Quyết định 1406/QĐ-BXD

Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2016


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008

Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Bị thay thế bởi Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

27/5/2016

2.

Nghị định

124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007

Về quản lý vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định s24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

26/5/2016

II. Văn bản QPPL do BXây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư liên tịch

1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998

Về việc hướng dẫn đảm bảo môi trường trong s dng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu và xây dựng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

2.

Thông tư

11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

3.

Quyết định

27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000

Về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

4.

Chỉ thị

02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008

Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành Xây dựng

5.

Thông tư

07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

6.

Thông tư

19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

7.

Thông tư

10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010

Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

8.

Quyết định

21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

9.

Quyết định

03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008

Ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

10.

Thông tư

38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009

Về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư s 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

11.

Thông tư

16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010

Quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị đnh số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

12.

Thông tư

14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

13.

Thông tư

03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Sửa đổi, bsung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

14.

Thông tư

07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

15.

Quyết định

29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001

Về việc quy định mẫu hp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ

16.

Quyết định

17/2006/QĐ-BXD ngày 07/6/2006

Ban hành quy định tạm thời vđiều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

17.

Thông tư

02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã sQCVN 07:2010/BXD

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

01/5/2016

18.

Thông tư liên tịch

20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

01/01/2016

19.

Thông tư

23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009

Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư s 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

15/8/2016

20.

Thông tư

12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

B thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

21.

Thông tư

22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009

Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

22.

Thông tư

25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009

Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

23.

Thông tư

05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

24.

Thông tư

11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014

Quy định công khai thông tin vnăng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

25.

Thông tư

04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bị thay thế bi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

26.

Thông tư

06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

27.

Thông tư

02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011

Hướng dn xác định và công bchỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng

28.

Thông tư

08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010

Về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hp đồng xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

01/5/2016

29.

Thông tư

15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010

Quy định về cm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

30/4/2016

30.

Thông tư

03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011

Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

31.

Thông tư

02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012

Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

32.

Thông tư

10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

33.

Thông tư

09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

34.

Thông tư

08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư s08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

01/5/2016

35.

Thông tư

09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

01/5/2016

36.

Thông tư

01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012

Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dng tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/8/2016

37.

Thông tư

03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

25/10/2016

38.

Thông tư

10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

B thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

15/8/2016

39.

Thông tư

13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một snội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/8/2016

40.

Thông tư

08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà xã hội

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

15/8/2016

41.

Thông tư

10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

01/01/2016

42.

Thông tư

01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

43.

Quyết định

11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

Ban hành TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

44.

Quyết định

08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

02/4/2016

45.

Thông tư

05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014

Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưng Bộ Xây dựng

46.

Quyết định

429/TCCP-VC ngày 06/6/1993

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng

12/8/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Điều 4 về phân loại đô thị

Bị sửa đi, bsung bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015

01/01/2016

2.

Nghị định

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điểm a, b, c khoản 6 Điều 34 về việc bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

01/07/2016

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

19/2009/TT-BXD  ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Những nội dung về cấp giấy phép xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

15/08/2016

2.

Thông tư

21/2010/TT-BXD ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đi với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Điều 5 về yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hợp quy

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/07/2016

3.

Thông tư

01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Điều 4 về điều kiện năng lực và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá môi trường chiến lược

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2016

4.

Thông tư

06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

Điểm c Điều 2 về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ và đán Thiết kế đô thị riêng

5.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Khoản 1 Điều 28 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

6.

 

Thông tư

06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

- Khoản 1 Điều 1 về sửa đổi Điều 3 - Điều kiện để được công nhận là cơ scó đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 3 - Điều kiện năng lực để công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình ca Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

- Điều 5 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong TCXDVN 97:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tiêu chuẩn công nhận” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

- Điều 6 về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 (trừ mẫu đơn báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm tại Phụ lục số 12)

- Khoản 3 Điều 7 về xlý chuyển tiếp

7.

Thông tư

04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

- Điều 5 về điều kiện năng lực của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

- Điều 6 về điều kiện năng lực của tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

- Điều 7 về điều kiện năng lực của văn phòng giám định tư pháp xây dựng

8.

Thông tư

10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định vviệc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điều 4 về điều kiện công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

9.

Thông tư

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 19 (trừ nội dung quy định về Chương trình khung tại Phụ lục 6) về điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

10.

Quyết định

11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Từ Điều 4 đến Điều 13, Điều 17, Điều 23, Điều 25, Điều 29, Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định về điều kiện của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm, hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm, đánh giá năng lực phòng thí nghiệm, nội dung phiếu kết quả thí nghiệm, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận

11.

Thông tư

03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Những quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bị thay thế bi Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/08/2016

Những quy định về thẩm tra, thm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hưng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/08/2016

12.

Thông tư

12/2013/TT-BXD ngày 29/7/2013 ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Những nội dung quy định về giải thưng công trình chất lượng cao

Bị thay thế bởi Thông tư s 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định giải Thưởng v cht lượng công trình xây dựng

15/05/2016

13.

Thông tư

17/2016/TT-BXD  ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

- Khoản 2 Điều 31 xử lý chuyn tiếp về chứng chhành nghề hoạt động xây dựng

- Bổ sung Phụ lục số 2a về bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Phụ lục số 7 về ký hiệu nơi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/9/2016

14.

Thông tư

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 13 về việc tổ chức thẩm định dự án đối với dự án thực hiện theo hình thức hp đồng đối tác công tư

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/9/2016

15.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2014 về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

Các quy định về danh mục các ngạch kiến trúc sư, thm kế viên

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng

12/8/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1406/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1406/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Ngày công báo 24/01/2017
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1406/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1406/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Ngày công báo 24/01/2017
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2016

 • 30/12/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/01/2017

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/12/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực