Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (Lương 540.000 đồng/ tháng);
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02 /2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ chi tiết;
Căn cứ Quyết định số 140/2005/QĐ-UB ngày 22/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 395/TTr.TC ngày 22/5/2008 về đơn giá đăng ký đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ để làm căn cứ lập kế hoạch, thực hiện và thanh, quyết toán kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đo đạc lập bản đồ, đo đạc chỉnh lý bản đồ cho trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Có bộ đơn giá chi tiết đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2056/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc bản đồ ;

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HHĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- CV: TC, TNMT,XD;
- Lưu: VT-TC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực27/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýNguyễn Văn Bình
       Ngày ban hành17/07/2008
       Ngày hiệu lực27/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-UBND đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