Quyết định 1877/QĐ-UBND

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 167/TTr-SGTVT ngày 23/11/2011 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết s88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban ATGT Quốc g
ia;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VP
UB: PVP(CN), các phòng n.cứu, CBTH;
- Lưu; VT, CNXD.npb.38
8.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP), UBND tnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Phát huy sức mạnh tng hp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưi sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền nhm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 88/NQ-CP; quyết tâm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông một cách vững chắc, tiền đề là “Năm An toàn giao thông - 2012”.

b) Quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là của các cấp, các ngành và toàn xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện những giải pháp thiết thực của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối vi công tác bảo đảm TTATGT, chấp hành pháp luật vTTATGT và xây dựng “Văn hóa giao thông”.

c) Triển khai thực hiện kế hoạch “Thập niên hành động vì an toàn giao thông đường bộ” gắn với việc thực hiện “Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và hưởng ứng hoạt động “Phòng, chng người lái xe ung rượu, bia” trong chương trình “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020” của Liên hiệp quốc.

2. Yêu cầu:

a) Tăng cường công tác qun lý nhà nước về TTATGT; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội trong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tng giao thông và tổ chức hoạt động bảo đảm TTATGT.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng vùng miền, từng nhóm đối tượng. Phát huy việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng đồng bộ truyền thông trực quan khi triển khai các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

c) Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng, hạn chế lưu hành xe cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo sát hạch cp giấy phép lái xe.

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; đu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, để từng bước hiện đại hóa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

2. Rà soát, kiến nghị sửa đi, bổ sung và xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT, nhất là các văn bản quy định về cưỡng chế thi hành pháp luật về TTATGT. Thực hiện việc thông báo người vi phạm về địa phương, cơ quan, đơn vị để giáo dục, kiểm điểm và làm căn cứ bình xét thi đua hàng năm.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục, sửa chữa, xóa bỏ kịp thời các điểm đen, tụ điểm phức tạp về TTATGT, cải tạo đảm bảo điều kiện an toàn tại nơi giao nhau giữa đường bộ và đường st để góp phần giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đưng bộ, đường sắt theo Quyết đnh 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu giao thông; tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm thiểu về thiệt hại do tai nạn giao thông. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

5. Xây dựng phương án đưa giáo dục pháp luật về TTATGT vào chương trình chính khóa trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học.

6. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, đồng thời tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông theo Đ án đã được Chính phủ phê duyệt.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”. Chú trng nội dung tuyên truyền, phổ biến phòng chống và kiểm soát người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; an toàn giao thông đường thủy nội địa, mặc áo phao khi đi đò; các quy đnh cụ thể của pháp luật và những giải pháp bảo đảm TTATGT.

8. Hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo ATGT đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ” từ năm 2011 đến năm 2020.

9. Tăng cường qun lý, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kim phương tiện; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

10. Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; quản lý hoạt động ch khách ngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm các quy định v đăng ký, đăng kim, không trang bị đy đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp.

11. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tc giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

III. PHÂN GIAO NHIỆM VỤ:

1. Ban An toàn giao thông tnh:

a) Chtrì phối hợp với các ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đến tận thôn, xóm, gia đình và từng người dân khi tham gia giao thông; chú trọng nội dung tuyên truyền về “Văn hóa giao thông”, tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gn máy; xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế mi địa phương.

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và những người làm công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT; biên soạn các đề cương, tài liệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về TTATGT. Đng thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Liên hip quốc về “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ” từ năm 2011 đến năm 2020.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban An toàn giao thông tnh và chỉ đạo kiện toàn Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2012” với các hoạt động cụ thể, tổ chức lễ ra qn trong tháng 01 năm 2012.

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành; các tổ chức, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh; định kỳ tng hp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. SGiao thông vận tải:

a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đang triển khai thi công; tăng cưng công tác quản lý chất lượng công trình giao thông; lập kế hoạch bảo trì đường bộ và đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông, hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao khả năng khai thác và đảm bảo ATGT trên các tuyến do địa phương quản lý.

b) Thực hiện nghiêm túc quy định về thẩm định an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mi, nâng cấp, cải tạo theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hưng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

c) Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen, tụ điểm phức tạp về tai nạn giao thông; điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ; tổ chức lắp đặt giải phân cách để tách dòng xe môtô 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ôtô trên những tuyến đường, tuyến phố đủ điều kiện và có mật độ phương tiện giao thông ln. Xây dựng Chiến lược bảo đảm ATGT đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đưng bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; cương quyết không thỏa thuận đim đấu nối ngoài quy hoạch đã được cấp có thm quyền phê duyệt trên các tuyến đường bộ do địa phương quản lý (trừ những trường hợp phát sinh do tính chất quan trọng trong việc phát trin kinh tế - xã hội của địa phương).

đ) Tăng cường công tác qun lý hoạt động vận tải bằng ôtô, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện và người lái xe hoạt động vận tải ngay tại bến xe; đôn đc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình trên xe theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người lái phương tiện thủy và tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

e) Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải tàu khách cao tốc, tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống và trôi trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

g) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch mạng lưới vận ti khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008-2015; triển khai thực hiện Quyết định số 12a/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ đối với hoạt động bằng xe buýt.

h) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân có liên quan; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện hoạt động, người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và bảo đảm TTATGT. Đng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải” theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công an tỉnh:

a) Đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; huy động lực lượng mở các đợt cao điểm, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Chú trọng xử lý người điều khiển, người ngồi trên môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phphối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển ôtô khách, ôtô tải vi phạm về tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi không đúng làn đường, vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định, lái ôtô khi đã sử dụng rượu, bia.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT đưng thủy nội địa; chú trọng các bến khách ngang sông hoạt động trái phép, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoạt động chở khách, người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hp, chở quá số người quy định và không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh.

4. SGiáo dục và đào tạo:

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT trong các trường học; triển khai chương trình giảng dạy về ATGT trong các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức và phương pháp giáo dục hiệu quả về an toàn giao thông.

b) Xây dựng phương án đưa chương trình giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT vào chương trình chính khóa trong các cấp học; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hưng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học từ năm học 2012 - 2013,

c) Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học:

- Tổ chức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo him khi ngi trên môtô, xe gắn máy, không điều khin môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy.

- Đối vi các trường học có học sinh đi học bằng đò phải xây dựng kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân để tự trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ cu sinh cho học sinh đi học bằng đò; ban hành quy định đối với học sinh đi học bằng đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh khi đi đò; có hình thức xử lý nghiêm đi với học sinh không tự giác thc hiện từ năm học 2012-2013.

4. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì phối hợp vi Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quản lý việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện quảng cáo khác; yêu cầu khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đi với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn khi điu khin phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện từ tháng 01 năm 2012.

b) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các quan chức năng công bố và triển khai áp dụng tiêu chí về “Văn hóa giao thông” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện từ tháng 01 năm 2012.

5. SThông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thực hiện nếp sng “Văn hóa giao thông”, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trưng giao thông an toàn và thân thiện.

6. Đài Phát thanh truyền hình, Báo Quảng Ngãi:

a) Nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng Chuyên mục An toàn giao thông; chú trọng công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật vbảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

c) Tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối vi người điều khiển phương tiện cơ gii ung rượu, bia; đội mũ bảo hiểm, khi tham gia giao thông bng môtô, xe gắn máy; giáo dục thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi không điều khiển môtô, xe gn máy.

d) Quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi đò; vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân tự trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đi học bằng dò.

e) Nghiên cứu tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình bằng tiếng Cor, Hre.

7. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp vi các sở, ban ngành liên quan, các tổ chức chính tr- xã hội, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung, kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân.

b) Điu phối các hoạt động tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT để triển khai thống nhất trong toàn tnh.

8. Sở Công Thương:

a) Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán rượu, bia; khi đưa sn phẩm rượu, bia ra thị trường phải đưa các khuyến cáo trên bao bì của sản phẩm về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bến xe, trạm dừng nghỉ không bán rượu, bia cho người lái xe. Thực hiện từ tháng 01 năm 2012.

c) Chđạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cưng các biện pháp ngăn chặn việc sản xut, lưu thông, buôn bán các loại mũ bảo him có kiu dáng giống mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm không đảm bảo quy chun, chất lượng; đồng thời xử lý nghiêm các tchức, cá nhân vi phạm.

9. SY tế:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các trạm Cấp cứu tai nạn giao thông với khoảng cách hp lý có đầy đủ trang thiết bị cấp cu và đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn trên tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến trọng điểm khác khi có quy định của Bộ Y tế.

b) Xây dựng lộ trình phát triển hệ thống cấp cứu 115 đạt tiêu chuẩn; đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn về cấp cứu, đáp ứng yêu cầu cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế; hướng dẫn kỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và tình nguyện viên.

c) Tăng cường công tác giám sát các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người điều khin phương tiện cơ giới đưng bộ. Chỉ đạo các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe; sử dụng thống nhất Mu giấy chứng nhận sức khỏe; lưu kết quả và m stheo dõi khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các y, bác sĩ và cơ sở y tế vi phạm các quy định về khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện cơ gii đường bộ.

10. Sở Tài chính:

Tiếp tục phi hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở ngành liên quan trin khai thực hiện Quyết định số 12a/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi, khuyến khích phát triển vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

b) Tăng cường công tác quản lý giao thông trên địa bản; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, điu chỉnh hp lý hệ thng báo hiệu đường bộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ xe chạy trên đường); triển khai lắp đặt dải phân cách để tách dòng xe môtô 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ôtô trên các tuyến có mật độ phương tiện giao thông lớn thuộc phạm vi quản lý khi có đủ điều kiện.

12. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi:

a) Tăng cưng công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; thường xuyên rà soát, điều chỉnh hp lý hệ thống báo hiệu đường bộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ xe chạy trên đường); triển khai lắp đặt dải phân cách để tách dòng xe môtô 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ôtô các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 khi có đủ điều kiện.

b) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen và tụ điểm phức tạp về tai nạn giao thông; phi hợp với chính quyền địa phương xử lý triệt đcác hành vi xâm hại kết cấu hạ tng giao thông, hành lang an toàn đường bộ, cương quyết không để phát sinh điểm đấu nối không nằm trong quy hoạch vào tuyến Quốc lộ 1.

c) Xây dựng phương án tổ chức phân luồng tại những điểm công trình giao thông bị hư hỏng, cầu yếu, những đoạn tuyến thường xảy ra ngập lụt trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông; chủ trì phối hợp với Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Nghĩa Bình và các cơ quan liên quan rà soát các vị trí đường ngang không có người gác để cắm biển phù hợp trên tuyến Quốc lộ 1.

d) Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định s 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tưng Chính phủ.

13. Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Nghĩa Bình:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các vị trí đường ngang không người gác để cắm biển phù hợp. Nếu xét thấy mất an toàn đối với loại phương tiện cơ giới nào thì phải cắm biển báo cấm đối với loại phương tiện cơ giới đó.

b) Tăng cường việc giám sát quy trình, quy phạm ATGT đường sắt của đội ngũ nhân viên gác đường ngang; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị an toàn trên hệ thống đường ngang; tchức hướng dẫn quy tắc ATGT đường sắt cho người được các địa phương bố trí cảnh giới tại các đường ngang.

c) Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu, thuyền hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường.

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương giải toả các điểm đăng đáy khai thác thủy sn, phương tiện nuôi trồng thủy sản và các phương tiện thủy nội địa, tàu cá hoạt động lấn chiếm luồng hàng hải.

15. Đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông:

a) Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát điểm đen, tụ điểm phức tạp về TTATGT phát sinh mi; đng thời rà soát lại các đim đen, tụ đim phức tạp trước đây đã được xác định nhưng chưa cải tạo, xlý để kiến nghị các giải pháp khắc phục và chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm, bảo đảm ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”, tự giác chp hành các quy định ca pháp luật về bảo đảm TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

c) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết theo quy định của pháp luật về TTATGT. Đặc biệt là nhng hành vi người điều khiển phương tiện cơ giới sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; lái xe chạy quá tốc độ, lấn làn, tránh, vượt sai quy định; vi phạm quy định vkinh doanh vận tải; chở quá tải, quá khô làm hư hại và giảm tuổi thọ của công trình giao thông.

16. UBND các huyện, thành phố:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phbiến giáo dục pháp luật về TTATGT đến tận thôn, xóm, gia đình và từng người dân khi tham gia giao thông; chú trọng nội dung tuyên truyền về “Văn hóa giao thông”, tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; xây dựng nội dung và các hình thức tuyên truyền phù hp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

b) Rà soát, điều chỉnh hp lý hệ thống báo hiệu đường bộ; triển khai lắp đặt dải phân cách để tách dòng xe môtô 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ôtô trên các tuyến, đoạn tuyến có mật độ giao thông lớn theo phân cấp quản lý khi có đủ điều kiện; khi lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các tuyến đường bộ, tuyến tránh đô thị cần có thiết kế phân làn đường dành riêng cho xe môtô, xe gắn máy.

c) Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt rà soát các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đưng sắt, chú trọng những nơi không có người gác để cắm biển báo hiệu đường bộ phù hợp, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm ATGT tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Cương quyết không đ phát sinh đường ngang trái phép, chđộng lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép. Trong thời gian chờ xóa bỏ phải tổ chức bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Địa phương nào để xảy ra tình trạng đấu nối đưng ngang trái phép thì Chủ tịch UBND cấp xã sẽ bị xử lý kỷ luật.

d) Tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đưng bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Chỉ đạo UBND xã, phường, thtrấn tăng cưng thực hiện công tác quản lý hoạt động chở khách ngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp. Địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông do bến đò hoặc đò không đủ điều kiện an toàn thì tùy theo tính chất và mức độ Chủ tịch UBND cấp xã sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị cách chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

e) Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình TTATGT trên địa bàn.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, các tổ chức chính trị- xã hội và các hội đoàn thể:

a) Chỉ đạo các cơ quan thành viên Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể tích cực tham gia công tác đảm bảo TTATGT, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

b) Đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Đưa tiêu chuẩn chấp hành pháp luật về TTATGT vào bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tổ chức và cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch bảo đảm TTATGT đã và đang thực hiện trong thời gian qua; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương mình để trin khai thực hiện kế hoạch này và xây dựng chương trình hành động “Năm An toàn giao thông - 2012”, ban hành trước ngày 31/12/2011.

2. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành các quy đnh của pháp luật về TTATGT; đồng thời ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, đặc biệt hành vi ung rượu, bia điều khin phương tiện tham gia giao thông đxảy ra tai nạn giao thông.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tch UBND các huyện, thành phố chđạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện sáu tháng đầu năm vào ngày 15 tháng 6 và một năm vào ngày 15 tháng 12 cho UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) đtheo dõi, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1877/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1877/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1877/QĐ-UBND 2011 giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi