Quyết định 177/QĐ-SYT

Quyết định 177/QĐ-SYT năm 2015 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 177/QĐ-SYT quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2015


UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của luật báo chí;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh BR-VT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế; các phòng chức năng Sở Y tế; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh BR-VT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- BS Trương Văn Kính GĐ SYT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các PGĐ SYT (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Kính

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-SYT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của SY tế theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành;

2. Quy chế này được áp dụng cho các Phòng, Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi là các đơn vị).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Sở Y tế (sau đây gọi là người phát ngôn) gồm:

1.1. Giám đốc SY tế;

1.2. Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên;

1.3. Chánh văn phòng Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế và kế hoạch thực hiện của ngành Y tế đã được phê duyệt;

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế;

1.4. Các Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách từng lĩnh vực được Giám đốc Sở Y tế phân công là Người được ủy quyền phát ngôn chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi có vấn đề liên quan của ngành Y tế được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung thông tin;

1.5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy quyền (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) phối hợp cùng Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo từng lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

- Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chịu trách nhiệm về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi Cục Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực liên quan đến công tác an toàn thực phẩm;

- Giám đc Trung tâm Y tế dự phòng, chịu trách nhiệm về lĩnh vực liên quan đến công tác Y tế dự phòng;

- Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS,chịu trách nhiệm về lĩnh vực liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến phòng chống bệnh xã hội;

- Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;

- Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác giám định Y khoa;

- Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác giám định pháp y;

- Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác giám định pháp y tâm thần;

- Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, chịu trách nhiệm về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Giám đốc bệnh viện Bà Rịa; bệnh viện Lê Lợi; bệnh viện Tâm thần; bệnh viện Mắt, chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh của đơn vị mình.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, khi cần Giám đốc Sở Y tế chỉ định một Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Y tế hoặc Thủ trưởng một đơn vị liên quan để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Khi được ủy quyền, các Phó Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các Phó Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp thông tin cần thiết, xử lý kịp thời.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

4. Cán bộ, công chức, viên chức Ngành y tế tỉnh BR-VT không được Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh đại diện Sở Y tế phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân, không được sử dụng chức danh quản lý Nhà nước và phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời phỏng vấn, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương 2

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ:

1. Định kỳ một tháng một lần các đơn vị theo lĩnh vực quản lý chuẩn bị nội dung thông tin gửi về Văn phòng Sở Y tế để cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên cng thông tin điện tử Sở Y tế (http://soyte.baria-vungtau.gov.vn).

2. Trường hợp cần thiết, Sở Y tế tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

3. Các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng liên quan của Sở Y tế chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí. Nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải trình Giám đốc Sở Y tế duyệt trước khi công bố.

4. Nội dung cung cấp thông tin cho báo chí:

4.1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế; chương trình hành động của Sở Y tế; hoạt động chủ yếu của lãnh đạo Sở Y tế; kết quả, thành tích của cán bộ, công chức, viên chức của ngành trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước trong lĩnh vực y tế;

4.2. Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế;

4.3. Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo Sở Y tế đối với các vấn đề quan trọng được dư luận báo chí và xã hội quan tâm;

4.4. Các kế hoạch, chương trình công tác, nội dung hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Sở Y tế cần tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân;

4.5. Các lĩnh vực hoạt động khác của Sở Y tế mà Lãnh đạo Sở xét thấy cần và cho phép thông báo hoặc cung cấp thông tin với cơ quan báo chí.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường:

1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1.1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện hoặc vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Y tế nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng thông tin, định hướng dư luận;

Trường hợp xảy ra các sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Sở Y tế thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi sự kiện xảy ra;

1.2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế đã được nêu trên báo chí;

1.3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Sở Y tế quản lý, Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật;

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

2.1 .Thông tin trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế;

2.2. Tổ chức họp báo;

2.3. Thông tin bằng văn bản hoặc trả lời phỏng vấn cho cơ quan báo chí.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn:

1. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn như sau:

1.1. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin cung cấp cho báo chí dưới hình thức văn bản, tài liệu, báo cáo hoạt động phải được sự phê duyệt của lãnh đạo Sở Y tế, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

1.2. Trường hợp các cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn muốn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì chỉ được đại diện cho cá nhân người đó, không được đại diện cho Sở Y tế;

2. Trước khi hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn bắt đầu, người chủ trì thông báo về phạm vi và mức độ giới hạn thông tin cung cấp cho báo chí, thực hiện theo một trong các mức độ sau:

2.1. Thông tin được sử dụng, phổ biến rộng rãi;

2.2. Thông tin chỉ để tham khảo;

2.3. Thông tin lưu hành nội bộ;

2.4. Thông tin không được phổ biến rộng rãi sau một thời gian nhất định (thời gian cụ thể do người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn quyết định).

3. Người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về các nội dung thông tin được cung cấp trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn đó.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn:

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Sở Y tế thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Sở Y tế cung cấp thông tin, tập hợp thông tin đphát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

3.1. Những vấn đề thuộc bí mật Nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc quy định của Đảng; những vấn đề bí mật không thuộc quyền hạn phát ngôn;

3.2. Các vụ án đang trong quá trình điều tra, hoặc chưa xét xử; trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

3.3. Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí;

3.4. Những văn bản về chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội; Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Y tế về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trách nhiệm của Văn phòng Sở Y tế:

1.1. Có trách nhiệm tổng hợp tất cả các thông tin cung cấp thông tin cho báo chí về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế của Sở Y tế;

1.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí về việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế của Sở Y tế;

1.3. Chủ trì phi hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất đNgười phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành Y tế;

1.4. Tổ chức cung cấp, thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống y tế và các sự kiện khác do Sở Y tế tổ chức;

1.5. Tổ chức cho các cơ quan báo chí phỏng vấn Lãnh đạo Sở Y tế;

1.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những thông tin báo chí viết về ngành Y tế; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật về báo chí; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin cho báo chí;

1.7. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Y tế dự thảo nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định;

1.8. Phi hp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế và báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế xem xét, xử lý;

1.9. Chủ trì phối hợp với thanh tra sở và các đơn vị liên quan để xử lý, kỷ luật đối những cán bộ vi phạm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế:

2.1. Bộ phận Công nghệ thông tin - Văn phòng Sở, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tham mưu với Ban biên tập để đăng tải các thông tin chính xác, kịp thời; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Các nội dung đăng tải trên cng thông tin điện tử Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe đại diện cho tiếng nói chung của toàn ngành Y tế;

2.2. Các Phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Sở Y tế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định; Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan để xử lý, kỷ luật đối với những cán bộ vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

2.3. Trường hợp đặc biệt, khi được Lãnh đạo Sở Y tế ủy quyền, các đơn vị có thcung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế, các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưng phải thống nhất nội dung với Văn phòng Sở Y tế trước khi cung cấp cho cơ quan báo chí.

Điều 8. Xử lý vi phạm trong thực hiện Quy chế:

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh BR-VT vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào Quy chế này, thường xuyên phổ biến, quán triệt các nội dung được quy định trong Quy chế tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình;

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế này;

Điều 10. Giám sát thực hiện:

1. Văn phòng Sở Y tế giám sát việc thực hiện Quy chế tại các đơn vị, báo cáo Giám đốc Sở Y tế định kỳ 6 tháng, 1 năm và trong trường hợp đột xuất.

2. Văn phòng Sở Y tế là đầu mối tổng hợp, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế và trình Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/QĐ-SYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/QĐ-SYT

Lược đồ Quyết định 177/QĐ-SYT quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 177/QĐ-SYT quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu177/QĐ-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrương Văn Kính
        Ngày ban hành20/04/2015
        Ngày hiệu lực20/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 177/QĐ-SYT quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/QĐ-SYT quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2015

            • 20/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực