Quyết định 167/2001/QĐ-UB

Quyết định 167/2001/QĐ-UB Quy định tạm thời chính sách đào tạo và thu hút nhân tài do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 09/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời chính sách đào tạo thu hút nhân tài và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 167/2001/QĐ-UB

Tây Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-UB ngày 26/4/2001 của UBND tỉnh;

Căn cứ Biên bản họp số: 10-BB/TV ngày 25/5/2001 của Thường vụ Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định tạm thời về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 567/QĐ-UB ngày 25/12/1993 và quyết định số 29/QĐ-CT ngày 25/02/1999.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức chính quyền kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện- thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT-TU, TT-HĐND tỉnh (b/c)
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c)
- Hội đồng đào tạo tỉnh(t/h)
- Như điều III (T/h)
- Lưu VP-HĐND-UBND tỉnh (C.QĐ4)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 167/2001/QĐ.UB ngày 23/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Phần thứ nhất.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

I. Mục đích yêu cầu:

- Đào tạo cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

- Hỗ trợ một phần kinh phí để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức khi đi học.

II. Đối tượng được hưởng:

1- Cán bộ, công chức trong biên chế đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Tây Ninh. Cán bộ, công chức trong biên chế đang công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước do Trung ương quản lý đóng tại tỉnh, kể cả cán bộ, công chức ngành Công an, Quân sự.

2- Cán bộ của các xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ.CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ.

III. Điều kiện được hưởng:

1- Các đối tượng trên khi đi học phải được Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định, hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh khi được ủy quyền

2- Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau khi tốt nghiệp phải chấp hành theo sự phân công của tổ chức, nếu không chấp hành sự phân công của tổ chức, phải bồi thường chi phí đào tạo được quy định tại thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP ngày 31/7/1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, và thông tư số 07/2000/TT-BTC ngày 18/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo của cán bộ, công chức.

3- Các đơn vị khi cử cán bộ, công chức đi học phải có kế hoạch đào tạo đã xây dựng vào cuối năm trước và được Ủy ban nhân dân phê duyệt đồng ý.

IV. Chế độ hỗ trợ:

A/ Đào tạo về Lý luận Chính trị và kiến thức quản lý Nhà nước:

1- Học phí: Được hỗ trợ theo thông báo tuyển sinh, chiêu sinh.

2- Tài liệu: Được hỗ trợ khoán theo khóa học như sau:

- Trung cấp

: 200.000 đồng/người/khóa.

- Cao cấp chính trị

: 300.000 đồng/người/khóa.

- Đại học

: 600.000 đồng/người/khóa.

- Cao học

: 800.000 đồng/người/khóa.

- Nghiên cứu sinh

: 1.000.000 đồng/người/khóa.

3- Hỗ trợ đi lại:

Học viện học ngoài tỉnh học tập trung dài hạn được hỗ trợ tiền tàu xe theo giá cước quy định hiện hành ở các lượt đi, về, hè, tết (4 lượt/năm). Học viên học tập trung nhiều đợt, cũng được hỗ trợ tiền tàu xe (4 lượt/năm).

Đối với các đối tượng theo yêu cầu quy hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy được cử đi đào tạo dài hạn tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được giải quyết đi về bằng vé máy bay.

4-Tiền ăn:

+ Học trong tỉnh

: 10.000 đồng/ngày.

(tính theo ngày thực học và chỉ giải quyết cho cán bộ xã không lương)

+ Học ngoài tỉnh cấp khoán

: 450.000 đồng/tháng/học viên.

(không phân biệt công chức hay cán bộ xã)

5- Tiền ở:

- Học viên học ngoài tỉnh hỗ trợ tiền ở 150.000 đồng/người/tháng (nếu cơ sở đào tạo có thu tiền ở); học viên học trong Tỉnh không giải quyết tiền ở.

6-Hỗ trợ kinh phí đi thực tập để viết luận văn cuối khóa hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

a/ Đi thực tập để viết luận văn cuối khóa học (chỉ giải quyết cho các lớp học ngoài tỉnh và đi thực tập ngoài tỉnh);

- Cao cấp

: 200.000 đồng/người.

- Đại học

: 500.000 đồng/người.

- Cao học

: 1.000.000 đồng/người.

- Nghiên cứu sinh

: 2.000.000 đồng/người.

Riêng các lớp, Trung cấp, Cao cấp, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Hành chính học tại tỉnh. Do Trường Chính trị tỉnh đề xuất chung cho từng khóa học (nếu có kế hoạch đi thực tế), nhưng mỗi người không quá 200.000 đồng.

b/ Nếu bảo vệ luận văn tốt nghiệp được cấp thêm:

- Đại học

: 1.000.000 đồng/người.

- Cao học

: 6.000.000 đồng/người.

- Nghiên cứu sinh

: 10.000.000 đồng/người.

