Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND

Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long kèm theo Quyết định 716/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển đã được thay thế bởi Quyết định 3636/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tàu du lịch Hạ Long Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/2012/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÀU VẬN CHUYỂN KHÁCH THAM QUAN DU LỊCH VÀ TÀU LƯU TRÚ KHÁCH DU LỊCH TRÊN VỊNH HẠ LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 716/2011/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 2343/SGTVT-QLVT ngày 22 tháng 6 năm 2012 và văn bản số 2012/SGTVT-QLVT ngày 09 tháng 7 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 100/BC-STP ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung quy định tại Khoản 5, Điều 9 như sau:

“- Thi hạn của Giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn là 12 tháng/lần cấp và cùng thời điểm, địa điểm, kết hp với cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cũng như các giấy tờ khác.”

2. Bổ sung nội dung quy định tại Điều 11 như sau:

“- Tuổi khai thác tối đa của tàu du lịch là: 15 năm đối với tàu vỏ gỗ; 20 năm đối với tàu vỏ thép, hp kim nhôm và các vật liệu khác tương đương. Thời gian tính từ ngày đưa tàu vào khai thác ghi trên Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Tàu du lịch vỏ gỗ hoạt động đủ 10 năm, tàu du lịch vỏ thép, hp kim nhôm và các vật liệu khác tương đương hoạt động đủ 15 năm phải sửa chữa đại tu đảm bảo chất lượng đăng kiểm mới được tiếp tục hoạt động.”

3. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 12.

4. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 13.

5. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 14.

6. Sửa đổi Khoản 5, Điều 25 như sau:

“5. Thời gian cấp giấy phép rời cảng cho tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long theo lịch trình cụ thể, nhưng không quá 72 giờ cho một lần cấp phép.”

7. Sửa đổi Điều 31 như sau:

“Điều 31. Phát triển tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

1. Tất cả các tàu du lịch đóng mới và đóng thay thế tàu cũ phải có kết cấu vỏ thép, hợp kim nhôm hoặc các vật liệu khác tương đương.

2. Đối với việc đóng mi phát triển tàu du lịch, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải lập dự án gửi Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Đối với việc đóng mới thay thế tàu du lịch đang hoạt động, Sở Giao thông Vận tải chủ trì thẩm định, thỏa thuận thiết kế cơ sở đảm bảo các quy định hiện hành, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.”

8. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 42.

9. Bổ sung nội dung quy định tại Điều 43 như sau:

“6. Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện; đề xuất các biện pháp giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện bản Quy định này.”

10. Bổ sung nội dung quy định tại Điều 45 như sau:

“8. Tổ chức và phối hp với các ngành và địa phương liên quan quản lý, kim tra, phát hiện và xử lý theo quy định đi với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động tàu du lịch.”

11. Sửa đổi Điều 48 như sau:

“Điều 48: Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan kim tra, rà soát hồ sơ kê khai giá và thực hiện kiểm tra giá của các tổ chức, cá nhân theo quy định.”

12. Bãi bỏ Điều 55.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 và Quyết định số 3018/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh tàu du lịch trên vịnh Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ: GTVT, VHTTDL, CA (để báo cáo);
- Tổng cục Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Đài PTTH QN, Báo QN, Cổng TTĐT (đưa tin);
- V0, V1-3;
- Các CV NCTH VP UBND tnh;
- Lưu: VT, VX4.
VH 100b-QĐ14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1886/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1886/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1886/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1886/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
       Ngày ban hành30/07/2012
       Ngày hiệu lực09/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1886/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động tàu vận chuyển