Quyết định 1676/QĐ-BTP

Quyết định 1676/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP NGÀY 18/7/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo t/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TCTHADS.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP NGÀY 18/7/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Luật thi hành án dân sự, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án dân sự được tiến hành hiệu quả, đúng pháp luật.

- Bảo đảm chất lượng, tiến độ việc hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục thi hành án dân sự, về công tác tổ chức, quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và người làm công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong công tác thi hành án dân sự.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chuẩn bị về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

- Đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ đạo các cơ quan thi hành án triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ

- Nội dung: Chỉ đạo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương quán triệt triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP gắn với Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề nghị Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng rà soát, báo cáo Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ

2.1. Đăng tải toàn văn Nghị định số 62/2015/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 (đã thực hiện).

2.2. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2.3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2015.

3. Công bố, đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

4. Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (02 đợt)

4.1. Hội nghị tập huấn đợt 1:

Tổ chức tập huấn các nội dung của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP kết hợp với Lớp tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ Tư pháp và một số văn bản mới về công tác tổ chức cán bộ.

- Số lượng: 03 Hội nghị tập huấn

- Địa điểm: Tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

- Đối tượng: Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan thi hành án cấp quân khu, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án của Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Khách mời: Một số Bộ, ngành có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và một số Sở, ngành nơi tổ chức lớp tập huấn.

- Nội dung: Giới thiệu các chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và một số văn bản mới.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, các Trường Trung cấp Luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

4.2. Hội nghị tập huấn đợt 2:

Tổ chức tập huấn nội dung của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các Thông tư, Thông tư liên tịch mới ban hành hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

- Số lượng: 03 Hội nghị tập huấn

- Địa điểm: Tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

- Đối tượng: Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án và một số công chức khác.

- Nội dung: Giới thiệu các chuyên đề về những nội dung của một số văn bản mới, kết hợp giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, các Trường Trung cấp Luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

5. Tổ chức cuộc thi “Chấp hành viên giỏi”

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp luật.

- Đối tượng dự thi: Chấp hành viên các ngạch sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

- Địa điểm:

+ Vòng sơ khảo: Tại các khu vực

+ Vòng chung kết: Tại Học viện Tư pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Vòng sơ khảo: Hoàn thành trong tháng 6/2016.

+ Vòng chung kết: Hoàn thành trong tháng 8/2016.

6. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và đề xuất hướng xử lý

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 đến tháng 12/2015.

7. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

7.1. Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự:

Thực hiện các nội dung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP giao Bộ Tư pháp hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ, quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng và tiến hành mua sắm cấp hiệu, bảng tên, trang phục mới đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự; kết hợp sửa đổi, hợp nhất 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011 của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Chấp hành viên, thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012 của Bộ Tư pháp quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp; Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015.

7.2. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015.

7.3. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản:

Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 Thông tư liên tịch gồm Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015.

7.4. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015.

7.5. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2016

7.6. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2016.

7.7. Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự:

Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 văn bản gồm: Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự; Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì soạn thảo: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2016.

8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự:

Thực hiện nội dung về kiện toàn, tổ chức cán bộ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014-2016; Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2014 của Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ; các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tại tiểu mục 6.1 và 6.2, Mục 6, Phần II của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh pháp lý đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, từng bước xây dựng hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết vào năm 2018; tổng kết vào năm 2020.

10. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

10.1. Ở Trung ương:

10.1.1. Kiểm tra

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

10.1.2. Thanh tra

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan.

- Đối tượng thanh tra: Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

10.2. Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các quận huyện, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình, báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 30/9/2015.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1676/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1676/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1676/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1676/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015

           • 18/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực