Quyết định 1466/QĐ-UBND

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; thẻ bảo hiểm y tế đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN; THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI TƯỢNG THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2012 CHO CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ công văn số 11078/BTC-NSNN ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2012; học sinh, sinh viên năm học 2012-2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1231/STC-HCSN ngày 17/9/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên; thẻ bảo hiểm y tế đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 cho cơ quan Bo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

1. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/1/2010, số 1625/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh: 19.297.700.000đ, trong đó:

- Năm học 2011 - 2012 (từ 01/01/2012 đến 30/6/2012): 210.800.000đ.

- Năm học 2012 - 2013 (từ 01/9/2012 đến 31/12/2012): 19.086.900.000đ.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

2. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo theo quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh: 794.800.000đ.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

Tổng số: 20.092.500.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPK
T, TH;
+ Lưu: VT, KT4./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT CHO NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tnh Bắc Giang)

Năm

Loại đối tượng

Số người đã tham gia BHYT (đối tượng)

Số phải thu BHYT (đồng)

Số đã thu của đối tượng (đồng)

Số hỗ trợ từ ngân sách (đồng)

2012

Người thuộc hộ cận nghèo

3.722

1.134.952.764

340.110.326

794.842.438

Tổng cộng

Làm tròn: 152.600.000

3.722

1.134.952.764

340.110.326

794.842.438

 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ NĂM HỌC 2012 - 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tnh Bắc Giang)

Năm học

Loại đối tượng

Số đã tham gia BHYT (học sinh)

Số phải thu BHYT (đồng)

Số đã thu của học sinh, sinh viên (đồng)

Số hỗ trợ từ ngân sách (đồng)

2011-2012

Thuộc hộ cận nghèo

114

33.465.600

16.732.800

16.732.800

Không thuộc hộ cận nghèo

2.375

648.684.600

454.546.830

194.137.770

2012-2013

Thuộc hộ cn nghèo

8.073

3.001.509.000

899.895.500

2.101.613.500

Không thuộc hộ cận nghèo

152.028

56.621.281.500

39.636.011.400

16.985.270.100

Tng cộng

Làm tròn: 14.830.400.000

162.590

60.304.940.700

41.007.186.530

19.297.754.170

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2013
Ngày hiệu lực19/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành19/09/2013
        Ngày hiệu lực19/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Bắc Giang

         • 19/09/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/09/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực