Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1644/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH H
ÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 1180/STP ngày 02/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.
Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Lưu VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

triỂn khai thi hành LuẬt sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Thi hành án dân sỰ trên đỊa bàn tỈnh Khánh HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó xác định rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm đầu ra, đảm bảo tiến độ thực hiện;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện;

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 6/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo triển khai hiệu quả pháp luật thi hành án dân sự.

2. Tổ chức quán triệt nội dung, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Công an tỉnh, các sở ngành, đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Hội nghị triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (thành phần gồm: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục thi hành dân sự các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức tín dụng và các Văn phòng thừa phát lại); các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp khác...

- Thời hạn hoàn thành: từ tháng 6/2015.

3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2015.

- Sản phẩm: Bộ thủ tục hành chính về thi hành án dân sự.

4. Kiện toàn tổ chức hệ thống Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 9/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kiện toàn tổ chức hệ thống thi hành án dân sự.

5. Tập huấn nghiệp vụ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 7/2015.

- Sản phẩm: Hội nghị triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương chủ động triển khai Kế hoạch này hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, đảm bảo tiến độ, nội dung công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ngân sách dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1644/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1644/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1644/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1644/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1644/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Khánh Hòa

            • 23/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực