Quyết định 2424/QĐ-UBND

Quyết định 2424/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2424/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục nội dung thủ tục Sở Xây dựng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG B DANH MC VÀ NI DUNG TH TC HÀNH CHÍNH ĐƯC SA ĐI, B SUNG; TH TC HÀNH CHÍNH BÃI B THUC PHM VI CHC NĂNG QUN LÝ CA S XÂY DNG TNH QUNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1757/TTr-SXD ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, bao gồm:

1 .Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 12 TTHC, trong đó: 06 TTHC thuộc lĩnh vực Quy hoạch; 06 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng;

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 08 TTHC, trong đó: 05 TTHC thuộc lĩnh vực Quy hoạch; 03 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng;

3. Thủ tục hành chính được bãi bỏ: 01 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

(Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 để tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính; đưa 100% các TTHC vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V0, V2, TH4, KSTT1-4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, K.STT1.
SL-QĐ08

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BỔ SUNG

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh

I- LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

T-QNH-287422-TT

Thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch

- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cho Sở Xây dựng cấp Giấy phép quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh.

X

2

T-QNH-287423-TT

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

 

X

3

T-QNH-287424-TT

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch

X

4

T-QNH-287425-TT

Thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh đồ án quy hoạch

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

X

5

T-QNH-287425-TT

Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

X

6

T-QNH-287427-TT

Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến

X

II- LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

T-QNH-287407-TT

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

X

2

T-QNH-287415-TT

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

X

3

T-QNH-287416-TT

Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

X

4

T-QNH-287417-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

X

5

T-QNH-287418-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình

- Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

X

6

T-QNH-287420-TT

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

X

 

12 TTHC (THUỘC LĨNH VỰC QUY HOẠCH, LĨNH VC XÂY DNG)

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

I- LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

T-QNH-287431-TT

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

X

2

T-QNH-287432-TT

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

X

3

T-QNH-287433-TT

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bng, phương án kiến trúc công trình theo phân cấp (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

X

4

T-QNH-287434-TT

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến theo phân cấp

X

5

T-QNH-287435-TT

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp.

X

II-LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

T-QNH-287436-TT

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

X

2

T-QNH-287438-TT

Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

X

3

T-QNH-287439-TT

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

X

 

08 TTHC (THUỘC LĨNH VỰC QUY HOẠCH, LĨNH VỰC XÂY DNG)

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN
(Ban hành hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

T-QNH-287437-TT

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

 

01 TTHC (THUỘC LĨNH VỰC XÂY DNG)

* Ghi chú: Được gộp vào thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2424/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2424/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2017
Ngày hiệu lực26/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2424/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2424/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục nội dung thủ tục Sở Xây dựng Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2424/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục nội dung thủ tục Sở Xây dựng Quảng Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2424/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNguyễn Đức Long
     Ngày ban hành26/06/2017
     Ngày hiệu lực26/06/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2424/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục nội dung thủ tục Sở Xây dựng Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2424/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục nội dung thủ tục Sở Xây dựng Quảng Ninh