Quyết định 1586/QĐ-UBND

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Chỉ thị 42 - CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình hành động số 19 - CTr/TU ngày 02/12/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái khoá III, nhiệm kỳ 2010 – 2015;

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái, số 622-TB/TU ngày 26 tháng 8 năm 2013;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 30/TTr-LHH ngày 18 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Liên hiệp hội tỉnh), giai đoạn 2013- 2015 với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao kiến thức và năng lực thực hành cho các hội viên Liên hiệp hội tỉnh và cộng đồng về khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- 100% tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp hội tỉnh đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức thông qua các hình thức như: tập huấn, hội thảo chuyên đề; tọa đàm, phát hành bản tin, tập san, tuyên truyền trực tiếp; phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh xây dựng và phát triển có hiệu quả chuyên trang của Liên hiệp hội trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bản tin Khoa học và cuộc sống của Liên hiệp hội tỉnh.

2. Nội dung- nhiệm vụ của Đề án

a) Phổ biến kiến thức lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững, có tỷ trọng hàng hoá cao, sản phẩm sạch, nâng cao hiệu quả và thu nhập trên một đơn vị diện tích.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ khu vực nông thôn; đổi mới cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn. Gắn phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hoá với xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại.

- Đổi mới cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển mạnh chăn nuôi, thuỷ sản; từng bước hình thành vùng chuyên canh mặt hàng nông sản.

- Tổ chức tốt sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất bằng cách tự chuyển nhượng ruộng đất cho nhau tạo quy mô diện tích sản xuất lớn hơn, hình thành vùng sản xuất hàng hoá.

- Tăng cường xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản.

- Phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn.

b) Phổ biến kiến thức lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

- Phổ biến kiến thức về ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế nhằm hỗ trợ cộng đồng các dân tộc miền núi nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS; nghiên cứu về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu; tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

- Bảo tổn và phát triển cây thuốc nam bản địa; phổ biến xã hội hóa chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

- Tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa và tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện với nhiều hình thức khác nhau.

- Tư vấn và phát triển dự án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật, phòng chống thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, cải thiện quan hệ xã hội phục vụ phát triển cộng đồng, truyền thông thay đổi hành vi, vận động chính sách. Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ về y tế: Thông tin, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật mới, hội thảo khoa học trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và sức khoẻ sinh sản, người khuyết tật, sức khoẻ học đường, sức khoẻ người cao tuổi, phát triển y học cổ truyền.

c) Phổ biến kiến thức lĩnh vực đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường:

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường, kiến thức về khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản.

- Nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu trong nhân dân.

d) Phổ biến kiến thức các lĩnh vực khác: Giao thông vận tải; Công nghiệp, thương mạị; Xây dựng; Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông; Tài chính, ngân hàng và kiểm toán; Văn hoá, thể thao và du lịch.

Giai đoạn 2013- 2015, Đề án tập trung vào nhiệm vụ phổ biến kiến thức ở hai lĩnh vực chính là: nông nghiệp và phát triển nông thôn, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Biện pháp triển khai thực hiện Đề án

Đa dạng các hình thức phổ biến kiến thức, phương pháp thực hiện phù hợp với đối tượng, đặc thù kinh tế, xã hội và từng địa bàn công tác để hội viên, nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và tham gia. Tập trung vào các hình thức chủ yếu:

- Nói chuyện chuyên đề và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật;

- Hội thảo khoa học;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức;

- Xuất bản bản tin;

- Chuyển tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;

- Xây dựng Website của Liên hiệp hội tỉnh và chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái.

5. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, lồng ghép với các chương trình, dự án và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm Liên hiệp hội tỉnh xây dựng dự toán kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT&PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ Yên Bái

            • 31/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực