

3

Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020

 

Quy định quản lý lao động của Tập đoàn; cách xác định quỹ tin lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của Tập đoàn; trách nhiệm của Tập đoàn, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH và các cơ quan có liên quan.

Vụ LĐTL

Bộ, ngành có liên liên quan

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

II. Cục An toàn lao động

4

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật ATVSLĐ năm 2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

 

5

Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Luật ATVSLĐ năm 2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

 

6

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Luật ATVSLĐ năm 2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

 

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Luật ATVSLĐ năm 2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

 

III. Cục Bảo trợ xã hội

8

Nghị định sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008

Thay thế Nghị định số 68/2008/ NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở TGXH

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

 

9

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở TGXH công lập

 

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở TGXH công lập

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

 

Tháng 01

 

10

Quyết định sửa đổi, bsung một số điều của Quyết định số 1466/QĐ- TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013

Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013

Sửa đi, bsung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em, trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 ca Thtướng Chính phủ

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 10

 

IV. Cục Người có công

11

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 12/5/2015

Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Cục NCC

Bộ, ngành có liên liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

 

12

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt s

Thông lệ hàng năm

Tặng quà cho đi tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ

Cục NCC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 6

Tháng 7

 

13

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thông lệ hàng năm

Tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán

Cục NCC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 11

Tháng 12

 

V. Tổng cục Dạy nghề

14

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 761/QĐ- TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và Vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục các trường có năng lực đào tạo nghề tốt và có phương án, lộ trình hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ theo quy định để đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao vào năm 2020

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

15

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016- 2020”

Khoản 3 Điều 8 Luật Giáo dục nghề nghiệp

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 11

Tháng 12

 

16

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề

Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

Năm 2015 chuyển sang

VI. Cục Quản lý lao động ngoài nước

17

Quyết định sửa đổi, bsung một số điều của Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2007.

 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2007

Cục QLLĐNN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

18

Nghị định sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ca Chính phủ ngày 01/8/2007.

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/8/2007

Cục QLLĐNN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

VII. Cục Việc làm

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp 2016 - 2020

 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp 2016 - 2020

Cục Việc làm

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

 

VIII. Văn phòng quốc gia giảm nghèo

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020

 

Ban hành tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

VPQGGN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

 

21

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

 

Phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

VPQGGN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

Năm 2015 chuyển sang

22

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2016 -2020

VPQGGN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 05

Tháng 6

 

23

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2016 -2020

VPQGGN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

 

IX. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

24

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

Luật Phòng chống ma túy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

Cục PCTNXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng  1

Tháng 2

Tháng 3

 

25

Nghị định của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện

Luật Phòng chống ma túy

Quy định về trình tự thủ tục thành lập, quản lý cơ sở cai nghiện tự nguyện; chế độ chính sách cho người cai nghiện tự nguyện; hỗ trợ các hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Cục PCTNXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

 

X. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

26

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ BVCSTE tại cộng đồng

Luật BVCSTE

 

Cục BVCSTE

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 10

Tháng 11

 

XI. Vụ Kế hoạch - Tài chính

27

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của B LĐTBXH

Nghị định 16/2015/NĐ-CP

 

Vụ KHTC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 2

Tháng 3

Năm 2015 chuyển sang

XII. Vụ Bình đẳng giới

28

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”

Thông báo kết luận số 196- TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư

 

Vụ BĐG

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

 

29

Quyết định của TTgCP phê duyệt đề án “phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

 

 

Vụ BĐG

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 05

Tháng 06

 

X. Vụ Tổ chức cán bộ

30

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghị định 16/2015/NĐ-CP

 

Vụ TCCB

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 03

Năm 2015 chuyển sang

XI. Vụ Bảo hiểm xã hội

31

Nghị định quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995

Được giao tại Nghị quyết số 99/2015/NQ-CP

 

Vụ BHXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 2

Tháng 3

 

Phần III

DANH MỤC VĂN BẢN CẤP CHÍNH PHỦ (CHUẨN BỊ)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Trình CP/ TTgCP

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Ly ý kiến thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

I. Vụ Lao động - Tin lương

1

Nghị định của Chính phủ quy định về chi phí tin lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu hoặc giao kế hoạch

Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCTLBHX H ngày 12/5/2015

Quy định về chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu hoặc giao kế hoạch

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

 

II. Cục Bảo trợ xã hội

2

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1466/QĐ- TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013

Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013

Sửa đi, bsung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chun của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em, trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của TTgCP

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2015-2020

Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012

Thực hiện đổi mới chính sách trợ giúp xã hội

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

 

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai Công ước của Liên hp quốc về quyền của người khuyết tật

Nghị quyết số 84/2014/QH13 ngày 28/11/2014

Thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 02

Tháng 04

 

III. Vụ Tổ chức cán bộ

5

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ TCCB

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Thay thế Nghị định số 106/2012/NĐ-CP

IV. Vụ Pháp chế

6

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Luật An toàn lao động năm 2015.

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Thay thế NĐ số 95/2013/NĐ-CP; Nghị định số 88/2015/NĐ- CP

7

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (sửa đổi).

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Thay thế NĐ số 144/2013/NĐ-CP

III. Danh mục xây dựng văn bản trình Bộ (chính thức)

STT

Tên văn bản

Cơ s pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Thời gian thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

I. Vụ Bảo hiểm xã hội

1

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Vụ BHXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

 

Tháng 01

 

2

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Vụ BHXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

 

3

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995

Nghị định quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp mất sức lao động và trcấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995

Đối tượng áp dụng, mức điều chỉnh, nguồn kinh phí đảm bảo.

Vụ BHXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 01

Tháng 02

 

4

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Đối tượng áp dụng, mức điều chỉnh, nguồn kinh phí đảm bảo.

Vụ BHXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 11

Tháng 12

 

II. Vụ Lao động - Tiền lương

5

Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Sau khi NĐ ban hành

6

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ

Hướng dẫn Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nm giữ 50% vốn điều lệ

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Sau khi NĐ ban hành

7

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Hướng dẫn Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Sau khi NĐ ban hành

8

Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán

Nghị định thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP;

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Sau khi NĐ ban hành

9

Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP;

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Sau khi NĐ ban hành

10

Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Công văn số 4288/VPCP-KTTH ngày 10/6/2015

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

 

11

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020

Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016- 2020

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Sau khi NĐ ban hành

12

Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015

Hướng dẫn cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Sau khi NĐ ban hành

III. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

13

Thông tư hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2015

Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Cục BVCSTE

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

IV. Cục Người có công

14

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và sống cô đơn không nơi nương tựa

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và sống cô đơn không nơi nương tựa

Cục NCC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

 

15

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang

Cục NCC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

 

V. Tổng cục Dạy nghề

16

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

 

17

Thông tư ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015.

- Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

- Ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ sơ cấp.

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

 

18

Thông tư quy định về chương trình nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015.

Ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghip vụ cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

19

Thông tư quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015.

Ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

20

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015

- Giấy chng nhận hoạt động và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động; thẻ đánh giá viên và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên;

- Đăng ký tham dự và hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG;

- Quy trình thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG.

TCDN

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 05

 

VI. Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

21

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư s 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ LĐTBXH

Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

 

Cục PCTNXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

 

22

Thông tư thống kê, báo cáo về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

Luật Phòng chng ma túy;

Luật XLVPHC

 

Cục PCTNXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 12

 

23

Thông tư hướng dẫn quản lý một số hoạt động y tế trong cơ sở cai nghiện ma túy

Luật Phòng chống ma túy;

Luật XLVPHC

 

Cục PCTNXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 12

 

VII. Cục An toàn lao động

24

Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Khoản 2 Điều 22 Luật ATVSLĐ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 5

 

25

Thông tư quy định về biểu mẫu báo cáo, tổ chức thống kê, công bố tình hình tai nạn lao động

 

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 5

 

26

Thông tư quy định một số nội dung trin khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh

Khoản 3 Điều 80, Khoản 2 Điều 81 Luật ATVSLĐ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 5

 

27

Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Luật ATVSLĐ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 5

Tháng 6

 

28

Thông tư ban hành quy trình kim định kỹ thuật an toàn đối với tời điện dùng để nâng tải, tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, tời thủ công có trọng tải từ 1000kg trở lên, máy vận thăng chở hàng không cho người đi kèm và thang máy không phòng máy

Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

 

29

Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Điều 14 Luật ATVSLĐ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 7

 

30

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đi với Cần trục

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

31

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Cổng trục - cầu trục

Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

32

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Mặt nạ hàn

Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

33

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng cho công việc hàn

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

34

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

35

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 02

Tháng 03

 

36

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG - Phương tiện bảo vệ chân - giày ủng an toàn

Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

37

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG đối với quần áo bảo chống cháy

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

38

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

39

Thông tư hướng dẫn tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 phê duyệt tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 10

Tháng 11

 

VIII. Cục Ngưi có công

40

Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Cục NCC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

 

III. Danh mục xây dựng văn bản trình Bộ (chun bị)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phi hợp

Thời gian xây dựng

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Thời gian thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

I. Vụ Lao động - Tiền lương

1

Thông tư ban hành quy chế mẫu về dân chủ cơ sở

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

Ban hành quy chế mẫu về dân chủ cơ sở

Vụ LĐTL

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

 

II. Cục An toàn lao động

2

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động trong gia công cơ khí - yêu cầu an toàn lao động khi làm việc với thiết bị rèn ép

Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

3

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với thang máy điện gia đình

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

4

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa cht nguy hiểm

Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kthuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

5

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Máng trượt dùng trong các công trình vui chơi công cộng

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

 

Tháng 5

Tháng 7

 

6

Thông tư ban hành chương trình khung huấn luyện ATVSLĐ

Điều 14 Luật ATVSLĐ

 

Cục ATLĐ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

III. Vụ Pháp chế

7

Thông tư “Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động về việc nghiêm cấm hành vi Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Bộ luật Lao động năm 2012

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

8

Thông tư hướng dẫn về xây dựng, ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội.

Luật BHVBQPPL năm 2015

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

9

Thông tư hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới vào chính sách, pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Luật BHVBQPPL năm 2015

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

10

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác pháp chế ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Vụ PC

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

IV. Cục Bảo trợ xã hội

11

Thông tư hướng dẫn về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT

 

Cục BTXH

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu137/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các văn bản khác 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các văn bản khác 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu137/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các văn bản khác 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các văn bản khác 2016

           • 27/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực