Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cNghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định s225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cQuyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị ca Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với những nội dung sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Kế hoạch CCHC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018 về việc đẩy mạnh công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về lao động, người có công và xã hội đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo Chthị s13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá tác động đầy đủ, thực chất các TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL nhằm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC; công b, công khai kịp thời, đy đủ (100%) các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và kết quả giải quyết TTHC của Bộ. Thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ và kế hoạch của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2018.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả trên cơ sđáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội theo kế hoạch của Bộ triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2018.

- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lc thực thi công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của CCHC. Ban hành quy chế tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế triển khai nhiệm vụ khoa học; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị khoa học công nghệ công lập; đổi mới cơ chế quản lý tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và chi đầu tư công gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra của đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, đồng thời tiết kiệm chi tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý nhà nước đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cung cp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Từng bước xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ đạt hiệu quả. ng cường đồng bộ, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị trong bộ và các Bộ, ngành địa phương khác.

II. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo nội dung, tiến độ; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Văn phòng Bộ có tch nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 2. Kinh phí để triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch do các đơn vị cân đối, bố trí trong phạm vi dự toán giao năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
-
Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Nộ
i vụ (Vụ CCHC);
- L
ưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018)

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm, hoạt động

CQ, đơn vị chủ trì

CQ, đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Hoàn thành

Ghi chú

I. Cải cách thể chế

1. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản năm 2019

- Đăng ký các đề án trình Chính phủ, thủ tướng Chính phủ năm 2019

- Ban hành Chương trình xây dựng văn bản năm 2019 của Bộ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Chương trình được phê duyệt

Các đơn vị được giao nhiệm vụ

Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ năm 2019

Tchức triển khai các nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, các đơn vị QLNN được giao nhiệm vụ

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ

3.1. Ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản QPPL năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt; báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý; xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.2. Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt; báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; xử kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.3. Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt; báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

Vụ Pháp chế

Các CQ, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.4. Hợp nhất văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành ca Bộ

Các cơ quan, đơn vị

Vụ Pháp chế

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.5. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL được ban hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia; báo cáo cơ quan có thẩm quyền

Vụ Pháp chế

Các CQ, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.6. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt

Vụ Pháp chế

Các CQ, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.7. Ban hành kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; tổ chức triển khai kế hoạch được phê duyệt

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

II. Cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1. Thực hiện kiểm soát TTHC

1.1. Đánh giá tác động của TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Cơ quan, đơn vị chủ trì dự thảo văn bản QPPL

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.2. Đóng góp ý kiến về TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.3. Thẩm định việc đánh giá tác động của TTHC (Quy định tại dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ)

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Công bố, công khai thủ tục hành chính

2.1. Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Đơn vị chủ trì trình văn bản QPPL

Văn phòng Bộ và các cơ quan đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.2. Công khai kết quả giải quyết TTHC

Các đơn vị QLNN thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.3. Cập nhật hồ sơ TTHC công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.4. Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ

Các đơn vị thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành

3.1. Ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.2. Ban hành hoặc trình ban hành các văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để thực thi phương án rà soát, đánh giá TTHC

Các đơn vị được giao nhiệm vụ

Văn phòng Bộ và các CQ, đơn vị liên quan

Theo tiến độ của Chính phủ

Theo tiến độ của Chính phủ

 

4. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng th đơn gin hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dliệu quốc gia về dân cư (Đề án 896)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Đề án 896)

Các đơn vị được giao nhiệm vụ

Văn phòng Bộ và các CQ, đơn vị liên quan

Theo tiến độ của Chính phủ

Theo tiến độ của Chính phủ

 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghvề quy định, TTHC

Tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC thuộc phạm vi QLNN của Bộ

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cá nhân, tổ chức

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6. Báo cáo công tác kim soát TTHC

Báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC (quý, 6 tháng, năm) gửi về Văn phòng Bộ vào ngày mùng 10 của tháng cuối quý.

Các đơn vị QLNN có liên quan

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của B

Các Cục/Tổng cục có BPMC,

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ, Vụ KHTC, T.tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Chính phủ và của Bộ

Theo Kế hoạch của Chính phủ và của Bộ

 

8. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Các đơn vị QLNN có TTHC cấp trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

1. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2018

Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục GDNN, Cục Người có công, Cục BTXH, Cục TE, các Vụ, các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Xây dựng phương án thành lập Hội đồng trường các Trường Đại học thuộc Bộ

- Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

- Nghiên cứu thành lập hội đồng tại các trường Đại học thuộc Bộ (Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định, Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Xây dựng phương án chuyển Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung về trực thuộc Văn phòng Bộ

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ, Cục Người có công

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

4. Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo Nghị quyết Trung ương 18, Nghị quyết Trung ương 19 khóa XII

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH ngày 02/5/2015

Thông tư thay thế Thông tư số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SLĐTBXH thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng LĐTBXH thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6. Rà soát biên chế các đơn vị hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp

Quyết định của Bộ trưởng phân bổ biên chế hành chính và giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1. Xây dựng Quy chế bnhiệm lãnh đạo cấp vụ và tương đương; Quy chế bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, khoa và tương đương

1.1 Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và tương đương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.2 Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, khoa và tương đương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Xây dựng Quy định tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ Tchức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Xây dựng Thông tư về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

3.1 Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.2 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý (sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

4. Xây dựng quy chế phân cấp quản lý công chức của Bộ; quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

4.1 Quyết định của Bộ trưởng ban hành quy chế phân cấp quản lý công chức của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

4.2 Quyết định của Bộ trưởng ban hành quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy đnh ca pháp luật; các quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng công chc, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn các bộ từ sinh viên tt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

7. Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2019

Quyết định của Bộ trưởng ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Bộ năm 2019; tổ chức thực hiện kế hoạch.

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

8. Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan; Bộ Nội vụ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

10. Phê duyệt Bn mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

V. Cải cách tài chính công

1. Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

1.1. Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị quản lý nhà nước, cơ chế tự chtài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định; đồng thời tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát ngân sách nhà nước chi thường xuyên và chi đầu tư công gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra của các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ được giao

Các đơn vị qun lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.2. Tiếp tục đổi mới xây dựng, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (Lập dự toán ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm) dựa trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn, kết quả, chất lượng hoạt động và theo nhiệm vụ, gắn với kết quả sản phẩm đầu ra

Các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Vụ KH-TC

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.3. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm theo hướng kiểm tra, kiểm soát kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra của các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Vụ KH-TC

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 03/2019

Tháng 10/2019

 

1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản có liên quan.

BQL dự án ĐTXD thuộc Bộ, Vụ KH-TC.

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 4/2019

Tháng 9/2019

 

1.5. Hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập:

Vụ KH-TC, Vụ TCCB, Tổng cục GDNN, các Cục

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.5.1. Hoàn thành chuyển đổi hoạt động 03 Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ thành công ty cổ phần.

3 Trung tâm Kiểm định thuộc Bộ

Vụ KH-TC, Vụ TCCB, Ban chỉ đạo

Tháng 01/2019

Tháng 6/2019

 

1.5.2. Đối với 42 đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cphần sẽ thực hiện sắp xếp như sau:

a) Đối với 03 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (Trung tâm Lao động ngoài nước, Nhà khách người có công và Trung tâm Hun luyện vệ sinh an toàn lao động): định hướng đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, hoạt động theo cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên; tiến tới tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; khuyến khích liên kết hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công.

b) Đối với 14 đơn vị thuộc khối giáo dục đào tạo, y tế đang tự đảm bảo một phần chi thường xuyên:

- Thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, phấn đấu tự chủ kinh phí chi thường xuyên cao hơn năm 2018 và phấn đấu đạt trên 60% (riêng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thực hiện cơ chế tự chủ theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Riêng đối với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội: Thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, phấn đấu tự chủ kinh phí chi thường xuyên cao hơn năm 2018 và phấn đấu đạt trên 15%.

Vụ KH-TC, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Vụ TCCB, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

c) Đối với 03 đơn vị thuộc khi báo, tạp chí hiện do nhà nước đang đm bảo một phần chi thường xuyên: đy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, phn đấu tự chủ kinh phí thường xuyên cao hơn năm 2018 và phấn đấu đạt trên 55%.

d) Đối với 02 đơn vị (Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam): tiếp tục thực hiện chế độ tài chính đơn vị sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại để đảm bảo 100% chi thường xuyên.

đ) Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí vận động và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đảm bảo 100% chi thường xuyên.

e) Đối với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước: tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thưng xuyên.

g) Đối với 10 đơn vị thuộc khối bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công ..: tiếp tục thực hiện cơ chế Nhà nước đảm bảo 100% đồng thời đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ để tiến tới tự chủ một phần chi thường xuyên.

h) Đối với 03 đơn vị sự nghiệp kinh tế khác đảm bảo một phần chi thường xuyên: thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, phn đấu tự chủ kinh phí chi thường xuyên cao hơn năm 2018.

i) Đối với 02 đơn vị sự nghiệp mới thành lập chưa được giao tự chủ tài chính: hoàn thiện xây dựng cơ chế tự chủ tài chính trình Bộ gửi Bộ Tài chính thẩm định giao cơ chế tự chủ tài chính theo quy định hiện hành.

k) Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom mìn Việt Nam; Văn phòng Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi; Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung: Bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản của đơn vị thuộc diện sp xếp, tổ chức lại theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 1818/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng và văn bản có liên quan.

Vụ KH-TC, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Vụ TCCB, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.6. Hoàn thiện, ban hành công khai các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, làm cơ sở ban hành giá các dịch vụ sự nghiệp công khi thực hiện đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Các đơn vị QLNN về lĩnh vực (Tổng cục Dạy nghề, các Cục...)

Vụ KHTC, Vụ TCCB và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

1.7. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế tính giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lập: hướng dẫn thực hiện theo lộ trình chi phí tin lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ để tăng tính cạnh tranh và đảm bảo lợi ích của các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Các đơn vị QLNN về lĩnh vực (Tổng cục Dạy nghề, các Cục...)

V KHTC, VTCCB và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Triển khai thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

2.1. Hướng dn các đơn vị thực hiện cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quứng dụng là tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ sang cơ chế tự ch, tự chịu trách nhiệm. Triển khai kế hoạch xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ đi với các cán bộ chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.2. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính quy định thực hiện cơ chế độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ, sự nghiệp để tăng tỷ lệ tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên, phấn đấu tự chủ kinh phí chi hoạt động thưng xuyên cao hơn năm 2018.

Viện Khoa hc Lao động và xã hội, Viện Khoa hc giáo dục nghề nghiệp

Vụ KH-TC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.3. Triển khai thực hiện xây dựng định mức, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở đảm bảo quy định ti Quyết định số 622/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2016 của Bộ.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc B

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý

3.1. Triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

3 Doanh nghiệp

V KH-TC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3.2. Tiếp tục sp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Vụ KH-TC

3 Doanh nghiệp

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

4. Phân cấp quản lý

Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường phân cấp quản lý kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 63 địa phương, triển khai thực hiện đổi mới phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Vụ KH-TC

Cục Người có công, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5.1 Hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vụ KH-TC

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5.2 Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản nhà nước tại các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị nghiên cứu khoa học.

Các đơn vị QLNN và đơn vị sự nghiệp

Vụ KH-TC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo nội dung, nhiệm vụ năm 2019 và theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai chính phủ điện tử tại Bộ

Xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2015 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin

Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập hun, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho CCVC nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Trung tâm thông tin

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ, các đơn vị

Tháng 07/2019

Tháng 12/2019

 

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

4.1. Tăng cường an toàn, an ninh thông tin cho Hệ thống mạng Bộ.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

4.2. Triển khai Chứng thư schuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ vào các ứng dụng nội bộ của Bộ.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc

5.1. Xây dựng, hệ thống hóa các phần mềm ứng dụng cho công tác cải cách hành chính tại các đơn vị.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5.2. Đẩy mạnh triển khai Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ eMolisa.

Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5.3. Triển khai liên thông văn bản điện tvới Trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ theo Quyết định số 1363/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tgiữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

5,4. Tăng cường sử dụng hòm thư công vụ (@molisa.gov.vn) trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

6.1. Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mc độ 4 theo Quyết định số 992/QĐ-LĐTBXH ngày 01/08/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019.

Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6.2. Triển khai các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mc độ 3, mức độ 4 thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6.3. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có DVC trực tuyến

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6.4. Tích hợp chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có DVC trực tuyến

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

6.5. Đẩy mạnh công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên chuyên trang về Cải cách thủ tục hành chính.

T.tâm Thông tin, VP Bộ

Các đơn vị thuộc B

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

7. Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

7.1. Triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính phđiện tử của Bộ theo Quyết định số 2115/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kiến trúc Chính phđiện tBộ Lao động - Thương binh và xã hội phiên bn 1.0

Trung tâm thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

8. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

8.1. Xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH  ngày 23/10/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ..

Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

10. Xây dựng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO trong hoạt động ca các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

10.1 Duy trì, cải tiến Hệ thống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Các đơn vị đã công bố áp dng ISO

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

10.2 Nghiên cứu triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Văn phòng Bộ; các đơn vị QLNN thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

VII. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

1. Vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ và Thủ trưởng đơn vị trong phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính

1.1. Ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ

Lãnh đạo Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/208

Tháng 12/2019

 

1.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ; định kỳ báo cáo Chính phủ (quý, 06 tháng, năm) tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Văn phòng Bộ và các đơn vị được giao nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

1.3. Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 2019 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; báo cáo CCHC định kỳ (quý, 06 tháng, năm) gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 10 của tháng cuối mỗi quý.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

1.4. Btrí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho thực hiện các nhiệm vụ về CCHC

Vụ Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị được giao nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2. Tuyên truyền về ci cách hành chính

2.1. Tổ chức hội nghị, tập huấn, họp về công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

Văn phòng Bộ

Các tổ chức, cơ quan trong ngành; đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.2. Thực hiện truyền thông về CCHC thông qua nhiều hình thức: bài viết, ấn phẩm, phóng sự, video clip...trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, báo, tạp chí của Ngành và phương tiện thông tin đại chúng

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

2.3. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

3. Kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ

Ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1862/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1862/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1862/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1862/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Lao động

           • 27/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực