Quyết định 1441/QĐ-TTg

Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2013 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014 và dự án luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1441/QĐ-TTg 2013 phân công soạn thảo dự án luật pháp lệnh mới bổ sung


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HOẶC MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÓA XIII CỦA QUỐC HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014, và các dự án luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào Chương trình khóa XIII của Quốc hội.

Điều 2.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 phải tập trung thời gian, nguồn lực để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng các dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm cá nhân trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với dự án luật, pháp lệnh trình không đúng thời hạn, không đảm bảo chất lượng.

2. Hàng quý, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo về tình hình và kết quả nghiên cứu, soạn thảo các dự án đã được phân công; nêu rõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đối với các dự án luật, pháp lệnh lớn, phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và những vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau trước khi hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự liệu hợp lý thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định; đủ thời gian để chỉnh lý và nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm định đối với các dự án. Hồ sơ dự án phải được trình Chính phủ đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ để Văn phòng Chính phủ tiến hành thẩm tra, lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ, và hoàn tất các thủ tục khác chuẩn bị cho Phiên họp Chính phủ xem xét, quyết định đối với dự án.

Điều 3.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung giải quyết dứt điểm các văn bản còn nợ đối với luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2013 trở về trước; có giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần phân công 01 Thứ trưởng phụ trách việc ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở phối hợp với Bộ Tư pháp; bố trí đủ biên chế cho Vụ Pháp chế; bố trí cán bộ làm đầu mối về xây dựng pháp luật tại các đơn vị chuyên môn; thường xuyên đưa nội dung xây dựng thể chế vào các cuộc họp giao ban của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, kịp thời kiến nghị xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hàng tháng có báo cáo tại Phiên họp thường kỳ của Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hàng tháng công khai tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Điều 4.

1. Đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào Chương trình khóa XIII, các Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo phải tiến hành nghiên cứu, soạn thảo như đối với dự án thuộc Chương trình hàng năm. Trường hợp đã được chuẩn bị tốt và cần thiết phải ban hành ngay để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình hàng năm.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 hoặc đưa vào Chương trình năm 2015.

Điều 5. Đối với các dự án được điều chỉnh trong Chương trình năm 2013, đã được phân công trước đây và hiện đã trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội (Luật đất đai (sửa đổi); Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật việc làm; Luật đầu tư công; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật hộ tịch), thì các cơ quan chủ trì tiếp tục thực hiện việc soạn thảo, chỉnh lý và phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua.

Điều 6.

1. Giao các Bộ có liên quan chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội và tổ chức đã đề xuất dự án nghiên cứu sự cần thiết ban hành các dự án luật, pháp lệnh: Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ chủ quyền quốc gia; Luật hành chính; Luật phòng, chống dịch bệnh; Luật nhà giáo; Luật khu công nghiệp; Pháp lệnh về tổ chức của các cơ quan thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 45 của Quốc hội.

2. Các Bộ được phân công nghiên cứu các dự án luật, pháp lệnh quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm gửi báo cáo về sự cần thiết ban hành và hồ sơ đề nghị về Bộ Tư pháp trước ngày 01/12/2013 để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Điều 7. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội đề xuất phân bổ kinh phí xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đã được phân công tại Quyết định này và dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình khóa XIII, kể cả các dự án do Chính phủ đề xuất, nhưng chưa được đưa vào Chương trình năm 2014 để bảo đảm chất lượng và tiến độ soạn thảo các dự án.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (3 b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2014, VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HOẶC MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÓA XIII CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2014

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ

Thời gian UBTVQH xem xét, cho ý kiến

Ghi chú

1.

Luật căn cước công dân

Bộ Công an

Tháng 01/2014

Tháng 4/2014

 

2.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an

Tháng 5/2014

Tháng 8/2014

 

3.

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Bộ Công an

Tháng 4/2014

Tháng 7/2014

 

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 12/2013

Tháng 2/2014

 

5.

Luật đầu tư (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 02/2014

Tháng 4/2014

 

6.

Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 02/2014

Tháng 4/2014

 

7.

Luật thống kê (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2014

Tháng 8/2014

 

8.

Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 12/2013

Tháng 2/2014

 

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 11/2013

Tháng 2/2014

 

10.

Luật an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 5/2014

Tháng 8/2014

 

11.

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Tháng 01/2014

Tháng 3/2014

 

12.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Tháng 7/2014

Tháng 9/2014

 

13.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Bộ Nội vụ

Tháng 4/2014

Tháng 7/2014

 

14.

Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Bộ Quốc phòng

Tháng 6/2014

Tháng 8/2014

 

15.

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 01/2014

Tháng 3/2014

 

16.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính

Tháng 5/2014

Tháng 7/2014

 

17.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán

Bộ Tài chính

Tháng 6/2014

Tháng 8/2014

 

18.

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6/2014

Tháng 8/2014

 

19.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 4/2014

 

20.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

Tháng 6/2014

Tháng 9/2014

 

21.

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Tháng 5/2014

Tháng 9/2014

 

22.

Luật nhà ở (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Tháng 12/2013

Tháng 2/2014

 

23.

Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Tháng 12/2013

Tháng 2/2014

 

24.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

Bộ Y tế

Tháng 02/2014

Tháng 4/2014

 

II. Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình khóa XIII, chưa có trong Chương trình năm 2014

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Ghi chú

1.

Luật cảnh vệ

Bộ Công an

 

2.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trước đây chưa được phân công; được bổ sung vào Chương trình khóa XIII và năm 2013 và đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5

3.

Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ dự án Luật này để đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 hoặc đưa vào Chương trình năm 2015.

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Trước đây chưa được phân công; được bổ sung vào Chương trình khóa XIII và năm 2013 và đã được trình Chính phủ vào tháng 7/2013.

5.

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Bộ Tài chính

Trước đây chưa được phân công; được bổ sung vào Chương trình khóa XIII và năm 2013 và đã được trình Chính phủ vào tháng 7/2013.

III. Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh còn lại trong Chương trình khóa XIII

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Chương trình

Ghi chú

Chính thức

Chuẩn bị

1.

Luật biểu tình

Bộ Công an

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

2.

Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Bộ Công an

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

3.

Luật truy nã tội phạm

Bộ Công an

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

4.

Luật tạm giữ, tạm giam

Bộ Công an

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

5.

Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức

Bộ Công an

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

6.

Luật quản lý ngoại thương

Bộ Công Thương

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

8.

Luật quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

11.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

12.

Luật tiền lương tối thiểu

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

14.

Luật về hội hoặc Luật lập hội

Bộ Nội vụ

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

15.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh niên

Bộ Nội vụ

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

16.

Luật thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

17.

Luật thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

18.

Luật thủy sản (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

19.

Luật quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

20.

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Bộ Tài chính

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

21.

Luật phí, lệ phí

Bộ Tài chính

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

22.

Luật chứng khoán (sửa đổi)

Bộ Tài chính

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

23.

Luật đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

24.

Luật khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

25.

Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

26.

Luật chứng thực

Bộ Tư pháp

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

27.

Luật tiếp cận thông tin

Bộ Tư pháp

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

28.

Luật đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

29.

Luật ban hành quyết định hành chính

Bộ Tư pháp

 

 

Đã phân công tại Quyết định số 1229/QĐ-TTg

30.

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Bộ Tư pháp

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

31.

Luật báo chí (sửa đổi)

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

32.

Luật an toàn thông tin số

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

33.

Luật đô thị

Bộ Xây dựng

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

34.

Luật thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

35.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

36.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

37.

Luật dân số

Bộ Y tế

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

38.

Luật hiến máu

Bộ Y tế

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

39.

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Bộ Y tế

 

x

Đã phân công tại Quyết định số 207/QĐ-TTg

IV. Phân công cơ quan nghiên cứu sự cần thiết ban hành các dự án luật, pháp lệnh do các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội sáng kiến

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

1.

Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ chủ quyền quốc gia

Bộ Quốc phòng

2.

Luật hành chính

Bộ Tư pháp

3.

Luật phòng, chống dịch bệnh

Bộ Y tế

4.

Luật nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.

Luật khu công nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6.

Pháp lệnh về tổ chức của các cơ quan thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Quốc phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1441/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1441/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực16/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1441/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1441/QĐ-TTg 2013 phân công soạn thảo dự án luật pháp lệnh mới bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1441/QĐ-TTg 2013 phân công soạn thảo dự án luật pháp lệnh mới bổ sung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1441/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành16/08/2013
        Ngày hiệu lực16/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1441/QĐ-TTg 2013 phân công soạn thảo dự án luật pháp lệnh mới bổ sung

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1441/QĐ-TTg 2013 phân công soạn thảo dự án luật pháp lệnh mới bổ sung

            • 16/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực