Quyết định 2724/QĐ-UBND

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 1397/QĐ-UBND; điều chỉnh Quyết định 1376/QĐ-UBND và phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1397/QĐ-UBND NGÀY 29/6/2016; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐNH S1376/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2015 CỦA UBND TỈNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÂN BÓN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm và số 1397/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2037/SNN-TCCB ngày 20/10/2017 và Tờ trình số 202/TTr-SNN ngày 27/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các quyết định có liên quan trong lĩnh vực quản lý phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh.

2. Bãi bỏ phụ lục V (danh mục vật tư nông nghiệp của các cơ sở thuộc quyền kiểm tra của Sở Công Thương) và điều chỉnh, bổ sung Phụ lục VI (danh mục vật tư nông nghiệp của các cơ sở thuộc quyền kiểm soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục điều chỉnh, bổ sung phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 đính kèm).

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 8, Điều 42 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PVP;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC VI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1376/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ DANH MỤC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm, vật tư nông nghiệp

1

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

2

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

3

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

4

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm

5

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thủy sản

6

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp

7

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây nông nghiệp

8

Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón

9

Cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

10

Cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

11

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn

12

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2724/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
      Người kýPhạm S
      Ngày ban hành12/12/2017
      Ngày hiệu lực12/12/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng

          • 12/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực