Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1376/QĐ-UBND quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2724/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 1397/QĐ-UBND quản lý nhà nước phân bón Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1376/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2015 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Tiếp theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh quy định phân công, phối hp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 994/SNN-QLCL ngày 03/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định phân công, phối hợp trong việc kim tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh điểm d, khoản 2, điều 1 Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh:

d) Đi với cơ sở sản xuất nhiều loại vật tư nông nghiệp thuộc thẩm quyền kim tra của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì giao Sở Công Thương chủ trì, phi hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kim tra.

Đi với cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương thì giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phi hợp Sở Công Thương kiểm tra.

2. Bổ sung Phụ lục V: DANH MỤC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC QUYỀN KIỂM TRA CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh:

 

TÊN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

1.

Cơ sở sản xuất phân bón vô cơ.

2.

Cơ sở kinh doanh phân bón vô cơ.

3.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ kết hợp với sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ, phân bón khác và thuốc bảo vệ thực vật

3. Các nội dung khác vẫn trong Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1397/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhạm S
       Ngày ban hành29/06/2016
       Ngày hiệu lực29/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh 1376/QĐ-UBND vật tư nông nghiệp kinh doanh thực phẩm Lâm Đồng