Quyết định 65/2014/QĐ-UBND

Quyết định 65/2014/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2014/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, TÂM THẦN, KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1452a/TTr-STP ngày 22 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ:

a) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

b) Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

c) Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

Điều 2. Mức hỗ trợ

1. Đối với giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc:

Hỗ trợ 50% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

2. Đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

3. Đối với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Điều 3. Thời điểm áp dụng chế độ hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 4. Điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ

1. Đối với giám định viên tư pháp:

Các giám định viên tư pháp được bổ nhiệm theo quy định pháp luật đang công tác tại các tổ chức giám định tư pháp công lập và tại các sở, ngành của tỉnh tham gia thực hiện việc giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Đối với người giám định tư pháp theo vụ việc:

Được công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và tham gia thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

3. Đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp:

- Trực tiếp hỗ trợ cho giám định viên tư pháp thực hiện công tác giám định theo sự phân công của Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập được trưng cầu giám định.

- Có xác nhận của Thủ trưởng sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập về danh sách người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp có tham gia vào hoạt động giám định.

Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập được trưng cầu giám định căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc giám định và quy chuẩn chuyên môn của lĩnh vực giám định tư pháp (nếu có), phân công người giúp việc trực tiếp cho người giám định tư pháp khi thực hiện một vụ việc giám định tư pháp; trường hợp các Bộ, ngành có quy định về thành phần, số lượng người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công thực hiện nhiệm vụ thì việc xác định người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định đó.

4. Đối với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán

Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành (kinh phí không tự chủ - không thường xuyên). Theo đó, định kỳ hàng năm, các đơn vị quản lý đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập dự toán để được bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ngành

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp của các sở, ngành; chủ trì, phối hợp kiểm tra tình hình dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp ở các sở, ngành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực01/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2014/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2014/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành22/12/2014
       Ngày hiệu lực01/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/2014/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2014/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương