Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 65/2014/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về hỗ trợ công tác giám định pháp y Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2014/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, TÂM THẦN, KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết s 35/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình s 05/TTr-CAT ngày 30 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

“Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên). Hàng năm, các đơn vị quản lý đối tượng được hưởng chính sách h trợ lập dự toán đ được b trí kinh phí hỗ trợ”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Như Điều 3;
- CSDL QG về PL (Sở Tư pháp);
- LĐVP, Tg, TH;
- TT CB, TT TTĐT tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về hỗ trợ công tác giám định pháp y Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về hỗ trợ công tác giám định pháp y Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành07/08/2019
       Ngày hiệu lực30/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 tháng trước
       (30/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về hỗ trợ công tác giám định pháp y Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về hỗ trợ công tác giám định pháp y Bình Dương

           • 07/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực