Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế và của Trưởng Phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Trưởng Phòng Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Chương I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và dài hạn về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng đúng theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, quy định nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng Y tế;

4. Dự thảo trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Phòng Y tế;

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế;

6. Về y tế dự phòng:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân;

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị y tế thực hiện biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

c) Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức điều tra, phát hiện và xử lý dịch; kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh cho ngành y tế thành phố và Ủy ban nhân dân huyện để có biện pháp xử lý; 

d) Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện kiểm tra, thanh tra, đề xuất xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp kiểm tra, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thực phẩm trú đóng trên địa bàn huyện theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố;

f) Làm Thường trực Ban chỉ đạo về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện.

7. Về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, thuốc phòng chữa bệnh:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Bệnh viện huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lập kế hoạch, quy hoạch loại hình y tế tư nhân về các lĩnh vực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, thuốc phòng chữa bệnh cho người trên địa bàn huyện để trình Sở Y tế thành phố xét duyệt cấp phép theo quy định;

c) Phối hợp kiểm tra, thẩm định cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề Y dược tư nhân của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân theo thẩm quyền quy định.

8. Về y dược cổ truyền:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển y dược cổ truyền theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành y tế, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Phối hợp kiểm tra, thẩm định cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y dược cổ truyền tư nhân của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo thẩm quyền quy định;

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Hội Đông y huyện và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực về y tế đúng theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế đối với cơ sở y tế thuộc huyện;

b) Thực hiện kiểm tra và kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý vi phạm các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm, 5 năm và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và của cấp trên về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức thu thập, lưu trữ và phổ biến thông tin về dân số để các ngành chức năng xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội;

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đối với cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

d) Phối hợp với các đoàn thể và tổ chức xã hội tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

11. Về bảo hiểm y tế:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Tổ chức kiểm tra về bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý Quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế thành phố về lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng Y tế.

Điều 3. Quyền hạn

Trưởng Phòng Y tế có quyền hạn sau:

1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế;          

2. Được mời các ngành, đơn vị, xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến chủ trương, quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách;

3. Được thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng quản lý;

4. Được mời tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn và có ý kiến về nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

5. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (bằng các quyết định cụ thể);

6. Được thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Y tế thành phố ủy quyền;

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức ngành y tế huyện.

Chương II.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Phòng Y tế huyện do Trưởng phòng phụ trách và có từ 01 đến 03 Phó Trưởng phòng giúp việc. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (và Phó Chủ tịch phụ trách khối) về toàn bộ công tác của Phòng, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố.

Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được phân công thực hiện một số công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Phòng Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Lãnh đạo Phòng Y tế căn cứ biên chế được giao, phân công cán bộ, công chức thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Phòng Y tế huyện Bình Chánh thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước và Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước.

Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ hội họp, làm việc

1. Chế độ hội họp, báo cáo:

Hàng tháng Phòng Y tế họp cơ quan một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của nhà nuớc và nhiệm vụ mới phải thực hiện.

Phòng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, hoặc của lãnh đạo Sở Y tế thành phố.

Hàng tháng, quý, 06 tháng và cuối năm, Phòng Y tế có báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

2. Chế độ làm việc:

Cán bộ, công chức của Phòng Y tế đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức phải tận tụy với công vụ, phải chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo quy định; phải có thái độ lịch sự, khiêm tốn với khách đến liên hệ công tác; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của lãnh đạo Phòng.

Cán bộ, công chức phải thực hiện đúng Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005.

3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan:

Trưởng Phòng Y tế thực hiện đúng chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan đúng theo quy định.

Điều 8. Quan hệ công tác

1. Đối với Sở Y tế thành phố:

Phòng Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố; Trưởng phòng báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện biết các chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế thành phố và tổ chức thực hiện các nội dung công tác do Sở Y tế thành phố chỉ đạo.

Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ (định kỳ hoặc đột xuất) theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố.

2. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách Khối) và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

Khi Hội đồng nhân dân huyện có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan cho Hội đồng nhân dân biết theo quy định.

3. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện huyện:

Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện huyện xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch về y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phối hợp thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

4. Đối với các Phòng chuyên môn khác:

Thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Phòng chuyên môn khác, Trưởng phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

5. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội:

Phòng Y tế huyện phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền giải thích các chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ do Phòng quản lý.

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các Trạm Y tế về nội dung công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Phòng phụ trách;

Thực hiện chế độ kiểm tra ngành tại các xã, thị trấn khi có yêu cầu;

Cung cấp cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các Trạm Y tế tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương;

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các nội dung do Phòng Y tế huyện hướng dẫn; nếu có vấn đề chưa thống nhất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết.

Chương IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trưởng phòng Y tế huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quy chế này là cơ sở pháp lý để Trưởng Phòng Y tế huyện điều hành, quản lý đơn vị; là căn cứ để Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Y tế. Trong quá trình thực hiện, Trưởng Phòng Y tế có quyền kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện và quy định của nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo15/09/2008
Số công báoSố 70
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trọng Tuấn
        Ngày ban hành25/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo15/09/2008
        Số công báoSố 70
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

         • 25/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực