Quyết định 1376/QĐ-UBND

Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2015 quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1376/QĐ-UBND 2015 kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG VIỆC KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cứ Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 313/TTr-SNN ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định phân công trách nhiệm thực hiện và phối hợp trong kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Nguyên tắc và phân công trách nhiệm kiểm tra

a) Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp hoặc thực phẩm chỉ chịu sự kiểm tra của một cơ quan quản lý nhà nước.

b) Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương và UBND các huyện thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc (gọi chung là UBND cấp huyện) thực hiện công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo danh mục quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

c) Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền kiểm tra của 02 sở trở lên trong đó có thực phẩm thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Y tế thì Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra.

d) Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại vật tư nông nghiệp hoặc sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra.

đ) Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 sở trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Sở Công thương chịu trách nhiệm kiểm tra. Riêng chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra.

e) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm do Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra. Riêng cơ sở sản xuất, kinh doanh những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương.

g) UBND cấp huyện căn cứ việc phân công cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương và UBND cấp huyện tại Quy định này để chỉ đạo và phân công trách nhiệm kiểm tra cho các đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp huyện cho phù hợp.

h) Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

3. Nguyên tắc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra

a) Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương chủ động chủ trì tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công quy định tại Quyết định này; các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm tham gia phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

b) Trường hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nào thì ngành đó chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện.

c) Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo không chồng chéo giữa các ngành, các cấp, bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra thống nhất từ tỉnh đến huyện. Trường hợp có sự trùng lặp kế hoạch thanh tra, kiểm tra thì thực hiện như sau:

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên.

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cùng cấp trùng nhau về địa bàn thì các bên trao đổi thống nhất thành lập đoàn liên ngành.

d) Thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

đ) Cơ quan chủ trì việc thanh tra, kiểm tra phải thông báo bằng văn bản kết quả phối hợp thanh tra, kiểm tra cho cơ quan phối hợp.

e) Thực hiện việc chia sẻ thông tin giữa các sở và UBND cấp huyện từ lập kế hoạch đến thực hiện thanh tra và kết quả thanh tra để biết và phối hợp.

g) Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

h) Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương hàng năm gửi kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để:

- Phối hợp trong việc kiểm tra, thanh tra liên ngành.

- Chủ động cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra;

- Chủ động thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc thanh tra, kiểm tra theo sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên không bị chồng chéo.

Phân công chi tiết tại các Phụ lục I, II, III. IV, V, VI. VII kèm theo.

Điều 2. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương và UBND cấp huyện căn cứ trách nhiệm được phân công tại Quy định này để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM; HÀNG HÓA THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ Y TẾ
(trừ các sản phẩm thuộc cơ sở nhỏ giao cho UBND cấp huyện kiểm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/ nhóm sản phẩm

Ghi chú

1

Nước uống đóng chai

 

2

Nước khoáng thiên nhiên

 

3

Thực phẩm chức năng

 

4

Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

 

5

Phụ gia thực phẩm

 

6

Hương liệu thực phẩm

 

7

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

 

8

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó

9

Đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)

Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM; HÀNG HÓA THỰC PHẨM KIỂM TRA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(trừ các sản phẩm thuộc cơ sở nhỏ giao cho UBND cấp huyện kiểm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/ nhóm sản phẩm

Ghi chú

1

Ngũ cốc

 

a

Ngũ cốc

 

b

Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,...)

Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột.

2

Thịt và các sản phẩm từ thịt

 

a

Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,...)

 

b

Phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,...)

 

c

Sản phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin...)

Trừ thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

d

Sản phẩm phối chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,...)

Trừ sản phẩm dạng bánh do ngành Công Thương quản lý.

3

Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)

 

a

Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng,...)

 

b

Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,... của các loài thủy sản)

 

c

Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen... kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến)

Trừ thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

d

Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm

Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do ngành Y tế quản lý.

đ

Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,...)

Trừ sản phẩm dạng bánh do ngành Công Thương quản lý.

5

Rong biển, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm thực phẩm

Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do ngành Y tế quản lý.

4

Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả

 

a

Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,...)

Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống

b

Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,...)

Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do ngành Công Thương quản lý

5

Trứng và các sản phẩm từ trứng

 

a

Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư

 

b

Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,...)

 

c

Các loại thực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng

Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do ngành Công Thương quản lý.

6

Sữa tươi nguyên liệu

 

7

Mật ong và các sản phẩm từ mật ong

 

a

Mật ong nguyên chất, cô đặc, pha loãng

 

b

Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong

 

c

Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa

Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do ngành Công Thương quản lý.

Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do ngành Y tế quản lý.

8

Thực phẩm biến đổi gen

 

9

Muối

 

a

Muối biển, muối mỏ

 

b

Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác

 

10

Gia vị

 

a

Gia vị đơn chất, hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,...)

Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,...) do ngành Công Thương quản lý

b

Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt

 

c

Tương, nước chấm

 

d

Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền

 

11

Đường

 

a

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn

 

b

Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học; ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen)

 

c

Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường

 

12

Chè

 

a

Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu

Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do ngành Công Thương quản lý.

b

Các sản phẩm trà từ thực vật khác

Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do ngành Công Thương quản lý.

13

Cà phê

 

a

Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tính chất và các chất cô đặc từ cà phê

 

b

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê

Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do ngành Công Thương quản lý.

14

Ca cao

 

a

Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

 

b

Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao

Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do ngành Công Thương quản lý.

15

Hạt tiêu

 

a

Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền

 

b

Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền

 

16

Điều

 

a

Hạt điều

 

b

Các sản phẩm chế biến từ hạt điều

Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do ngành Công Thương quản lý.

17

Nông sản thực phẩm khác

 

a

Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,...) đã hoặc chưa chế biến

 

b

Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, rễ, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,…)

Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

c

Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến

Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý.

d

Sản phẩm nguồn gốc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm, ...)

 

18

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý

 

19

Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM: HÀNG HÓA THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(trừ các sản phẩm thuộc cơ sở nhỏ giao cho UBND cấp huyện kiểm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm

Ghi chú

I

Bia

 

1

Bia hơi

 

2

Bia chai

 

3

Bia lon

 

II

Rượu, Cồn và đồ uống có cồn

Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do ngành Y tế quản lý

1

Rượu vang

 

1.1

Rượu vang không có gas

 

1.2

Rượu vang có gas (vang nổ)

 

2

Rượu trái cây

 

3

Rượu mùi

 

4

Rượu cao độ

 

5

Rượu trắng, rượu vodka

 

6

Đồ uống có cồn khác

 

III

Nước giải khát

Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do ngành Y tế quản lý

1

Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả

 

2

Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng

 

3

Nước giải khát dùng ngay,

Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do ngành Y tế quản lý

IV

Sữa chế biến

Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

1

Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác)

 

1.1

Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur

 

1.2

Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác

 

2

Sữa lên men

 

2.1

Dạng lỏng

 

2.2

Dạng đặc

 

3

Sữa dạng bột

 

4

Sữa đặc

 

4.1

Có bổ sung đường

 

4.2

Không bổ sung đường

 

5

Kem sữa

 

5.1

Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur

 

5.2

Được tiệt trùng bằng phương pháp UHT

 

6

Sữa đậu nành

 

7

Các sản phẩm khác từ sữa

 

7.1

 

7.2

Pho mát

 

7.3

Các sản phẩm khác từ sữa chế biến

 

V

Dầu thực vật

Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

1

Dầu hạt vừng (mè)

 

2

Dầu cám gạo

 

3

Dầu đậu tương

 

4

Dầu lạc

 

5

Dầu ô liu

 

6

Dầu cọ

 

7

Dầu hạt hướng dương

 

8

Dầu cây rum

 

9

Dầu hạt bông

 

10

Dầu dừa

 

11

Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su

 

12

Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt

 

13

Dầu hạt lanh

 

14

Dầu thầu dầu

 

15

Các loại dầu khác

 

VI

Bột, tinh bột

Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

1

Bột mì hoặc bột meslin

 

2

Bột ngũ cốc

 

3

Bột khoai tây

 

4

Malt: rang hoặc chưa rang

 

5

Tinh bột: mì, ngô, khoai tây, sắn, khác

 

6

Inulin

 

7

Gluten lúa mì

 

8

Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến...

 

9

Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự

 

VII

Bánh, mứt, kẹo

Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do ngành Y tế quản lý

1

Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn

 

2

Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự

 

3

Bánh bột nhào

 

4

Bánh mì giòn

 

5

Bánh gato

 

6

Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao

 

7

Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường

 

8

Kẹo sô cô la các loại

 

9

Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu

 

10

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu

 

11

Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác

 

VIII

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM: HÀNG HÓA THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN KIỂM TRA CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm

Ghi chú

I

Cấp huyện kiểm tra tất cả các loại thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhưng ở cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ bao gồm:

- Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

- Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trừ các hợp tác xã, các đại lý của các doanh nghiệp kinh doanh do các Sở kiểm tra.

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(trừ các sản phẩm thuộc cơ sở nhỏ giao cho UBND cấp huyện kiểm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

 

TÊN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

1

Cơ sở sản xuất phân bón vô cơ

2

Cơ sở kinh doanh phân bón vô cơ

 

PHỤ LỤC VI

DANH MỤC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(trừ các sản phẩm thuộc cơ sở nhỏ giao cho UBND cấp huyện kiểm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/ VTNN

1

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

2

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

3

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

4

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm

5

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thú ý thủy sản

6

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp

7

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây nông nghiệp

8

Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ và phân bón khác

9

Cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

10

Cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

11

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn

12

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

 

PHỤ LỤC VII

DANH MỤC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THUỘC QUYỀN KIỂM TRA CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm/ VTNN

Ghi chú

1

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

Do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trừ các hợp tác xã, các đại lý của các doanh nghiệp kinh doanh do các Sở kiểm tra.

2

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

3

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

4

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm

5

Cơ sở sản xuất,kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thú y thủy sản

6

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp

7

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây nông nghiệp

8

Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ và phân bón khác

9

Cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

10

Cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

11

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn

12

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

13

Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1376/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1376/QĐ-UBND 2015 kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1376/QĐ-UBND 2015 kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp Lâm Đồng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1376/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
     Người kýPhạm S
     Ngày ban hành26/06/2015
     Ngày hiệu lực26/06/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1376/QĐ-UBND 2015 kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1376/QĐ-UBND 2015 kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp Lâm Đồng