7- Chế độ khác:

- Cán bộ, công chức thi đậu đầu vào Cao học và nghiên cứu sinh, khi nhập học được hỗ trợ một lần như sau:

+ Nếu học từ Đà Nẵng trở vào

: 2.000.000 đồng/người.

+ Nếu học từ Huế trở ra

: 3.000.000 đồng/người.

- Học viên học ở Hà Nội từ một năm trở lên được cấp trang phục chống rét một lần trị giá 500.000 đồng.

- Cán bộ, công chức là nữ và là người dân tộc ít người học tại các trường ngoài tỉnh được trợ cấp thêm 100.000 đồng/người/tháng.

B. Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ:

- Chỉ đào tạo bậc Đại học trở lên, không phân biệt loại hình trường học, nhưng phải được đào tạo chính quy. Mức hỗ trợ theo định mức khoán như sau:

+ Đại học

: 15 triệu đồng/người/khóa.

+ Chuyên khoa I, II ngành y

: 10 triệu đồng/người khóa.

+ Cao học

: 30 triệu đồng/người/khóa.

+ Nghiên cứu sinh

: 35 triệu đồng/người/khóa.

C. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

Cán bộ, công chức có nhu cầu tu nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài sẽ do Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Đối với cán bộ, công chức tham quan học tập nước ngoài để giải quyết chính sách sẽ thực hiện theo Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phần thức hai.

CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHÍNH SÁCH TẠO NGUỒN

I. Chính sách tạo nguồn:

1- Tạo nguồn có trình độ đại học trở lên:

- Hàng năm đầu tư kinh phí đào tạo theo địa chỉ từ 10 đến 100 em sinh viên học Đại học từ năm thứ nhất có ngành nghề phù hợp với nhu cầu của tỉnh, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt.

- Hàng năm chọn khoản 50 em học sinh tốt nghiệp tú tài đạt loại khá giỏi, thuộc diện chính sách, hạnh kiểm tốt, đưa đi đào tạo theo nhu cầu của Tỉnh tại các trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh để tạo nguồn, được trợ cấp kinh phí luyện thi, nếu đậu vào đại học sẽ được trợ cấp trong quá trình học tập theo quy định này.

2- Tạo nguồn có trình độ đại học trở lên ở nước ngoài:

- Đào tạo nước ngoài: Tỉnh có kế hoạch và quan hệ với các Trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia và các đại học chuyên ngành khác để gửi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo ba hướng sau:

+ Tỉnh sẽ đài thọ hoàn toàn kinh phí trong thời gian học tập.

+ Tỉnh và gia đình của học sinh cùng lo kinh phí (Tỉnh 50%).

+ Sinh viên có nhu cầu đi học nước ngoài theo hình thức tự túc kinh phí thì tỉnh chịu trách nhiệm và quan hệ để học sinh tham gia dự thi đầu vào hợp pháp. (gia đình đài thọ 100%).

3- Tạo nguồn đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ xã phường, thị trấn.

Việc đào tạo cán bộ phục vụ cho xã, phường, thị trấn và đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh thì tùy theo yêu cầu chung, tỉnh sẽ có kế hoạch mở lớp riêng.

Về kinh phí mở lớp sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt cụ thể khi có kế hoạch mở lớp và hợp đồng với Trường đào tạo.

II. Chính sách thu hút sinh viên:

1- Sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường, nếu đồng ý về công tác tại UBND xã, phường, thị trấn thì được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành và được trợ cấp thêm 200.000 đồng/tháng/người, nếu đơn vị hết định xuất theo nghị định 09/NĐ-CP ngày 25/3/1998 của Chính phủ thì được hưởng chế độ trên từ ngân sách của tỉnh.

2- Sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường có chuyên môn ngành nghề phù hợp với yêu cầu địa phương, nhưng không tuyển dụng chính thức được vì không còn biên chế thì được bố trí làm việc như một công chức, để tạo nguồn, được hưởng mọi quyền lợi như công chức nhưng do tỉnh trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách của tỉnh.

3- Đối với cán bộ công chức có trình độ đại học, nếu được biệt phái về công tác tại UBND xã, phường, thị trấn thì trong thời gian công tác tại xã được trợ cấp thêm 200.000 đồng/tháng/người. Việc biệt phái công chức do Chủ tịch UBND huyện, thị quyết định đối với công chức từ huyện xuống xã, hoặc Thủ trưởng các sở, ban, ngành quyết định đối với công chức từ tỉnh xuống xã, nhưng phải đảm bảo đúng điều 29 của Nghị định 95/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. Chính sách thu hút các nhà khoa học:

Các nhà khoa học có học hàm, học vị, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn giỏi, có đủ sức khỏe, đồng ý về Tây Ninh công tác theo yêu cầu của UBND tỉnh, được xem xét trả thêm ngoài lương từ một triệu đến năm triệu đồng một tháng người do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức trợ cấp cho từng trường hợp cụ thể.

Phần thứ ba.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH ĐANG HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH

I. Đối tượng được trợ cấp:

1- Là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

2- Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh, có tỉ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

3- Sinh viên có cha hoặc mẹ tham gia cách mạng thời kỳ chống Pháp hoặc chống Mỹ liên tục ở chiến trường B,C, K được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến (nếu gia đình có cả cha và mẹ và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến thì được giải quyết tối đa hai con, nếu chỉ có cha hoặc mẹ được tặng thưởng Huân, Huy chương thì giải quyết 01 con).

4- Sinh viên thuộc gia đình nghèo theo quy định Quốc gia (có xác nhận của Sở Lao động Thương binh và xã hội), gia đình ở vùng biên giới có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá trở lên.

5- Sinh viên ngoài các đối tượng trên nếu theo học các ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu(theo danh mục ngành nghề tỉnh quy định hàng năm).

6- Sinh viên là dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

II. Yêu cầu điều kiện được trợ cấp:

- Các sinh viên đúng đối tượng nêu trên chỉ được hỗ trợ kinh phí đào tạo để học 01 Đại học. Trường hợp sinh viên đang học Đại học này mà chuyển sang học Đại học khác có ngành nghề phù hợp với nhu cầu của tỉnh thì được xem xét giải quyết.

- Nếu học trong tỉnh thì không hỗ trợ tiền ăn, ở.

- Thời gian sinh viên học lưu ban mà không có xác nhận lý do chính đáng hoặc học bổ sung, học thêm ngoài chương trình chính của nhà trường thì không được hưởng chính sách trợ cấp trên.

- Sinh viên được trợ cấp khi ra trường bắt buộc công tác tại Tây Ninh nếu không sẽ phải bồi hoàn theo Thông tư 28/1999/TT-BTCCB ngày 31/7/1999 của Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ, và Thông tư số 07/2000/TT-BTC ngày 18/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo của cán bộ, công chức.

III. Mức trợ cấp trong thời gian đi học cho mỗi sinh viên:

1- Các mức trợ cấp:

- Nhà ở: 100.000đ/tháng.

- Tiền ăn: 150.000đ/tháng.

- Học phí được trợ cấp theo mức quy định của nhà trường.

Riêng những đối tượng nào được giải quyết theo quy định của Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/TT.LP ngày 27/5/1996 nhưng chưa đủ theo mức quy định của tỉnh sẽ được cấp bù nếu trợ cấp đủ sẽ không trợ cấp thêm.

2- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có đủ điều kiện về học lực và hạnh kiểm, đồng thời được nhà trường và địa phương tiếp tục đề nghị cho đào tạo Cao học theo chuyên ngành đã học (học chính quy) thì hỗ trợ như sau:

- Học phí (nếu có)

- Học ngoài Tỉnh: Trợ cấp 500.000 đồng/tháng thực học.

3- Sinh viên học ở nước ngoài: Bậc đại học hoặc sau đại học được hưởng chế độ khuyến khích và do Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TỈNH CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ.UB ngày 23/8/2001 về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài)

- Cao học và Nghiên cứu sinh tập trung đào tạo các lĩnh vực: Quản lý Hành chính Nhà nước, Quản lý kinh tế, Trồng trọt, Chế biến nông sản, Công nghệ chế biến thực phẩm, Thủy sản, Kiến trúc, Xây dựng, Cầu đường, Điện, Tin học. Ngoại ngữ, Môi trường, Ngành Y - Dược, Ngành Giáo dục, Thương mại - Du lịch, Ngoại thương và các ngành phục vụ lĩnh vực công nghiệp, tài chính, kế hoạch đầu tư.

- Đại học: khuyến khích đào tạo các ngành phục vụ cho vùng sâu, và các ngành: Tin học, Ngoại ngữ, Môi trường, Trồng trọt, Chế biến nông sản, Công nghệ chế biến thực phẩm, Thủy sản, Quản lý hành chính, Văn hóa, Thể thao, Nhạc, Họa, Giáo dục công dân, Kiến trúc, Xây dựng, Cầu đường, Điện, Điện tử, kế toán kiểm toán và các ngành phục vụ lĩnh vực công nghiệp, tài chính, kế hoạch đầu tư.

- Riêng đào tạo nước ngoài tập trung đào tạo trên đại học đối với các lĩnh vực: quản lý Nhà nước, quản lý Kinh tế, quản lý Khoa học công nghệ và đào tạo chuyên sâu về Khoa học tự nhiên và Khoa học công nghệ.

- Đào tạo Công nhân kỹ thuật phục vụ cho các Khu kinh tế Mộc Bài, Khu công nghiệp Trảng Bàng. v.v…..

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu167/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2001
Ngày hiệu lực23/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu167/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành23/08/2001
        Ngày hiệu lực23/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 167/2001/QĐ-UB chính sách đào tạo thu hút nhân tài Tây Ninh