Quyết định 173/QĐ-BXD

Quyết định 173/QĐ-BXD Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 xây dựng hệ thống công cụ kinh tế kỹ thuật quản lý nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ, CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

(Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh phải báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ XD;
- Lưu: VT, Viện KTXD, KH, Qu(30).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ, CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

 

1

2

3

4

5

6

I

HỆ THỐNG CÔNG CỤ

 

 

 

 

 

1

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng

Viện Kinh tế xây dựng

- Vụ Kinh tế xây dựng

- Cục Quản lý HĐXD

Quyết định công bố

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Hướng dẫn phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

3

Hướng dẫn phương pháp xác định giá theo bộ phận kết cấu nhà và công trình xây dựng

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

-nt-

Tháng 6/2014

-nt-

4

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt

-nt-

Cục Hạ tầng kỹ thuật

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

5

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực cung cấp nước sạch

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 6/2014

-nt-

6

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

7

Phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đồng bộ đánh giá thị trường bất động sản nhà ở

-nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

-nt-

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

8

Hướng dẫn xác định cơ cấu hàng hóa bất động sản nhà ở.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

II

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

1

Chỉ số giá xây dựng vùng (theo quý/năm)

Viện Kinh tế xây dựng

Vụ Kinh tế xây dựng

Quyết định công bố

Theo quý/năm

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Chỉ số giá xây dựng Quốc gia (theo quý/năm)

-nt-

-nt-

Văn bản của Bộ Xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) công bố theo quý/năm

-nt-

3

Chỉ số giá bất động sản Quốc gia (theo quý/năm)

-nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

4

Suất đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt.

-nt-

-Vụ Kinh tế xây dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định công bố

Tháng 6/2014

Thứ trưởng Trần Văn Sơn

5

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng theo bộ phận kết cấu công trình xây dựng năm 2013.

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

6

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng theo bộ phận kết cấu công trình xây dựng năm 2014.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

7

Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung):

- Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Duy trì hệ thống cây xanh đô thị;

- Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

-nt-

- Vụ Kinh tế xây dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

8

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

-nt-

Tháng 3 và tháng 12/2014

-nt-

9

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) 

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 3 và tháng 12/2014

-nt-

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

10

Định mức dự toán sửa chữa xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng).

Viện Kinh tế xây dựng

Vụ Kinh tế xây dựng

Quyết định công bố

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

11

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng).

-nt-

-Vụ Kinh tế xây dựng -Vụ Vật liệu xây dựng

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

12

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng).

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

13

Định mức sản xuất và truyền dẫn nước sạch (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng).

-nt-

-Vụ Kinh tế xây dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

14

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu173/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 xây dựng hệ thống công cụ kinh tế kỹ thuật quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 xây dựng hệ thống công cụ kinh tế kỹ thuật quản lý nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu173/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 xây dựng hệ thống công cụ kinh tế kỹ thuật quản lý nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 xây dựng hệ thống công cụ kinh tế kỹ thuật quản lý nhà nước

         • 20/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực