Quyết định 1713/QĐ-UBND

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 Nâng cao năng lực thanh tra Lao động Thương binh Xã hội 2020 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 705/LĐTBXH-TTr ngày 21/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính; Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) và Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án, Kế hoạch phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch được thống nhất, đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai Đề án, Kế hoạch.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch cho các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, chủ sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, người có công và chính sách xã hội. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch được lồng ghép vào trong các hội nghị, hội thảo, giao ban, qua hệ thống thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đối tượng thanh tra nhất là các doanh nghiệp, người lao động về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và thực trạng công tác thanh tra về lao động, người có công và chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tuyên truyền trực tiếp cho người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp về trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện pháp luật lao động.

- Tổ chức tập huấn cho cộng tác viên, cán bộ làm công tác thanh kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Sở về công tác thanh kiểm tra, Luật Tiếp dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Kinh phí thực hiện: 397.000.000 đồng (Ba trăm, chín mươi bảy triệu đồng) từ nguồn ngân sách địa phương (Chi tiết theo phụ lục số 01).

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Thanh tra tỉnh.

2. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

2.1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, phát hiện những quy phạm chồng chéo, trùng lặp, những quy phạm không còn phù hợp hoặc những quan hệ mới phát sinh có liên quan, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

2.2. Tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Thời gian thực hiện: Khí cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

2.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thời gian thực hiện: Khi cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

3. Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1. Về tổ chức bộ máy, nhân sự

Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về lao động, người có công và chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Phân công thanh tra viên chuyên trách, phụ trách theo từng lĩnh vực và theo địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2015 - 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh.

3.2. Về biên chế

* Mục tiêu:

- Từ năm 2015 đến năm 2017, đội ngũ công chức, thanh tra viên của Sở lao động - Thương binh và Xã hội có từ 6 - 8 biên chế.

- Từ năm 2018 đến năm 2020 đội ngũ công chức, thanh tra viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 9 - 10 biên chế.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch công chức Thanh tra Sở và theo khối lượng công việc được giao cho phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng năm. Bộ máy Thanh tra Sở được kiện toàn theo hướng phân công thanh tra viên chuyên trách, phụ trách theo từng lĩnh vực - mỗi thanh tra viên phụ trách tối đa 02 lĩnh vực.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên, công chức thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng ngạch hằng năm và 05 năm cho đội ngũ công chức thanh tra, thanh tra viên. Quan tâm, tạo điều kiện cử công chức thanh tra, thanh tra viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Thanh tra chính phủ, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức.

- Kinh phí thực hiện: 388.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tám triệu đồng) từ nguồn ngân sách địa phương (Chi tiết theo phụ lục số 02).

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

5. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

* Mục tiêu

- Đến hết năm 2015:

+ 100% thanh tra viên được trang bị máy vi tính để bàn.

+ Ít nhất 50% thanh tra viên được trang bị máy vi tính xách tay.

+ Được trang thiết bị đủ các máy thiết bị chuyên dụng.

- Đến năm 2020:

+ 100% thanh tra viên được trang bị máy vi tính xách tay.

+ 100% thanh tra viên sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dụng.

* Nhiệm vụ:

- Hằng năm, tổ chức rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, xây dựng kế hoạch mua sắm, dự toán ngân sách trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Kinh phí thực hiện: 533.000.000 đồng; Trong đó Ngân sách địa phương: 533.000 đồng; Chi tiết theo phụ lục số 03

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

6. Hoạt động sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch

- Tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng, những bài học kinh nghiệm và giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

- Kinh phí thực hiện: 18.000.000 đồng (3 lần x 6.000.000 đồng/lần); Trong đó Ngân sách địa phương: 18.000.000 đồng;

- Thời gian thực hiện: 2016-2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.

7. Kinh phí thực hiện kế hoạch

Tổng kinh phí thực hiện: 1.336.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng) từ nguồn ngân sách địa phương (Chi tiết phụ lục số 04).

* Phân theo giai đoạn:

- Giai đoạn 2014-2015: 242.000.000 đồng.

- Giai đoạn 2016-2020: 1.094.000.000 đồng.

* Phân theo hoạt động:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp các, các doanh nghiệp và người lao động: 397.000.000 đồng.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra: 388.000.000 đồng.

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng, chuyên dụng phục vụ công tác thanh tra: 533.000.000 đồng.

- Hoạt động sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch: 18.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai Kế hoạch này. Hằng năm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch đạt kết quả. Hằng quý, năm có báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các nội dung hoạt động cho các cơ quan phối hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Thanh tra Bộ). Tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của cơ quan Thanh tra Sở hằng năm và tham mưu bố trí biên chế tăng cường cho Thanh tra Sở để thực hiện kế hoạch đạt kết quả.

3. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

4. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

(Kèm theo 04 phụ lục)


PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA LAO ĐỘNG - TBXH

Hoạt động 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Nội dung chi

Đvt

Số lượng

Định mức

Thành tiền

Nguồn kinh phí

Địa phương

I

Giai đoạn 2014-2015

 

 

 

91

 

91

01

Phóng sự truyền hình

P/sự

02

15

30

 

 

02

Bài viết Báo Khánh Hòa

Bài

04

5

20

 

 

03

Tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp

Lần

05

5

25

 

 

04

Tổ chức tập huấn công tác thanh kiểm tra, luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho các đơn vị trực thuộc (60 người).

Lần

02

8

16

 

 

II

Giai đoạn 2016-2020 (hoạt động theo năm)

 

 

306

 

306

01

Phóng sự truyền hình

P/sự

5

18

90

 

 

02

Bài viết Báo Khánh Hòa

Bài

10

6

60

 

 

03

Tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp

Lần

20

6

120

 

 

04

Tổ chức tập huấn công tác thanh kiểm tra, luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho các đơn vị trực thuộc (60 người); (Năm 2016-2019)

Lần

4

9

36

 

 

Tổng cộng giai đoạn 2014-2015

 

 

 

 

 

91

Tổng cộng giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

306

Tổng cộng giai đoạn 2014-2020

 

 

 

 

 

397

 


PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KHÁNH HÒA

Hoạt động 2: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nội dung chi

Đvt

Slượng

Định mức

Thành tiền

Nguồn Kinh phí

1

2

3

4

5

6

Địa phương

A

Giai đon 2014-2015

 

04

 

 

 

54

I

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

1

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên (Năm 2014: 03)

Người

03

3

9

 

9

2

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chính (năm 2015: 01 người)

Người

01

15

15

 

15

3

Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành(các lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành quản lý: chính sách lao động, NCC, Dạy nghề. Năm 2014: 03 người; Năm 2015: 03 người.

Người

6

5

50

 

30

B

Giai đoạn 2016-2020

 

20

 

 

 

334

I

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

1

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên (2016, 2017: mỗi năm 1 người, 2018: 02 người; 2019: 1 người)

Người

5

4

20

 

20

2

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên chính (năm 2016-2017: 01 người/năm, năm 2019: 01)

Người

03

18

54

 

54

3

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp (Năm 2017: 01)

Người

01

20

20

 

20

4

Tham gia các lớp tập huấn về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Lao động-TBXH (Năm 2016: 04; Năm 2017: 03; Từ năm 2018-2020: 01 người/năm)

Người

10

10

100

 

100

5

Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành(các lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành quản lý: chính sách lao động, NCC, Dạy nghề. Mỗi năm 3 người.

Người

15

6

90

 

90

B

Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ

01

Đào tạo Thạc sỹ (2016)

Người

01

50

50

 

50

Tổng cộng giai đoạn 2014-2015

54

Tổng cộng giai đoạn 2016-2020

334

Tổng cộng giai đoạn 2014-2020

388

 


PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA LAO ĐỘNG-TBXH

Hoạt động 3:Trang thiết bị văn phòng, chuyên dụng phục vụ công tác thanh tra

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Đvt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

SL

Định mức

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4*5

7

8

9=7*8

10

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

17

18=16*17

19

20

21=19*20

22

23

24=22*23

A

Thiết bị văn phòng

01

Bàn ghế

B

-

-

-

01

2

2

02

3

6

01

4

4

1

5

5

1

6

6

-

-

-

02

Tủ hồ sơ

Cái

-

-

-

01

3

3

01

4

4

01

5

5

01

6

6

1

7

7

-

-

-

03

Bộ máy vi tính để bàn Samsung

Cái

 

 

 

01

14

14

02

16

32

02

18

36

1

20

20

1

20

20

-

-

-

04

Máy in Laser Shot LBP 2900

Cái

-

-

-

-

-

-

01

5

5

-

-

-

-

-

-

1

6

6

-

-

-

05

Máy laptop Vaio

Cái

01

15

15

02

17

34

02

19

38

02

20

40

02

22

44

01

24

24

-

-

-

06

Máy photocopy Ricoh

Cái

-

-

-

-

-

-

01

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Máy scan CanoScan 5600F

Cái

01

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

8

8

-

-

-

-

-

-

08

Máy Fax Canon JX 210P

Cái

-

-

-

01

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

6

-

-

-

09

Máy hủy giấy LBA H- 8CD

Cái

-

-

-

-

-

-

1

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Máy chiếu Xeed và LV

Cái

-

-

-

-

-

-

01

35

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

Thiết bị chuyên dụng

01

Máy ảnh Canon EOS 100D Kít

Cái

-

-

-

1

16

16

-

-

-

01

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Máy ghi âm KTS 4GB dòng UX

Cái

-

-

-

1

4

4

-

-

-

1

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Máy quay phim Canon FS 36EKIT

Cái

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tng cộng

20

 

77

 

159

 

125

 

83

 

69

 

0

D

Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị văn phòng, chuyên dụng phục vụ công tác thanh tra:

533

 

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA LAO ĐỘNG - TBXH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Nội dung hoạt động

Tng giai đoạn 2014- 2020

Chia theo năm ngân sách (Ngân sách địa phương)

Cơ quan quản lý ngân sách

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Hoạt động 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động

397

8

83

63

63

63

63

54

Sở LĐTBXH

2

Hoạt động 2: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra

388

21

33

130

90

36

50

28

Sở LĐTBXH

3

Hoạt động 3: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, chuyên dụng phục vụ công tác thanh tra

533

20

77

159

125

83

69

0

Sở LĐTBXH

4

Hoạt động 4: Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm.

18

0

0

6

0

6

0

6

Sở LĐTBXH

Tổng cộng

1.336

49

193

358

278

188

182

88

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 Nâng cao năng lực thanh tra Lao động Thương binh Xã hội 2020 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 Nâng cao năng lực thanh tra Lao động Thương binh Xã hội 2020 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1713/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 Nâng cao năng lực thanh tra Lao động Thương binh Xã hội 2020 Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 Nâng cao năng lực thanh tra Lao động Thương binh Xã hội 2020 Khánh Hòa

           • 04/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực