Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận luật Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Có Phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

1. Nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

2. Nội dung chi cho công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

3. Mức chi quy định tại Quyết định này là mức chi tối đa, các ngành, các cấp căn cứ vào khả năng ngân sách, kinh phí thường xuyên được bố trí hàng năm để cân đối, thực hiện các mức chi theo quy định.

a) Mức chi cụ thể cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

b) Mức chi cụ thể cho công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 19 và Khoản 21, Điều 4 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

c) Các khoản chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở không quy định trong Quyết định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đó theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư Pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (1.000 đồng)

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch

a)

Xây dựng đề cương

 

 

 

 

 

 

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

950

700

500

 

 

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Đề cương

1.400

1.000

700

 

b)

Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch

 

Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch

Chương trình, đề án, kế hoạch

1.500

 

1.000

 

750

 

 

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

Báo cáo

400

320

250

 

c)

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

 

Chủ trì

Người/buổi

160

130

100

 

 

Thành viên

Người/buổi

80

60

50

 

d)

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

400

320

250

 

đ)

Xét duyệt chương trình, đề án, kế hoạch

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

160

130

100

 

 

Thành viên Hội đồng, Thư ký

Người/buổi

120

100

80

 

 

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

80

60

40

 

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

240

190

150

 

 

Bài nhận xét của Ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

120

100

 

 

Lấy ý kiến thẩm định (trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt chương trình, đề án, kế hoạch)

Bài viết

400

320

250

 

g)

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch

Văn bản

400

320

250

 

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Thù lao báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh:

 

 

 

 

 

 

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương

Người/buổi

1.000

 

 

 

 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học

 

800

 

 

 

 

- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính

 

600

 

 

 

 

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên)

 

500

 

 

 

b)

Thù lao báo cáo viên cấp huyện

Người/buổi

 

240

 

 

c)

Thù lao tuyên truyền viên pháp luật; thù lao hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/ buổi

 

 

150

 

d)

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Người/buổi

 

 

 

Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại Điểm a, b, c, của Mục này

đ)

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại Điểm a, b, c, d Mục này

3

Biên soạn, biên tập và thẩm định tài liệu tập huấn, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ biến, tập huấn) và chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Biên soạn

Trang

45

35

25

01 buổi triển khai pháp luật: 30 trang

b)

Biên tập, thẩm định

Trang

25

20

15

4

Biên soạn, biên tập và thẩm định một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

a)

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

800

640

500

 

b)

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

240

 

190

 

150

 

c)

Câu chuyện pháp luật: (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định

Câu chuyện đã hoàn thành

1.200

 

900

 

750

 

 

d)

Tiểu phẩm pháp luật: (gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

4.000

 

3.200

 

2.500

 

5

Thù lao biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật sang tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60 (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của bản gốc)

 

6

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (không quá 01 ngày)

Người/ngày

24

 

 

 

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

8

 

7

Chi cho công tác hòa giải ở cơ sở

a)

Chi thù lao hòa giải

 

 

-

Hòa giải thành

Vụ, việc/tổ hòa giải

150

Căn cứ hồ sơ cụ thể có xác nhận của UBND cấp xã về việc hòa giải thành hoặc không thành của tổ hòa giải ở cơ sở

-

Hòa giải không thành

Vụ, việc/tổ hòa giải

100

b)

In, mua tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách phục vụ công tác hòa giải

Tổ/ tháng

100

 

8

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a)

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Ngày

Được hưởng 200% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b)

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

 

Ngày

Được hưởng 150% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

9

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

a)

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và một số nội dung chi khác

 

(Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD&DT theo mức: ở cấp tỉnh bằng 80% so với cấp Trung ương, cấp huyện bằng 80% so với cấp tỉnh, cấp xã bằng 80% so với cấp huyện)

b)

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau

 

Thuê dẫn chương trình

Người/ngày

1.600

1.200

900

 

 

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

8.000

6.000

4.500

 

 

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

240

 

 

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

 

Thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính.

c)

Chi giải thưởng: (Thực hiện theo quy định tại Điểm c, khoản 7 Phụ lục của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp).

d)

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham dự hội thi. (Không quá 10 ngày kể cả ngày tập luyện và thi. Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan)

Người/ngày

Áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, ở đối với đại biểu không hưởng lương theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

10

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a)

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (tính theo trang chuẩn 350 từ)

Trang

70

60

50

 

b)

Bồi dưỡng phát thanh

 

 

 

 

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

 

 

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

 

11

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

 

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm (theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Tủ/năm

2.000

 

 

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

100

 

 

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/người

50

 

12

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các ngành, địa phương

Báo cáo

40

30

20

 

b)

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

40

30

20

 

c)

Viết báo cáo

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo

3.500

2.800

 

 

 

Báo cáo định kỳ hàng năm của các ngành, địa phương

Báo cáo

2.400

1.900

1.500

 

 

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

2.400

1.900

1.500

 

 

Báo cáo đột xuất

Báo cáo

800

600

450

 

13

Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (văn phòng phẩm cho thành viên Hội đồng)

Người/ năm

400

300

 

 

14

Chi hoạt động của Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật của người Dân tại cơ sở (văn phòng phẩm cho thành viên Hội đồng)

Hội đồng/năm

400

 

300

200

 

15

Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã); huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện)

a)

Khen thưởng cấp xã, cấp huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn

Tương đương tập thể lao động xuất sắc

Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở

Áp dụng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

b)

Khen thưởng cấp xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh

Bằng khen

Bằng 2 lần mức lương cơ sở

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực06/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận luật Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận luật Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực06/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận luật Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận luật Quảng Trị

         • 27/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực