Quyết định 1454/QĐ-UBND

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1454/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Xây dựng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1053/TTr-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ một số danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được công bố tại các Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Xây dựng, Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; giám đốc Sở Xây dựng; giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1454/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

I- LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

T-QNH-288318-TT

Thẩm định, cấp giấy phép quy hoạch

Khoản 19 Điều 28, Khoản 15 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07/3/2019 của bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ Xây dựng

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

I- LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

T-QNH-287430-TT

Thẩm định, cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Khoản 19 Điều 28, Khoản 15 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07/3/2019 của bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ Xây dựng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1454/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1454/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1454/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1454/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Xây dựng Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1454/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Xây dựng Quảng Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1454/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNguyễn Đức Long
     Ngày ban hành08/04/2019
     Ngày hiệu lực08/04/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1454/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Xây dựng Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1454/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Xây dựng Quảng Ninh

         • 08/04/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/04/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực