Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định 156/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 53-Ctr/TU ngày 30/12/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An về Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018”

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đề án, báo cáo, căn cứ chương trình công tác chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo; tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh; định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Thư ký Chủ tịch;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh)

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP CỦA UBND TỈNH

Ngoài các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính (do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ chuẩn bị) và các nội dung trong chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau đây:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

Tháng 1

1. Quy trình thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước năm 2018

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới và Đề án của UBND tỉnh về công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an ninh trật tự năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Báo cáo việc thực hiện đảm bảo công tác chính sách cho người có công với Cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

6. Dự thảo Kế hoạch triển khai NQ 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

7. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018

TT Xúc tiến & HTĐT

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 2

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quy chế làm việc số 01-QC/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 liên quan đến các nội dung xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Ban hành cơ chế chính sách phát triển kinh tế huyện Nam Đàn đến năm 2025 tầm nhìn 2030

UBND H. Nam Đàn

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Quyết định ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Chỉ thị thay thế Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Dự thảo Quyết định giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Nghị Quyết HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

6. Quy hoạch tổng thể phát triển nguồn dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

7. Kế hoạch xây dựng hệ thống trường phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018- 2020, tính đến năm 2025

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

8. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn

UBND H. Nam Đàn

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 3

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2018

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Dự thảo Đề cương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực Quốc tế, Quốc gia và các giải thưởng do tỉnh quy định (Thay thế QĐ số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và QĐ 47/2014/QĐ-UBND ngày 6/8/2014)

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh NA, giai đoạn 2018-2023"

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước về đất đai xây dựng công trình liên quan đến lĩnh vực Tôn giáo

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2018

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Đề án Đổi mới hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018- 2020 có tính đến năm 2025.

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

8. Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa (tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh)

Sở Y Tế

Đ/c Lê Minh Thông

9. Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg giai đoạn 2011-2017

Ban Dân tộc

Đ/c Lê Minh Thông

10. Quy hoạch phía Đông đường Bình Minh

UBND TX Cửa Lò

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

11. Quy hoạch 2 bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

12. Báo cáo công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 4

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách Thi đua khen thưởng

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Đồ án Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

Sở Văn hóa & Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

3. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

4. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

6. Đề án hình thành, phát triển phẩm chất và kỹ năng mềm cho người học trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

7. Đề án Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế di sản (áp dụng thí điểm cho một số di tích, di sản văn hóa, bảo tàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

8. Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung trị trấn Nam Đàn

UBND H. Nam Đàn

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

9. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gắn với quần thể di tích đặc biệt Kim Liên tại xã Kim Liên và xã Nam Giang, huyện Nam Đàn đến năm 2035

UBND H. Nam Đàn

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

10. Đề án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo NQ kèm theo Đề án

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

11. Quyết định ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 5

1. Quy trình thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư(PPP)

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

2. Dự thảo NQ HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Nghị Quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Kế hoạch thực hiện Đồ án Quy hoạch tổng hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c: Lê Minh Thông

5. Kế hoạch xây dựng hệ thống trường phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018- 2020, tính đến năm 2025

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

6. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

8. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Đề án phân loại đô thị Thị trấn Tân Kỳ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND huyện Tân Kỳ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

10. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng Thị xã Cửa Lò

Sở Nội vụ

Đ/c Đinh Viết Hồng

11. Đánh giá kết quả 01 năm hoạt động của Trung tâm Xúc tiến & Hỗ trợ đầu tư

Trung tâm Xúc tiến & Hỗ trợ đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 6

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Tình hình thực hiện XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Dự thảo Quyết định điều chỉnh giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Báo cáo phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Dự thảo NQ HĐND tỉnh thay thế NQ số 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách Dân số KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

10. Kế hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2018- 2020, có tính đến năm 2025

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

11. Kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018- 2020, có tính đến năm 2025

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

12. Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

13.Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011)

Sở Công thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

14. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An

BQL Khu kinh tế Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

15. Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

16. Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 7

1. Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Báo cáo kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, VH-XH do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

5. Đề án nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản phục chế tài liệu hiện vật Bảo tàng Nghệ An

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

6. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

7. Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chương trình hành động 33- CT/TU về triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW; nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

8. Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Sở Du lịch

Đ/c Lê Minh Thông

Tháng 8

1. Điều chỉnh một số nội dung Thông báo số 894-TB/TU ngày 8/9/2004 về một số giải pháp giải quyết vấn đề Tin lành ở Nghệ An cho phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và tình hình thực tế (Vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của các nhóm thuộc các giáo hội Tin Lành và Tôn giáo mới)

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Quy định mức thu thỏa thuận tối đa đối với hoạt động tổ chức bán trú trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

4. Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030

Sở Du lịch

Đ/c Lê Minh Thông

5. Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

Tháng 9

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Tình hình thực hiện XDCB 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Quyết định thay thế Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

4. Dự thảo thay thế quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng trong “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác Quốc phòng quân sự địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền An ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

5. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Quy định về cơ chế thu hút đối với vận động viên Nghệ An có đóng góp nhiều thành tích xuất sắc cho tỉnh và quốc gia

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

7. Báo cáo công tác đối ngoại 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 10

1. Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 2355-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế- xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Dự thảo Quyết định điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Đề án “Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh NA, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Sở Y tế

Đ/c Lê Minh Thông

5. Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Sở Du lịch

Đ/c Lê Minh Thông

6. Để án mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

7. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Lao động, TB & XH

Đ/c Lê Minh Thông

8. Báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Đ/c Lê Minh Thông

Tháng 11

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh kế hoạch biên chế công chức năm 2019

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

4. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kế hoạch tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

5. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2019-2021

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Báo cáo kết quả Thực hành Tiết kiệm, Chống lãng phí năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Báo cáo công tác CCHC năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

10. Đề án “Xây dựng chốt dân quân thường trực các xã biên giới”

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

11. Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

12. Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

13. Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2018, kế hoạch năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

14. Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

15. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

16. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

17. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018.

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

18. Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

19. Báo cáo công tác đối ngoại năm 2018, kế hoạch năm 2019

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 12

1. Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Quyết định ủy quyền tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Nghệ An

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

5. Giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN DO CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

Tháng 1

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Minh Thông

2. Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh hàng không

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. BCĐ phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiến hành tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống khủng bố năm 2017 và xác định công tác trọng tâm năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Tổng kết công tác cai nghiện ma túy 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Hội nghị đánh giá công tác XKLĐ năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

9. Họp Ban tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp Tỉnh

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

10. Họp Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc tại Nghệ An

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

11. Ban hành Chương trình đối ngoại năm 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

 

12. Hội nghị lần thứ 21 các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan (APOTC) tại Thái Lan

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 2

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Minh Thông

2. Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp giai đoạn 2003-2018

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Họp BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng tỉnh huyện, thành phố, thị xã năm 2018

4. Báo cáo kế hoạch tổ chức 70 năm ngày truyền thống Thi đua yêu nước

BCH Quân sự tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường
Đ/c Lê Xuân Đại

5. Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mua bán người năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Kế hoạch hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

10. Triển khai kế hoạch du lịch năm 2018

UBND TX Cửa Lò

Đ/c Lê Minh Thông

11. Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

12. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc với Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

13. Hội nghị tổng kết năm 2017 và cho ý kiến kế hoạch triển khai năm 2018 của dự án quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh NA giai đoạn 2016-2020

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

14. Làm việc với đoàn Lào sang chúc Tết Mậu Tuất 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

15. Chương trình Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Mậu Tuất 2018

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

16. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại thành phố Deagu Hàn Quốc

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 3

1. Làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Ulianop, LB Nga

Sở Ngoại vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Lễ giao nhận quân năm 2018

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với UBND tỉnh

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Hội nghị tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo yêu cầu chiến đấu trong lực lượng Công an Nghệ An giai đoạn 2016-2020” năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Xây dựng triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ các đơn vị Bộ đội biên phòng (Lào) ở ngoại biên đối diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ đời sống; vật liệu xây dựng doanh trại đóng quân” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB và PTKT năm 2018

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

9. Rà soát đánh giá, sắp xếp lại Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh NA theo QĐ số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5251/BYT-KCB ngày 18/9/2017 của Bộ Y tế

Sở Y Tế

Đ/c Lê Minh Thông

10. Kế hoạch tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2018 tại Nghệ An

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Đ/c Lê Minh Thông

11. Đánh giá kết quả phối hợp năm 2017, ký kết chương trình phối hợp năm 2018 giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 4

1. Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu với Văn phòng cấp ủy chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Triển khai thực hiện NĐ số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

4. Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

5. Chế độ đối với viên chức Phòng giáo dục và đào tạo và nhân viên nấu ăn trong trường PTDTNT-BT trên địa bàn tỉnh NA

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

6. Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (đoàn liên ngành)

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

7. Đoàn cán bộ tỉnh đi chúc Tết Lào

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 5

1. Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Tổ chức Lễ hội Làng Sen Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

3. Tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh Nghệ An năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

4. Hội nghị đánh giá công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

5. Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

6. Báo cáo về thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh NA

Ban Dân tộc

Đ/c Lê Minh Thông

7. Đề xuất dự án năng lượng tái tạo cho các thôn bản, hải đảo chưa có điện lưới

Sở Công thương

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

8. Ban công tác đặc biệt tỉnh sang Lào tiếp nhận và di chuyển hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 6

1. Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Kế hoạch triển khai Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

6. Điều chỉnh, bổ sung Đề án “Xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

7. Đề án phát triển cây bơ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2025

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

8. Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 ( theo Quyết định số 4587/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ mùa khô 2017-2018

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Ngọc Hoa

10. Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Gifu

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 7

1. Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân nộp thuế năm 2017

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 9/7/2012 về Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2018

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

Đ/c Lê Minh Thông

4. Hội đồng khoa học cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

5. Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

6. Lễ xuất quân tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

7. Thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 8

1. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Lễ Tuyên dương, trao thưởng học sinh giỏi năm 2018

Sở Giáo dục Đào tạo

Đ/c Lê Minh Thông

3. Báo cáo thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

4. Cho ý kiến các nội dung tổ chức sơ kết “Phong trào thi đua Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020”

Sở Nội vụ

Đ/c Đinh Viết Hồng

5. Thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 9

1. Làm việc với Đại sứ Ba Lan tham dự sự kiện giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Ba Lan và 40 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại tỉnh Nghệ An

Sở Ngoại vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về quê hương Nghệ An

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

3. Tổ chức điểm Tết trung thu năm 2018

Sở Lao động, TB &XH

Đ/c Lê Minh Thông

4. Hội đàm ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác quy tập hài cốt Liệt sỹ mùa khô 2018-2019

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 10

1. Tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ BĐBP thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô ly khăm xay / Lào

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Hội đồng khoa học cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích năm 2018

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

Tháng 11

1. Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản có liên quan

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Lễ phát động tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Lê Minh Thông

Tháng 12

1. Hội nghị Đảng ủy quân sự phiên cuối năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

4. Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2018

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Hội nghị tổng kết công tác ngành lao động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sở Lao động, TB &XH

Đ/c Lê Minh Thống

7. Tổ chức Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An

Sở Văn hóa Thể thao

Đ/c Lê Minh Thông

8. Tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc với Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

10. Hội nghị thường kỳ Ban điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ

Sở Tài nguyên Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

            • 12/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực